2008 01/11

Ikony staraverau, Vietka (Belarus)Рэдакцыі Беларускага Праўнага Парталу (by.prava-by.info) стала вядома пра заклік аб дапамозе ў распаўсюдзе інфармацыі … па фактах парушэньня правоў і свабодаў грамдзянаў Расеі.

З звароту, які зьявіўся на Адкрытым Камунікатары Партала для ўдзельнікаў праваабарончага працэсу, нават не паглыбляючыся ў дэталі праблемы бачна, што ў суседняй краіне актывізуюцца працэсы, зьвязаныя з пагаршэньнем стану з правамі чалавека – абмежаваньнем права на свабоду думкі, сумленьня й рэлігіі, на распаўсюд адпаведнай інфармацыі, перакананьняў, зьвязаных з адпраўленьнем рэлігійных абрадаў і вучэньняў, рэалізацыяй права на свабоду асацыацыяў з аднадумцамі, адзінавернікамі …

Выглядае так, што ў Расеі абвастраецца даўняя праблема перасьледу хрысьціянаў-старавераў, што ёсьць прыкметаю імкненьня да татальнага кантролю над грамадзтвам, умацаваньня “адзінаправільнай” маскоўска-праваслаўнай рэлігійнай іерархіі, якая служыць ключавым інтарэсам кіруючай алігархічна-кланавай надбудовы (рэжыму) ды пашыраемага ідэалягічнага ўзьдзеяньня на грамадзтва, а таксама вялікадзяржаўным інтарэсам пашырэньня расейскага ўплыву на бліжэйшыя “тэрыторыі” …

Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага й Беларусі (для якой ВКЛ ёсьць гістарычнай праайчынаю альбо спадчынай) мае шматлікія прыклады, калі на тэрыторыі талерантнай (у тым ліку ў пытаньнях веры) Беларусі знаходзілі прытулак уцекачы хрысьіяне-стараверы, якія ратаваліся ад перасьледу й фізычнага вынішчэньня ў Масковіі. Тут былі створаны цэлыя паселішчы гэткіх уцекачоў вернікаў. У Гомельскай вобласьці, напрыклад, вядомы гарадзкі пасёлак Ветка. Пасьля чарнобыльскай катастрофы вялікая колькасьць жыхароў Веткі перасялілася па розных гарадах Беларусі, у Менск, Жодзіна …

Зыходзячы з факту звароту, які трапіў да нас з суседняй Расеі … – там сапраўды набіраюць моц і пачынаюць дзейнічаць сілы, прасякнутыя выразна імпэрскім і аўтарытарна-рэпрэсыўным мысьленьнем. Ва ўмовах шматукладна-канфэсыйнай Расеі (з перавагамі праваслаўнага хрысьціянства дый ісламу …) падобная празьмерная актыўнасьць (верагодна, пакуль у межах хрысьіянскага веравызнаньня) … можа быць зусім нядобрым сыгналам і для іншых канфэсыяў, вернікаў, грамадзтва цалкам …

Натуральна, дзяржава павінна абараняць сваіх грамадзянаў ад дэструктыўных, таталітарных сектаў, абмяжоўваць небясьпечны для грамадзтва экстрымізм …, зьменшыць рызыкі нанясеньня матэрыяльнае й маральнае шкоды. Але барацьба дзяржавы зь “няправільным” хрысьціянствам на баку “правільнага” … – ёсьць прыкметаю сапраўднага “збою настроек” у грамадзтве, якое пачынае рухацца да закантраляванасьці й выкарыстаньня веры ў якасьці зброі, спосабу ідэалягічнага ўплыву, экспансыі альбо ўжо зусім іншай катэгорыі экстрымізму – экстрымізму “праўладна-ідэалягічна-рэлігійнага”.

А гэта – ніколі не дэлегавалася грамадзянамі дзяржаве. Бо чалавечы дух, душа й розум … права на ўласныя перакананьні й выбар веры – не ад улады, не ад рэлігійнай канфэсыі (нават гэткай магутнай як праваслаўная) і, нават, не ад вялікадзяржаўнай маскоўскай скіраванасьці на расейскае, правільнае, ледзь не агульнасусьветнае місіянэрства …

У любым выпадку, такі сыгнал з суседняе Расеі сьведчыць і аб тым, што з-за “шырмы” “блакітных тэлевізыйных экранаў” і “гламурна-глянцавага дэмакратызму” (новага постсавецкага вынаходніцтва – канцэпцыі КАНТРАЛЮЕМАЕ ці РЭГУЛЮЕМАЕ ДЭМАКРАТЫІ) – пачынае прабівацца на белы сьвет “голая праўда” расейскай, зусім не падобнай на праўную й цывілізаваную, брутальнай сапраўднасьці …

Просім выказваць меркавантьні, перадаваць і ўдакладняць інфармацыю …
*
*
(Паведамленьне, рас.)

Обращение о помощи и солидарности долетело до нас из соседней России …

Редакции Беларуского Правового Порталу (by.prava-by.info) столо известно о призыве про помощь в распространении информации … по фактам нарушения прав и свобод граждан России.

Из обращения, которое появилось на Открытом Коммуникаторе Портала для участников правозащитного процесса, даже не углубляясь в детали проблемы видно, что в соседней стране активизируются процессы, связаные с ухудшением состояния с правами человека – ограничением права на свободу мысли, совести и религии, на распространение соответствующей информации, убеждений, связанных с отправлением религиозных обрядов и учений, реализацией права на свободу ассоциаций с единомышленниками, единоверцами …

Выглядит так, что в России обостряется давняя проблема преследования христиан-староверов, что является признаком стремления к тотальному контролю над обществом, укрепления “единоправильной” московско-православной религиозной иерархии, которая служит ключевым интересам правящей олигархично-клановой надстройки (режима) и расширяемого идеологического воздействия на общество, а также великодержавным интересам расширения российского влияния на ближайшие “территории” …

История Великого Княжества Литовского и Беларуси (для которой ВКЛ является историческим проотечеством либо наследием) имеет многочисленные примеры, когда на территории толерантной (в том числе в вопросах веры) Беларуси находили приют беглецы христиане-староверы, которые спасались от преследований и физического уничтожения в Московии. Здесь были созданы целые поселения таких беглецов верующих. В Гомельской области, например, известный городской поселок Ветка. После чернобыльской катастрофы большее количество жителей Ветки переселилась по разным городам Беларуси, в Менск, Жодино …

Исходя из факта обращения, которое попало к нам из соседней России … – там действительно набирают мощь и начинают действовать силы, пропитаные выразительно имперским и авторитарно-репрессивным мышлением. В условиях многоукладно-конфессиональной России (с перевесом православного христианства и ислама …) подобная черезмерная активность (возможно, пока в границах христианского вероисповедания) … может быть совсем нехорошим сигналом и для других конфессий, верующих, общества вцелом…

Естественно, государство должно защищать своих граждан от деструктивных, тоталитарных сект, ограничивать опасный для общества экстримизм …, уменьшить риски нанесения материального и морального вреда. Но борьба государства с “неправильным” христианством на стороне “правильного” … – является признаком настоящего “сбоя настроек” в обществе, которое начинает двигаться к зарегулированности и использованию веры в качестве оружия, способа идеологического влияния, экспансии либо уже совсем другой категории экстримизма – экстримизма “провластно-идеологично-религиозного”.

А это – никогда не делегировалось гражданами государству. Ведь человеческий дух, душа и ум … право на собственные убеждения и выбор веры – ни от власти, ни от религиозной конфессии (даже такой могучей как православная) и, даже, ни от великодержавной московской направленности на российское, правильное, чуть не всеобщемировое миссианерство …

В любом случае, такой сигнал с соседней России свидетельствует и о том, что из-за “ширмы” “голубых телевизионных экранов” и “гламурно-глянцевого демократизма” (нового постсоветского изобретательства – концепции КОНТРОЛИРУЕМОЙ или РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕМОКРАТИИ) – начинает пробиваться на белый свет “голая правда” российской, совсем не похожей на правовую и цивилизованную, брутальной действительности …

Просим высказывать мнения, сообщать и уточнят информацию …

Алесь Вольны,
Licviny-INFA,
Жодзіна.

10 thoughts on “Зварот па дапамогу й салідарнасьць даляцеў да нас з суседняй Расеі …”

 1. Gromes says:

  Я очень люблю рассказы подобного рода, большое спасибо.

 2. Geran says:

  Что то часто у вас сайт недоступен ((

 3. al_la says:

  САПРАЎДЫ ЗАЎВАЖЫЎ …
  Аднак, паміж намі і сайтам – толькі “Белтэлекам” і …!?
  Таму ўсе пытаньні – да “спэцыялістаў” … 🙁

 4. Dervila says:

  А диз аказывали где то или это бесплатный ?

 5. Spobiamma says:

  Хм… даже такое бывает.

 6. Svetik says:

  Да уж, давно я не читала таких грамотных, да и просто интересных текстов!

 7. GlamnPymn says:

  Классно, вещь полезная!

 8. Спасибо за информацию, мне очень это надо было

 9. Timbicovorb says:

  Думаю эта методика уже не актуальна, есть более новые методы.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*