2009 10/12
Дзень Правоў Чалавеку, Жодзіна

Дзень Правоў Чалавеку, Жодзіна

10 сьнежня 2009 актывісты праваабарончай супольнасьці й сябры ПЦ “Вясна” ў Жодзіне правялі шэраг акцыяў, прысьвечаных Міжнароднаму Дню Правоў Чалавеку.

Ад самай раніцы ў шэраг адукацыйных і адміністрацыйных установаў Жодзіна былі перададзеныя інфармацыйныя матэрыялы й плякаты з Усеагульнай Дэклярацыяй ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКУ.

Сьвятлана Лапіцкая уласнаручна перадавала іх непасрэдна кіраўніцтву гарадзкога Адзьдзелу Адукацыі, сп. Я.Гарыду, Жодзінскага выканкаму, сп. С.Конану, а таксама кіраўніцы Дзіцячага Рэабілітацыйна-Карэкцыйнага Цэнтру, на Галоўны Паштампт, у Жодзінскі суд ды Гарадзкое адзьдзяленьне міліцыі …

На вуліцы раздаваліся інфаматэрыялы й кампактныя брашуры з тэкстам УДПЧ. Людзі з задавальненьнем і добрым настроем сустракалі такія дзяньні праваабаронцаў. Сталыя асобы й жанчыны абдымалі некаторых зь іх, жадалі посьпехаў і перамогі.

У другой палове дня з 16-00 да 17-00, калі рабочыя БелАЗу пакідалі прадпрыемства, на вуліцах горду, ля крамаў “Аэліта” і “Эўрасетка”, а таксама па шляху да цэнтральнай прахадной ПА “БелАЗу“ актытвісты ПЦ “Вясна” у Жодзіне працягвалі раздаваць тэматычныя інфаматэрыялы пра парушэньні Канстытуцыйных правоў грамадзянаў у Жодзіне, тэксты Усеагульнай Дэкляраці Правоў Чалавеку, зьбіралі подпісы ў падтрымку беларускамоўных дзяцей і бацькоў, супраць ліквідацыі апошніх беларускамоўных адукацыйных пляцовак і татальнай русыфікацыі візуальна-вонкавага асяродзьдзя ў Жодзіне.

Зьдзівіла, што пазыцыю праваабаронцаў падтрымлівала абсалютная большасьць грамадзянаў. Усе тыя, што мелі час і спыняліся, альбо знаходзілі магчмасьць пачытаць патрабаваньні – 100% ставілі свае подпісы падтрымкі. Нават частка тых, хто адразу (не разабраўшысь у прапановах) адмаўляўся гэта рабіць, зразумеўшы пра што ідзе гаворка – уражаныя пачутым, без аніякага сумневу ставілі свае подпісы й нават прапаноўвалі гэта зрабіць сваім сябрам, а на разьвітаньне выказвалі словы салідарнасьці й падтрымкі.

Так 10.12.2009 у Жодзіне, ня гледзячы на неправамерную забарону мірных пікетаваньняў, прысьвечаных Дню Правоў Чалавека, праваабронцы здолелі правесьці запамінальныя й надзвычай станоўчыя кантакты з грамадзянамі й адміністрацыямі горада, распаўсюдзілі шмат карыснай літаратуры, распачалі збор подпісаў у падтрымку неад’емных правоў і свабодаў дыскрымінуемай сёньня тут беларускамоўнай супольнасьці.

Некаторыя кадры з акцыяў у Дзень Правоў Чалавеку ў Жодзіне.

Alaksiej Lapicki

Alaksiej Lapicki

Zbor podpisau

Zbor podpisau

Zbor podpisau

Zbor podpisau


Biuleteni

Biuleteni

Infarmacyja

Infarmacyja

Svietlana Lapickaja

Svietlana Lapickaja

*
*
(Паведамленьне, рас.)

ГРАЖДАНЕ ПРИВЕТСТВОВАЛИ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ В ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЖОДИНО

10 декабря 2009 года активисты правозащитного сообщества и члены ПЦ “Вясна” в Жодино провели ряд акций, посвящённых Международному Дню Прав Человека.

С самого утра в ряд образовательных и административных учреждений Жодино были переданы информационные материалы и плакаты с Всеобщей Декларацией ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. Светлана Лапицкая собственноручно вручала их непосредственно руководству городского Отдела Образования, гсп. Я.Гарыду, Жодинского исполкома, гсп. С.Конану, а также руководительнице Детского Реабилитационно-Коррекционного Центра, на Главный Почтампт, в Жодинский суд и Городское отделение милиции …

На улице раздавались инфоматериалы и компактные брошюры с текстом ВДПЧ. Люди с удовольствием и хорошим настроением встречали такие лействия правозащитников. Пожилые люди и женщины обнимали некоторых из них, желали успехов и победы.

Во второй половине дня с 16-00 до 17-00, когда рабочие БеЛАЗа покидали предприятие, на улицах города, у магазинов “Аэлита” и “Евросеть”, а также по пути к центральной проходной ПО “БеЛАЗа” активисты ПЦ “Вясна” в Жодино продолжали раздавать тематические инфоматериалы про нарушение Конституционных прав граждан в Жодино, тексты Всеобщей Декларации Прав Человека, собирали подписи в поддержку беларускоязычных детей и родителей, против ликвидации последних беларускоязычных образовательных площадок и тотальной русификации визуально-внешнего окружения в Жодино.

Удивило, что позицию правозащитников поддерживало абсолютное большинство граждан. Все те, что имели время и останавливались, либо находили возможность почитать требования – 100% устанавливали свои подписи поддержки. Даже часть тех, кто сразу (не разобавшись в предложениях) отказывался это делать, понимая о чем идет речь – впечатленные услышанным, без всяких сомнений ставили свои подписи и даже предлагали это сделать своим друзьям, а на прощание высказывали слова солидарности и поддержки.

Да 10.12.2009 в Жодино, не смотря на неправомерный запрет мирных пикетирований, посвящённых Дню Прав Человека, правозащитники смогли провести запоминающиеся и чрезвычайно положительные контакты с гражданами и администрациями города, распространили множество полезной литературы, начали сбор подписей в поддержку неотъемлемых прав и свобод дискиминируемого сегодня здесь беларускоязычного сообщества.

Паводле спраўнай разсылкі,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*