2009 18/12
Тацяна Шапуцька

Тацяна Шапуцька

Сябры й калегі!

5 сьнежня 2009 года з Беларускага Дзяржаўнага Ўнівэрсытэту была адлічаная студэнтка 2 курсу юрыдычнага факультэту Тацяна Шапуцька.

Рашэньне аб адлічэньні прынятае Рэктарам БДУ, акадэмікам НАН Беларусі, доктарам тэхнічных навук, прафэсарам Абламейка Сяргеем Уладзімеравічам. Афіцыйная прэса мільгаціць тлумачэньнямі, што прычынаю прынятага рашэньня аб адлічэньні зьяўляецца незьяўленьне студэнткі Тацяны Шапуцькі на заняткі напрацягу двух дзён і парушэньне правілаў выезду студэнтаў за межы Беларусі падчас вучэбнага году.

Мы перакананыя, што адміністрацыйная мера «адлічэньне» у стаўленьні да Тацяны Шапуцькі выкліканая ейнай актыўнай грамадзянскай пазяцыяй, яе дзейнасьцю ў арганізацыі «Малады Фронт» і ейным удзелам у Форуме Ўсходняга Партнэрства.

Адмысловую трывогу выклікае тое, што гэта ёсьць ня першым выпадкам адлічэньня студэнтаў з кіроўнага беларускага ўнівэрсытэту з відавочнымі прыкметамі пераследу за перакананьні. Так, Міхась Пашкевіч (удзельнік судовага «Працэсу 14», прызнаны вязьнем сумленьня «Міжнароднай Амністыяй») быў адлічаны з 6 курсу гістарычнага факультэта БДУ; Эніра Браніцкая (удзельніца крымінальнай справы «Партэёрства», ажыцьцяўлялага назіраньне за прэзыдэнскімі выбарамі, прызнаная вязьнем сумленьня «Міжнароднай Амністыяй») была адлічаная з аспірантуры юрыдычнага факультэту БДУ.

Узгодненая пазыцыя беларускіх праваабарончых арганізацыяў (Незалежнае грамадзтва праўных дасьледваньняў, Праваабарончы альянс, Камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасьць», Праўная дапамога насельніцтву) была публічна заяўленая 9 сьнежня 2009 года.

Мы разглядаем дзеяньні Адміністрацыі Беларускага дзяржаўнага ўнівэрсытэту як праяву скрайняй непавагі да акадэмічных свабодаў і ўнівэрсытэцкай аўтаноміі, без якіх унівэрсытэт перастае быць унівэрсытэтам, мы настойваем на скарэйшым узнаўленьні Тацяны Шапуцькі ў якасьці студэнткі 2 курсу юрыдычнага факультэту Беларускага дзяржаўнага ўнівэрсытэту. У выпадку, калі хуткім часам Тацяна ня будзе адноўленая ва ўнівэрсытэце, мы пераходзім да актыўнай кампаніі па выключэньні БДУ з праграмаў эўрапейскага супрацоўніцтва й тэхнічнай падтрымкі ў сувязі з непавагаю фундамэнтальных асноваў унівэрсытэцкай супольнасьці й практыкай перасьледу за іншадумства.

У сувязі з адлічэньнем Тацяны ў цяперашні час у Беларусі вядзецца збор подпісаў і зваротаў да Рэктару й Міністру адукацыі з патрабаваньнем аб пераглядзе рашэньне аб адлічэньні. Сама Тацяна падала зварот Міністру адукацыі й рыхтуе скаргу ў суд. Студэнты юрыдычнага ды іншых факультэтаў БДУ пачалі збор подпісаў у падтрымку Тацяны, але ўжо цяпер мы атрымліваем інфармацыю аб тым, што адміністрацыя ўнівэрсытэту вядзе актыўную «тлумачальную працу», спрабуючы папярэдзіць праявы салідарнасьці ў студэнцкім асяродзьдзі.

Алена Танкачова

Алена Танкачова

Я прашу Вас праявіць салідарнасьць і падтрымаць Тацяну Шапуцьку, накіроўваючы пісьмовыя патрабаваньні аб ейным узнаўленьні да Рэктара БДУ, і веру, што гэтыя дзеяньні здольныя абараніць Тацяну й кожнага з нас.

З павагай, Алена Тонкачева.

*

Праявіце сваю салідарнасьць, адправіўшы ліст падтрымкі:

тэкст ліста-звароту да рэктару БДУ на белорускай мове скачать

тэкст ліста-звароту да рэктару БДУ на расейскай мове скачаць

Прозьба аб отпраўленых лістах паведамляць па адрэсе students-campaign@yhrm.org

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Машина политических преследований в Беларуси не прекращает ход …

Друзья и коллеги!

5 декабря 2009 года из Беларусского Государственного Университета была отчислена студентка 2 курса юридического факультета Татьяна Шапутько.

Решение об отчислении принято Ректором БГУ, академиком НАН Беларуси, доктором технических наук, профессором Абламейко Сергеем Владимировичем. Официальная пресса пестрит объяснениями, что причиной принятого решения об отчислении является неявка студентки Татьяны Шапутько на занятия в течении двух дней и нарушение правил выезда студентов за пределы Беларуси во время учебного года.

Мы убеждены, что административная мера «отчисление» в отношении Татьяны Шапутько вызвана ее активной гражданской позицией, ее деятельностью в организации «Молодой Фронт» и ее участием в Форуме Восточного Партнерства.

Особую тревогу вызывает то, что это не первый случай отчисления студентов из ведущего беларуского университета с явными признаками преследования за убеждения. Так, Михаил Пашкевич (участник судебного «Процесса 14», признанный узником совести «Международной Амнистией») был отчислен с 6 курса исторического факультета БГУ; Энира Броницкая (участница уголовного дела «Партнерства», осуществлявшего наблюдение за президентскими выборами, признанная узницей совести «Международной Амнистией») была отчислена из аспирантуры юридического факультета БГУ.

Согласованная позиция беларусских правозащитных организаций (Независимое общество правовых исследований, Правозащитный альянс, Комитет защиты репрессированных «Солидарность», Правовая помощь населению) была публично заявлена 9 декабря 2009 года.

Мы рассматриваем действия Администрации Беларуского государственного университета как проявление крайнего неуважения к академическим свободам и университетской автономии, без которых университет перестает быть университетом, мы настаиваем на скорейшем восстановлении Татьяны Шапутько в качестве студентки 2 курса юридического факультета Беларусского государственного университета. В случае, если в ближайшее время Татьяна не будет восстановлена в университете, мы переходим к активной кампании по исключению БГУ из программ европейского сотрудничества и технической поддержки в связи с неуважением фундаментальных основ университетского сообщества и практикой преследования за инакомыслие.

В связи с отчислением Татьяны в настоящее время в Беларуси ведется сбор подписей и обращений к Ректору и Министру образования с требованием о пересмотре решения об отчислении. Сама Татьяна подала обращение Министру образования и готовит жалобу в суд. Студенты юридического и других факультетов БГУ начали сбор подписей в поддержку Татьяны, но уже сейчас мы получаем информацию о том, что администрация университета ведет активную «разъяснительную работу», пытаясь предупредить проявления солидарности в студенческой среде.

Я прошу Вас проявить солидарность и поддержать Татьяну Шапутько, направляя письменные требования о ее восстановлении Ректору БГУ, и верю, что эти действия способны защитить Татьяну и каждого из нас.

С уважением, Елена Тонкачева

*

Проявите свою солидарность, отправив письмо поддержки:

текст письма-обращения к ректору БГУ на русском языке скачать

текст письма-обращения к ректору БГУ на белорусском языке скачать

Просьба об отправленных письмах сообщать по адресу students-campaign@yhrm.org

Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,

by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*