2008 21/10

Milicyja j pravaБюджэтнікам мала грошаў падаткаплацельшчыкаў, яны зьбіраюцца дадаткова залесьці да іх у кішэню – выстаўляюць умовы перадаплаты за аказаньне “праваахоўных паслугаў”!? Такім чынам, правы, гарантаваныя Канстытуцыяй і Міжнародным Пактам аб грамадзянскіх і палітычных правах у Беларусі (напрыклад, арт. 21 і 19 Пакту) можна будзе рэалізаваць толькі пры ўмове дадатковай аплаты “паслугаў” міліцыянтаў!? А можа й за выклік на месца здарэньня трэба будзе плаціць, у тым ліку “безнаяўнымі” з абавязковай “перадаплатаю”!? Далей – матэрыял з Гомеля (рас.)

Такія думкі адразу ўзьніклі пасьля атрыманьня наступнага матэрыялу з Гомеля (рас.) …

Учора ў судзе Цэнтральнага раёна Гомелю адбылося папярэдняе слуханьне па пазове грамадзкіх актывістаў Андрэя Талчына, Пятра Кузняцова, Аляксандра Процькі й Натальлі Щукінай да Гомельскага гарвыканкаму.

Дэмакраты абскардзяць рашэньне мясцовых уладаў аб забароне пікетаў падчас выбарчае кампаніі й ініцыююць пытаньне аб прызнаньні неканстытуцыйным рашэньня гарвыканкаму, які ўскладае дадатковыя абмежаваньні права на мірныя сходы.

Бакі ў судзе падтрымалі свае пазыцыі: актывісты настойваюць на адмене рашэньня гарвыканкаму, а той як заўсёды яго не прызнае.

Адзін з заяўнікоў Андрэй Талчын паставіў перад судом пытаньне аб выпатрабаваньні з Гомельскай Цэнтральнай паліклінікі, УНС Гомельскага аблвыканкаму й ГорСАПу прэйскурантаў коштаў на абслугоўваньне грамадзянаў падчас правядзеньня масавых мерапрыемстваў, а таксама ж нарматыўна-прававых актаў, на падставе якіх дзяржаўныя ўстановы, якія жывуць за кошт падаткаплацельшчыкаў, аказваюць насельніцтву гэтыя платныя паслугі.

Адзначым, што Гомельскі гарвыканкам падчас мінулай выбарчай кампаніі, адмаўляў прадстаўнікам АДС у праве правядзеньня мірных сходаў на падставе адсутнасьці дамоваў з пералічанымі ўстановамі аб аплаце іхных паслугаў.

Судзьдзя Цэнтральнага раёну Аляксей Шыцікаў прыняў хадайніцтва актывіста, заўважыўшы пры гэтым, што яму самому цікава, зь якога часу й на падставе чаго праца міліцыі, лекараў і камунальнікаў у Гомелі стала платнай. Чакаецца, што судовае рашэньне будзе прынята 31-га кастрычніка.

Рэдакцыя сайту odsgomel.org атрымала камэнтар актывіста дэмсілаў Андрэя Талчына:

– Гарвыканкам дайшоў да абсурду. Зараз атрымліваецца, што міліцыя й лекары ў горадзе Гомелі сталі платнымі. Гэта значыць, калі, да прыкладу, я выйду на пікет, а хтосьці стане парушаць парадак, то прысутныя міліцыянты, калі я не аплаціў іхныя паслугі, будуць спакойна назіраць і нічога не прадпрымаць? Такія падыходы супярэчаць і Канстытуцыі, і законам, якія рэглямэнтуюць дзеяньні гэтых службаў.

– Зрэшты, разьвязкі засталося чакаць зусім нядоўга. Бо ў міліцыі, як і ў лекараў з камунальнікамі, зараз засталося толькі два шляхі: альбо выдаць грамадзкасьці прэйскуранты коштаў за сваю працу, альбо прызнаць, што платных паслугаў яны не прадстаўляюць, выбіўшы тым самым глебу з-пад ног Гомельскага гарвыканкаму. Пачакаем 31-га кастрычніка …

*
*
(Паведадмленьне, рас.)

Милиция представить общественности прейскурант цен на правоохранительные услуги…!?

Бюджетникам мало денег налогоплательщиков, они собираются дополнительно залезть к ним в карман – выставляют условия предоплаты за оказание “правоохранительных услуг”!? Таким образом, права, гарантированные Конституцией и Международным Пактам о гражданских и политических правах в Беларуси (например, ст. 21 и 19 Пакта) можно будет реализовать только при условии дополнительной оплаты “услуг” милиционеров!? А может и за вызов на место происшествия надо будет платить, в том числе “безналичными” с обязательной “предоплатой”!? Далее – материал из Гомеля.

Такие мысли сразу возникают после получения следующего материала из Гомеля …

Вчера в суде Центрального района Гомеля состоялось предварительное слушание по иску общественных активистов Андрея Толчина, Петра Кузнецова, Александра Процко и Натальи Щукиной к Гомельскому горисполкому.

Демократы обжалуют решение местных властей о запрете пикетов во время избирательной кампании и инициируют вопрос о признании неконституционным решения горисполкома, возлагающего дополнительные ограничения права на мирные собрания.

Стороны в суде поддержали свои позиции: активисты настаивают на отмене решения горисполкома, а тот как всегда его не признаёт.

Один из заявителей Андрей Толчин поставил перед судом вопрос об истребовании из Гомельской Центральной поликлиники, УВД Гомельского облисполкома и ГорСАПа прейскурантов цен на обслуживание граждан в ходе проведения массовых мероприятий, а так же нормативно-правовых актов, на основании которых государственные учреждения, живущие за счёт налогоплательщиков, оказывают населению эти платные услуги.

Отметим, что Гомельский горисполком в ходе минувшей избирательной кампании, отказывал представителям ОДС в праве проведения мирных собраний на основании отсутствия договоров с перечисленными учреждениями об оплате их услуг.

Судья Центрального района Алексей Шитиков принял ходатайство активиста, заметив при этом, что ему самому интересно, с каких пор и на основании чего работа милиции, врачей и коммунальщиков в Гомеле стала платной. Ожидается, что судебное решение будет принято 31-го октября.

Редакция сайта odsgomel.org получила комментарий активиста демсил Андрея Толчина:

– Горисполком дошел до абсурда. Теперь получается, что милиция и врачи в городе Гомеле стали платными. То есть, если, к примеру, я выйду на пикет, а кто-то станет нарушать порядок, то присутствующие милиционеры, если я не оплатил их услуги, будут спокойно наблюдать и ничего не предпринимать? Такие подходы противоречат и Конституции, и законам, регламентирующим действия этих служб.

– Впрочем, развязки осталось ждать совсем недолго. Ведь у милиции, как и у врачей с коммунальщиками, теперь осталось только два пути: либо выдать общественности прейскуранты цен за свою работу, либо признать, что платных услуг они не предоставляют, выбив тем самым почву из-под ног Гомельского горисполкома. Подождём 31-го октября…

Паводле сайта odsgomel.org,
Алесь Лета,
Licviny-INFA, Жодзіна

8 thoughts on “Міліцыя прадставіць грамадзкасьці прэйскурант коштаў на праваахоўныя паслугі…!?”

 1. J. Lancaster says:

  Интересно всё-таки, какой будет развязка? Прейскурант?

  Может, тогда ещё и телефоны платных “мальчиков по вызову”?

  Абсурд, беспредел и бессмыслица поселились в этой стране, где чиновники готовы выставлять стражей порядка проститутками, лишь бы не разрешить провести пикет.

  Как такое терпят сами “стражи порядка”, которые уже много лет для власти – тупо прокладка, на все случаи жизни…

 2. Vova says:

  ну, маленькому кораблю – большое плавание!

 3. xer68 says:

  Ничего нового?…

 4. Anonymous says:

  Кто сказал “А”, тот скажет “Б”, если его не мучить….

 5. al_la says:

  Гляньце вышэй не ўсё так проста ў нашым каралеўстве …, ці наадварот – прасьцей ужо няма куды …): http://by.prava-by.info/archives/357,
  http://by.prava-by.info/archives/359

 6. Anonymous says:

  мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны =)

 7. Unlannash says:

  Вау, прикольно

 8. Zoollaaxold says:

  Прикольное размышление ))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*