Не забірай жыцьцё!
2009 14/11

Amnamnesty International

Amnamnesty International

Як заявіла Amnesty International, украінскія ўлады павінны неадкладна і безумоўна вызваліць беларускага музыканта і актывіста Ігара Коктыша, які ўжо больш за два гады знаходзіцца пад вартай за тое, што мірна выказваў свае погляды. Арганізацыя таксама запатрабавала, каб Ігара Коктыша не высылаць прымусова ў Беларусь, дзе, наколькі можна меркаваць, яму пагражае вынясеньне сьмяротнага прысуду па сфабрыкаванай справе. AmnestyInternational прызнала Ігара Коктыша вязнем сумленьня.

Ігар Коктыш знаходзіцца пад вартай з 25 чэрвеня 2007 года – з тых часоў як беларускія ўлады даслалі запыт аб яго экстрадыцыі на падставе непераканаўчых абвінавачваньняў у забойстве, якое адбылося ў Беларусі ў студзені 2001 года. Ён абвінавачваецца па артыкуле 139 Крымінальнага кодэкса Беларусі ў «наўмысным забойстве пры абцяжваючых абставінах”, якое караецца пакараннем смерцю.

Ігар Коктыш прабыў у зняволеньні са студзеня 2001 года па снежань таго ж года, калі адбыўся суд над ім. Як стала вядома, пад вартай да яго ўжывалі катаваньні або жорсткае абыходжаньне. Для таго, каб прымусіць яго прызнацца, яго, акрамя іншага, збівалі і зачынялі голым у халоднай камеры, а таксама не давалі лекаў, прапісаных яму ад астмы.

Ігар Коктыш распавёў AmnestyInternational, што падчас заключэньня галоўны следчы Брэсцкага раёна сказаў яму, што ведае пра яго невінаватасць, аднак на яго цісьне вышэйшае начальства. У судзе следчы адмовіўся паўтарыць свае словы. Ігар Коктыш здолеў даказаць, што на момант здзяйсненьня злачынства знаходзіўся ў іншым горадзе. Суд апраўдаў і вызваліў яго. Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь зацвердзіў гэты прысуд 1 лютага 2002 г.

Пасля вызвалення Ігар Коктыш пераехаў у Украіну, дзе атрымаў від на жыхарства і дазвол на працу, а таксама пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай. У красавіку 2002 года Генеральная пракуратура Беларусі абскардзіла прысуд, і справу вярнулі на перагляд у суд. Затым Беларусь накіравала запыт на экстрадыцыю, і 25 чэрвеня 2007 года ўкраінскія ўлады ўзялі Ігара Коктыша пад варту.

У кастрычніку 2007 г. Ігар Коктыш звярнуўся ў Еўрапейскі суд па правах чалавека, каб аспрэчыць сваю экстрадыцыю ў Беларусь і затрыманьне для выдачы. Суд заклікаў ўлады Украіны не выдаваць яго ў Беларусь, пакуль суд не разгледзіць справу.

Ва Ўкраіне Ігар Коктыш працягваў актыўна падтрымліваць беларускага кандыдата ад апазіцыі Аляксандра Мілінкевіча падчас прэзідэнцкай гонкі ў Беларусі ў 2006 годзе. Ён здымаў відэа, рабіў інтэрнэт-банэры і складаў песьні ў падтрымку кандыдата. Акрамя таго, ён стварыў сайт незарэгістраванага нефармальнага моладзевага руху, дзе размяшчаліся апазіцыйныя ўлёткі і плакаты.

Ва Ўкраіне Ігар Коктыш звярнуўся за статусам бежанца, аднак 23 Кастрычніка 2008 яго прашэньне адхілілі. У цяперашні час ягоны адвакат абскарджвае гэтае рашэньне ад імя свайго кліента.

Цэлы шэраг міжнародных канвенцый па правах чалавека, да якіх далучылася Украіна, забараняюць дэпартацыю і экстрадыцыю любых асоб у тыя краіны, дзе ім можа пагражаць смяротная кара, катаваньні і іншыя віды жорсткага абыходжаньня, а таксама іншыя грубыя парушэньні правоў чалавека.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Украина должна освободить белорусского узника совести

Как заявила AmnestyInternational, украинские власти должны немедленно и безоговорочно освободить белорусского музыканта и активиста Игоря Коктыша, который уже более двух лет находится под стражей за то, что мирно выражал свои взгляды.

Организация также потребовала, чтобы Игоря Коктыша не высылали принудительно в Беларусь, где, насколько можно судить, ему грозит вынесение смертного приговора по сфабрикованному делу. AmnestyInternationalпризнала Игоря Коктыша узником совести.

Игорь Коктыш находится под стражей в Украине с 25 июня 2007 года — с тех пор как белорусские власти послали запрос о его экстрадиции на основании несостоятельных обвинений в убийстве, произошедшем в Беларуси в январе 2001 года.

Он обвиняется по статье 139 Уголовного кодекса Беларуси в «предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах», которое карается смертной казнью.

Игорь Коктыш пробыл в заключении с января 2001 года по декабрь того же года, когда состоялся суд над ним. Как стало известно, под стражей к нему применяли пытки или жестокое обращение. Для того чтобы заставить его сознаться, его, помимо прочего, избивали и запирали обнажённым в холодной камере, а также не давали лекарств, прописанных ему от астмы.

Игорь Коктыш рассказал AmnestyInternational, что во время заключения главный следователь Брестского района сказал ему, что знает о его невиновности, однако на него давит вышестоящее начальство. В суде следователь отказался повторить свои слова.

Игорь Коктыш сумел доказать, что на момент совершения преступления находился в другом городе. Суд оправдал и освободил его. Верховный Суд Республики Беларусь утвердил этот приговор 1 февраля 2002 года.

После освобождения Игорь Коктыш переехал в Украину, где получил вид на жительство и разрешение на работу, а также познакомился со своей будущей женой. В апреле 2002 года Генеральная прокуратура Беларуси обжаловала приговор, и дело вернули на пересмотр в суд нижестоящей инстанции. Затем Беларусь направила запрос на экстрадицию, и 25 июня 2007 года украинские власти взяли Игоря Коктыша под стражу.

В октябре 2007 года Игорь Коктыш обратился в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить свою экстрадицию в Беларусь и задержание до выдачи. Суд призвал власти Украины не выдавать его в Беларусь, пока суд не рассмотрит дело.

В Украине Игорь Коктыш продолжал активно поддерживать белорусского кандидата от оппозиции Александра Милинкевича во время президентской гонки в Беларуси в 2006 году. Он снимал видео, делал интернет-баннеры и сочинял песни в поддержку кандидата. Кроме того, он создал сайт незарегистрированного Неформального молодёжного движения, где размещались оппозиционные листовки и плакаты.

В Украине Игорь Коктыш обратился за статусом беженца, однако 23 октября 2008 года его прошение отклонили. В настоящее время его адвокат обжалует это решение от имени своего клиента. Целый ряд международных конвенций по правам человека, к которым присоединилась Украина, запрещают депортацию и экстрадицию любых лиц в те страны, где им может грозить смертная казнь, пытки и другие виды жестокого обращения, а также иные грубые нарушения прав человека.

Крыніца: spring96.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*