2009 19/11
Alaksiej Lapicki, Zhodzina

Alaksiej Lapicki

Не магу не выказаць сваіх думак, адносінаў да вельмі ляканічнага й трапнага выказваньня вядомага ў Беларусі й далёка за ейнымі межамі праваабаронцы, майго сябра, Алеся Бяляцкага.

Зробленыя ім высновы – абсалютна дакладныя й бязспрэчныя!

НАСАМРЭЧ, свабода слова, думкі, распаўсюду інфармацыі, як і свабоды на асацыяцыі й мірныя сходы … – толькі рэальныя перадумовы для нармальнага існаваньня грамадзянскага соцыюму, для існаваньня розных публічных пазыцыяў і грамадзкага дыялёгу ў ім. Гэтая свабодная прастора й публічны плюралізм думак – неабходныя для стварэньня ўмоваў для зьяўленьня асэнсаванага выбару ў грамадзтве.

Але нават у гэтых умовах – без ДАКЛАДНА ПРАПІСАНАЙ І ПРАЗРЫСТАЙ ПРАЦЭДУРЫ ВЫБАРАЎ – РЭАЛІЗАЦЫЯ гэтага АСЭНСАВАНАГА ВЫБАРУ не ўяўляецца магчымай!!!.

Такім чынам, АБСАЛЮТНА ДАКЛАДНА ЗРАЗУМЕЛА, што любыя саступкі рэжыму і паляпшэньне сытуацыі з першым, зусім не азначаюць, што аўтаматычна нешта кардынальна зьменіцца ў другім. І ўлада ўрэшце будзе рэальна абірацца ў справядлівых, празрыстых і транспарэнтных умовах.

Аднак, бяз гэтага, бязь зьменаў выбарчага заканадаўства, выбарчай працэдуры, нельга казаць, што людзям зноў па законе будзе вернута іхнае галоўнае канстытуцыйнае ПРАВА НА СВАБОДНЫ ВЫБАР, якое толькі й робіць іх паўнамоцнымі ГРАМАДЗЯНАМІ ўласнай краіны – БЕЛАРУСІ.

І гэты ВЫЗНАЧАЛЬНЫ МОМАНТ, момант вяртаньня ГРАМАДЗЯНАМ іхнай ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУТНАСЬЦІ будзе раўназначным ГІСТАРЫЧНАМУ МОМАНТУ, калі паўнавартасныя суб’екты МІЖНАРОДНАГА ПРАВА ў галіне ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА, беларускія грамадзяне, УРЭШЦЕ, САПРАЎДЫ АТРЫМАЮЦЬ рэальнае права абіраць і быць абранымі, а значыцца быць гаспадарамі ў сваёй уласнай краіне.

Толькі тады гучныя словы ГРАМАДЗЯНІН і БЕЛАРУСКІ НАРОД, насамрэч напоўняцца першапачатковым сэнсам і змогуць рэальна адпавядаць сваёй сутнасьці.

А пакуль, ГРАМАДЗЯНІН без рэальнага права НА ВЫБАР і ўтвараемая ЗЬ ЯГО штучна аморфная й запалоханая маса натоўпу пад шыльдай “НАРОД”, ад якога нібы ЗАКОННА вынікаюць УСЕ ДЗЕЙСНЫЯ СЁНЬНЯ ВЫСОКІЯ “сапраўды царскія” ЎЛАДНЫЯ ПАЎНАМОЦТВЫ пануючага ў БЕЛАРУСІ рэжыму – ёсьць ПАДРОБЛЕНЫМИ Й ШТУЧНЫМІ атрыбутамі, скарыстоўваемымі для цынічнай і злачыннай узурпацыі ўлады.

Крыніца ўсёй улады ў краіне – сапраўды НАРОД. Але НАРОД як сукупнасьць ВОЛЬНЫХ і АДКАЗНЫХ за лёс дзяржавы ГРАМАДЗЯНАЎ, якія РЭАЛЬНА Й АСЭНСАВАНА абіраюць уладу й пасродкам дадзенага асноўнага права – РЭАЛІЗУЮЦЬ СВАЕ ГРАМАДЗЯНСКІЯ ПАЎНАМОЦТВЫ па КІРАВАНЬНІ ўласнай краінаю.

***
ВЫБАРЫ – лакмусавая паперка для пануючага рэжыму …
САПРАЎДЫ СВАБОДНЫЯ Й СПРАВЯДЛІВЫЯ ВЫБАРЫ – гэта тыя дзьверы, за якімі – выйсьце з тупіковае сытуацыі постсавецкае стагнацыі й штучнага падзелу беларускага грамадзтва на аўтарытарна-правільных і дэмакратычна-няправільных, на сваіх і чужых …

Тут – закладзена зерне, зь якога пускае карані дыктатура …
Тут – і ейны канец …
Тут – пачатак новае, дэмакратычнае, эўрапейскае пэрспэктывы, новага, аб’яднанага вакол нацыянальнай ідэі соцыюму, новай прагрэсыўнай рэальнасьці для БЕЛАРУСІ …

У выніку – з ганебнага й занядбанага аўтарытарызму нашая краіна адразу вяртаеца да вытокаў і трапляе ў цэнтар уласнае натуральнае Эўрапейскае цывілізацыі. Яна становіцца ейным актыўным, дынамічна разьвіваемым ЦЭНТРАМ. Цэнтрам усеагульнага інвэстыцыйнага, гуманітарнага й палітычнага інтарэсу, цэнтрам увагі ўсёй цэнтральна-эўрапейскай гэапалітычнай ініцыятывы на кантынэнце …

ТАМУ, вяртаньне БЕЛАРУСКАМУ НАРОДУ ПРАВА НА СВАБОДНЫ ВЫБАР – ЁСЬЦЬ ЗАЛАТЫМ КЛЮЧОМ да ПРАГРЭСЫЎНАГА Й ДЫНАМІЧНАГА, ВОЛЬНАГА АД ДЫКТАТУ Й НЯВОЛІ БЕЛАРУСКАГА ГРАМАДЗТВА XXI СТАГОДЗЬДЗЯ …

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Алексей Лапицкий: “Здесь – заложено зерно, из которого пускает корни диктатура …”

Не могу не высказать своих мыслей, отношения по поводу очень локаничного и меткого высказывания известного в Беларуси и далеко за её пределами правозащитника, моего друга, Алеся Беляцкого.

Сделанные им выводы – абсолютно точные и бесспорные!

На самом деле, свобода слова, мысли, распространения информации, как и свободы на ассоциации и мирные собрания … – только реальные предпосылки для нормального существования гражданского социума, для существования разных публичных пазиций и общественного диалога в нём. Это свободное пространство и публичный плюрализм мыслей – необходимые для создания условий для возникновения осмысленного выбора в обществе.

Но даже в этих условиях – без ТОЧНО ПРОПИСАННОЙ И ПРОЗРАЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРОВ – РЕАЛИЗАЦИЯ этого ОСМЫСЛЕННОГО ВЫБОРА не представляется возможной!!!.

Таким образом, АБСОЛЮТНО ТОЧНО ПОНЯТНО, что любые уступки режима и улучшение ситуации с первым, совсем не охначает, что автоматически что-то кардинально изменится во втором. И власть наконец будет реально избираться в справедливых, прозрачных и транспорентных условиях.

Однако, без этого, без изменений избирательного законодательства, избирательной процедуры, нельзя говорить, что людям снова по закону будет возвращено их главное конституционное ПРАВО НА СВОБОДНЫЙ ВЫБОР, которое только и делает их полномочными ГРАЖДАНАМИ собственной страны – БЕЛАРУСИ.

И этот ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ МОМЕНТ, момент возвращения ГРАЖДАНАМ их ГРАЖДАНСКОЙ СУЩНОСТИ будет равнозначен ИСТОРИЧЕСКОМУ МОМЕНТУ, когда полноценные субъекты МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА в области ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, беларуские граждане, НАКОНЕЦ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛУЧАТ реальное право избирать и быть выбранными, а значит быть хозяевами в своей собственной стране.

Только тогда звучные слова ГРАЖДАНИН и БЕЛАРУСКИЙ НАРОД, на самом деле наполнятся первоначальным смыслом и смогут реально соответствовать своей сущности.

А пока, ГРАЖДАНИН без реального права НА ВЫБОР и создаваемая ИЗ НЕГО искусственно аморфная и запуганная масса толпы под вывеской “НАРОД”, от которой мол ЗАКОННО проистекают ВСЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕГОДНЯ ВЫСОКИЕ “действительно царские” ВЛАСТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ годсподствующего в БЕЛАРУСИ режима – являются ПОДЛОЖНЫМИ И ИСКУССТВЕННЫМИ атрибутами, используемыми для циничной и преступной узурпации власти.

Источник всей власти в стране – действительно НАРОД. Но НАРОД как совокупность СВОБОДНЫХ и ОТВЕТСТВЕННЫХ за судьбу государства ГРАЖДАН, которые РЕАЛЬНО И ОСМЫСЛЕННО избирают власть и посредством данного основного права – РЕАЛИЗУЮТ СВОИ ГРАЖДАНСКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ по УПРАВЛЕНИЮ собственной страною.

***
ВЫБОРЫ – лакмусавая бумажка для господствующего режима …
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СВОБОДНЫЕ И СПРАВЕДЛИВЫЕ ВЫБОРЫ – это те ДВЕРИ, за которыми – ВЫХОД из тупиковой ситуации постсоветской стагнации и искусственного раздела беларуского общества на авторитарно-правильных и демократично-неправильных, на своих и чужих …

Здесь – заложено зерно, из которого пускает корни диктатура …
Здесь – и её конец …
Здесь – начало новой, демократической, европейской перспективы, нового, объединенного вокруг национальной идеи социума, новой прогрессивной реальности для БЕЛАРУСИ …

В результате – с позорного и заброшенного авторитаризма наша страна сразу возвращается к истокам и попадает в цэнтр собственной естественной Европейской цивилизации. Она становится её активным, динамично развиваемым ЦЕНТРОМ. Центром всеобщего инвестиционного, гуманитарного и политического интереса, центром внимания всей центрально-европейской геополитической инициативы на континенте …

ПОЭТОМУ, возвращение БЕЛАРУСКОМУ НАРОДУ ПРАВА НА СВОБОДНЫЙ ВЫБОР – ЯВЛЯЕТСЯ ЗОЛОТЫМ КЛЮЧОМ К ПРОГРЕССИВНОМУ И ДИНАМИЧНОМУ, СВОБОДНОМУ ОТ ДИКТАТА И НЕСВОБОДЫ БЕЛАРУСКОМУ ОБЩЕСТУ XXI ВЕКА.

Абмеркаваць ТЭМУ НА АДКРЫТЫМ ФОРУМЕ

Аляксей Лапіцкі,
Праваабаронца, Жодзіна.
Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,
by.prava-by.info

2 thoughts on “Аляксей Лапіцкі: “Тут – закладзена зерне, зь якога пускае карані дыктатура …””

  1. Viasna says:

    – усё ж вядомы праваабаронца БЯляцкі

  2. admin says:

    Дзякуй Viasna)) … была адрукоўка … ужо выправілі))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*