Не забірай жыцьцё!
2008 29/10

Эўрапескі Суд па правах чалавека (Стразбур, Франыця)Запрашаем на вэб-сайт Рады Эўропы, прысьвечаны Навучаньню ў галіне правоў чалавека для спэцыялістаў юрыдычных прафэсыяў. На гэтым сайце ўтрымліваюцца матэрыялы й інструмэнты для прафэсыйнай падрыхтоўкі, зьвязанай з Эўрапейскай канвэнцыяй па абароне правоў чалавека (ЕКПЧ). Матэрыялы былі разпрацаваныя для таго, каб яны маглі быць выкарыстаныя для падрыхтоўкі асобаў, працуючых у судах. Яны могуць таксама прадстаўляць інтарэс для іншых спэцыялістаў (юрытаў), што працуюць у галіне правоў чалавека.

Далей прадстаўляем спасылку на сайт адукацыянай праграмы Рады Эўропы для прафэсыяналаў права (рас.): http://www.coehelp.org/index.php?lang=ru_utf8

У праграмы маюцца розныя моўныя фарматы. Забясьпечаны пошук па артыкулах ЭКПЧ і тэмах, а таксама іншыя магчымасьці …

Таксама, адпаведныя адукацыйныя матэрыялы праграмы мы будзем паступова выстаўляць і на нашым Праўны Партале ў разьдзеле “Праўная адукацыя”. Тут можна будзе знайсьці апісаньне артыкулаў Эўрапескай Канвэнцыі па абароне Правоў Чалавека (ЭКПЧ), слайды й навучальныя прыклады, прэцыдэнтны й лекцыі міжнародных экспэртаў права (рас., англ …)

Ласкава запрашаем усіх жадаючых да камунікацыі й абмену інфармацыяй, думкамі, меркаваньнямі, фактамі …
Для гэтага можна выкарыстоўваць магчымасьці разьдзелу ФОРУМ, а таксама поле для камэнтароў пад артыкуламі, матэрыяламі … Задаваемыя Вамі пытаньні на нашым Праўным Партале – знойдуць свой водгук у артыкулах альбо непасрэдных адказах экспэртаў права, якія працуюць у адпаведнай галіне права …

Уяўляецца, што ў выніку прафэсыяналы права, знойдуць на сайце Рады Эўропы, а таксама на нашым Праўным Партале тыя матэрыялы, якія дапамогуць ім больш эфэктыўна абараняць правы чалавека й прасоўваць справу імплемэнтацыі агульнапрызнаных нормаў права ў нацыянальнае заканадаўства і судавытворчую практыку ўласнай краіны …

Непасрэдныя індывідуальныя звароты грамадзянаў у Эўрпейкі суд па правах чалавека (у Стразбуры, Францыя) – ёсьць рэальнасьцю для грамадзянаў краінаў-сябраў Рады Эўропы й нашых бліжэйшых суседзяў: Украіны, Летувы, Латвіі, Польшчы, Расеі …

А Беларусі – было б цікавым убачыць пэрспэктывы, зьвязаныя з дадзеным, даволі моцным міжнародным інстытутам як дадатковым інструмэнтам ці аргумэнтам у працэсе абароны правоў чалавека, працуючым для падвышэньня праўных стандартаў і гарантыяў іх выкананьня на практыцы, безумоўна важных і актуальных ужо сёньня для кожнага Беларуса …

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Образовательная программа Совета Европы для профессионалов – имплементация норм ЕКПЧ …

Приглашаем на сайт Совета Европы, посвящённый Обучению в области прав человека для специалистов юридических профессий. На этом сайте находятся материалы и инструменты для профессиональной подготовки, связанной с Европейской конвенцией по защите прав человека (ЕКПЧ). Материалы были разработаны для того, чтобы они могли использоваться для подготовки особ, работающих в судах. Они могут также представлять интерес для других специалистов (юристов), что работают в отрасли прав человека.

Далее представляем ссылку на сайт образовательной программы Совета Европы для профессионалов права: http://www.coehelp.org/index.php?lang=ru_utf8

У программы имеются разные языковые форматы. Обеспечивается поиск по статьям ЕКПЧ и темах, а также другие возможности …

Также, соответствующие образовательные материалы программы мы будем постепенно выставлять и на нашем Правовом Портале в разделе “Правовое образование”. Тут можно будет найти описание статей Европейской Конвенции по защите Прав Человека (ЭКПЧ), слайды и учебные примеры, прециденты и лекции международных экспертов права (рас., англ …)

Любезно приглашаем всех желающих к коммуникации и обмену информацией, соображениями, мнениями, фактами …

Для этого можно использовать возможности раздела ФОРУМ, а также поле для комментариев под статьями, материалами … Поставленные Вами вопросы на нашем Правовом Портале – найдут свой отклик в статьях либо непосредственных ответах экспертов права, которые работают в соответствующей области права …

Представляется, что в результате профессионалы права, найдут на сайте Совета Европы, а также на нашем Правовом Портале те материалы, которые помогут им более эффективно защищать права человека и продвигать дело имплементации общепризнанных норм права в национальное законодательство и судебную практику собственной страны …

Непосредственные индивидуальные обращения граждан в Европейский суд по правам человека (в Стразбурге, Франция) – является реальностью для граждан стран-членов Совета Европы и наших более близких соседей: Украины, Летувы, Латвии, Польши, России …

А Беларуси – было бы интересно увидеть перспективы, связанные с данным, довольно сильным международным институтом как дополнительным инструментом либо аргументом в процессе защиты прав человека, работающим для повышения правовых стандартов и гарантий их исполнения на практике, безусловно важных и актуальных уже сегодня для каждого Беларуса …

Ад рэдакцыі Праўнага Парталу by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*