2009 05/11
Беларускі Кангрэс Дэмакратычных Прафсаюзаў

Беларускі Кангрэс Дэмакратычных Прафсаюзаў

Беларускі Кангрэс Дэмакратычных Прафсаюзаў падаў беспрэцэндэнтны пазоў у суд аб ухіленні дыскрымінацыі ў сферы працоўных адносін па прыкмеце прыналежнасці да прафсаюзу.

Пазоў пададзены ў суд Чашніцкага раёна Віцебскай вобласці ў абарону лідэра першаснай структуры Свабоднага Прафсаюза Беларускага працаўнікоў Лукомльскай ГРЭС Аляксея Габрыэля, з якім не быў працягнуты працоўны кантракт.

Пазоўнікі на падставе артыкула 14 Працоўнага кодэкса патрабуюць аднавіць працоўныя адносіны з Аляксеям Габрыэлем, які апошнім часам працаваў на ГРЭС вартаўніком і адначасна займаўся актыўнай прафсаюзнай дзейнасцю. Нягледзячы на фармальныя падставы для непрацягнення кантракта – Габрыэль ужо пенсійнага ўзросту – на думку старшыні Беларускага Кангрэса Дэмакратычных Прафсаюзаў Аляксандра Ярашука, відавочны факт дыскрымінацыі па прафсаюзнай прыналежнасці:

– Па-першае, Габрыэль з’яўляецца старшынём СПБ на электрастанцыі. Па-другое, ён актыўны чалавек, і дабіваўся ўвесь час, каб арганізацыя мела калектыўнае пагадненне з адміністрацыяй прадпрыемства. І маючы на ўвазе, што за месяц да звальнення дырэктар ГРЭС яму прама сказаў, што “з табой не будзе працягвацца кантракт, таму што ты вельмі бурную прафсаюзную дзейнасць развіў”, мы лічым, што тут мае месца выразны факт дыскрымінацыі па прафсаюзнай прыналежнасці. На прадпрыемстве і сёння працуе шмат людзей, якім за 60 гадоў, у тым ліку і вартаўнікамі. Мы яшчэ раз праверым нашыя суды, паглядзім, наколькі яны самастойныя ў прыняцці рашэнняў.

Пазоўнікі маюць намер прайсьці пры неабходнасці ўсе судовыя інстанцыі, і нават гатовыя звярнуцца ў Камітэт па правах чалавека пры ААН, калі ўзнікне і такая неабходнасць.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Беларуски Конгресс Демократичных Профсоюзов подал беспрецедентный иск в суд об устранении дискриминации в сферы трудовых отношений по признаку принадлежности к профсоюзу.

Иск подан в суд Чяшницкого района Витебской области в защиту лидера первичной структуры Свободного Профсоюза Беларуского тружеников Лукомльской ГРЭС Алексея Габриэля, с которым не был продлён рабочий контракт.

Истцы на основании статьи 14 Рабочего кодекса требуют восстановить рабочие отношения с Алексеем Габриэлем, который последнее время работал на ГРЭС сторожем и попутно занимался активной профсоюзной деятельностью. Несмотря на формальные основания для непродолжения контракта – Габриэль уже пенсионного возраста – по мнению председателя Беларуского Конгресса Демократических Профсоюзов Александра Ярошука, очевидный факт дискриминации по профсоюзной принадлежности:

– Во-первых, Габриэль является председателем СПБ на электростанции. Во-вторых, он активный человек, и добивался всё время, чтобы организация имела коллективное соглашение с администрацией предприятия. И имея ввиду, что за месяц до увольнения директор ГРЭС ему прямо сказал, что “с тобой не будет продолжаться контракт, потому что ты очень бурную профсоюзную деятельность развил”, мы считаем, что тут имеет место убедительный факт дискриминации по профсоюзной принадлежности. На предприятии и сегодня работает много людей, которым за 60 годов, в том числе и сторожами. Мы ещё раз проверим наши суды, посмотрим, насколько они самостоятельны в принятии решений.

Истцы намерены пройти при необходимости все судебные инстанции, и даже готовые обратиться в Комитет по правам человека при ООН, когда возникнет и такая необходимость.

Крыніца: Радыё “Рацыя”.
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*