2010 10/01

ЯК АКАЗАЛАСЯ, ДОСТУП ДА НЕЗАЛЕЖНАЕ ПРЭСЫ Ў МЕНСКУ – ПЫТАНЬНЕ ДАГЭТУЛЬ АДКРЫТАЕ …

09.01.2010 Сяргей Усьцінаў (Менск) паведаміў, што не можа свабодна набываць у сваім паштовым адзьдзяленьні неабходную яму незалежную прэсу.

Аказваецца, у грамадзяніна нават была папярэдняя дамоўленасьць з дырэкцыяй паштовага адзьдзяленьня № 95 у Менску аб тым, што незалежная газэта “Народная Воля”, якая ўрэшце атрымала магчымасьць распаўсюджвацца праз сыстэму цэнтралізаванага дзяржаўнага разпаўсюду, заўсёды будзе ў такой колькасьці, каб яе можна было свабодна купіць.

Раней з гэтай мэтаю праваабаронца зьвяртаў увагу адміністрацыі пошты сваім запісам у кнізе скаргаў і прапановаў. Аднак, пасьля перамоваў і абяцаньняў адміністрацыі вырашыць пытаньне належным чынам, ён адклікаў свае заўвагі.

Як сьцьвярджае Сяргей Усьцінаў дагэтуль гэтая дамоўленасьць з кіраўніцтвам пошты выконвалася, але ў новым годзе з 4 студзеня ён стаў сьведкам поўнай адсутнасьці “Народнай Волі” на паліцах у той час, калі ўся афіцыйная прэса прысутнічала й мелася ў дастаткова вялікай колькасьці.

У сувязі з гэтым жыхар Менску вырашы зноў зьвярнуць увагу адміністрацыі праз запіс у Кнізе заўвагаў і прапановаў.

Аляксей Лапіцкі (Жодзіна)

Сытуацыя ў шмат чым вельмі паказальная. Яна яшчэ больш ускладняецца напярэдадні ды ўчасе “выбарчых усенародных прадстаўленьняў”, калі паўплываць на сыстэмны й нават часам відавочна каардынуемы характар парушэньня права на свабодны распаўсюд інфармацыі й, нават, афіцыйнай агітацыйнай прадукцыі, звычайнымі мэтадамі не прадстаўляеца магчымым. Бо парушэньні робяцца масава й паўсюдна, а за парушэньне права адказнасьці не наступае.

Такім чынам, ня гледзячын на кропакавыя паслабленьні й паказальныя акцыі талерантнасьці ўладаў да свабоды распаўсюду інфармацыі, ідэалягічны прэсінг і зарэгуляванасьць усіх сфэраў жыцьця ў краіне, якія літаральна скрозь кантраляваныя рэжымам, прыводзяць да таго, што ў дачыненьні да незалежных элемэнтаў створанае такім чынам палітычнае сыстэмы дзенічаюць сваеасаблівыя цыркуляры-інструкцыі дый “кантралёры ў шэрым”, якія ўва ўмовах адсутнасьці адэкватна разьвітай незалежнай альтэрнатывы, вельмі проста мэтадычна й мэтава блякуюць, спыняюць ды фактычна падаўляюць дзеяньне любога грамадзянскага права альбо свабоды ў грамадзтве.
Нажаль, дыскрымінацыя ўсяго незалежнага, чытай, апазыцыйнага, а для існуючага рэжыму, гэта яшчэ й незалежніцкага ці сувэрэннага, дзяржаўнага, беларускага нацыянальнага … – становіцца негалоснай нормаю ў цяперашняе Беларусі, якая цынічным дысанансам ўсё гучней і гучней на афіцыйным роўні дэкляруе сьвету сваю незалежнасьць, эўрапейскую цывілізаванасьць і намеры ў дэмакратызацыі.

Аднак, кантралюемы “дэмакратызм” у тым выглядзе, у якім ён трансьлюецца ў грамадзянскую супольнасьць і рэалізуецца на практыцы, ня мае анічога агульнага з дэмакратыяй і неад’емнымі зь ёй прыярытэтамі права й законнасьці, дзяржаўнымі гарантыямі й абавязкамі, грамадзка-палітычнымі свабодамі.

***

Як бачым, У НОВЫМ 2010 годзе неабыякавых чытачоў зь Менску працягваюць хваляваць пытаньні доступу да незалежных СМІ – свабоды СМІ, наяўнасьці незалежных друкаваных выданьняў на паліцах дзяржаўнай сыстэмы распаўсюду прэсы, у прыватнасьці, газэты “Народная Воля”.

Улічваючы, што мясцовыя “абразцова-паказальныя” выбары зусім не за гарамі, цікавым будзе праназіраць за зьменамі ў сытуацыі з доступам да незалежных СМІ ў надыходзячы, гэтак жа паказальны, перадвыбарча-выбарчы пэрыяд.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

УВИДЕТ ЛИ НАРОД БЕЛАРУСКИЙ … – СВОЮ “НАРОДНУЮ ВОЛЮ”?!

КАК ОТКАЗАЛОСЬ, ДОСТУП К НЕЗАВИСИМОЙ ПРЕССЕ В МИНСКЕ – ВОПРОС И ПОНЫНЕ ОТКРЫТЫЙ …

09.01.2010 Сергей Устинов (Минск) сообщил, что не может свободно приобретать в своем почтовом отделении необходимую ему независимую прессу.

Оказывается, у гражданина даже была предварительная договорённость с дирекцией почтового отделения № 95 в Минске о том, что независимая газета “Народная Воля “, которая наконец получила возможность распространяться через систему централизованного государственного распространения, всегда будет в таком количестве, чтобы её можно было свободно купить.

Раньше с этой целью правозащитник обращал внимание администрации почты своей записью в книге жалоб и предложений. Однако, после переговоров и обещаний администрации решить вопрос надлежащим образом, он отозвал свои замечания.

Как утверждает Сергей Устинов до этого указанная договорённость с руководством почты исполнялась, но в новом году с 4 января он стал свидетелем полного отсутствия «Народной Воли» на полках в то время, когда вся официальная пресса присутствовала и имелась в достаточно большой количестве.

В связи с этим житель Минска решил снова обратить внимание администрации через запись в Книге замечаний и предложений.

Алексей Лапицкий (Жодино)

Ситуация во многом очень показательная. Она ещё более усложняется накануне и во время “избирательных всенародных представлений”, когда повлиять на системный и даже временами очевидно координируемый характер нарушения права на свободное распространение информации и, даже, официальной агитационной продукции, обычными методами не представляется возможным. Ведь нарушения осуществляются массово и повсюду, а за нарушение права ответственности не наступает.

Таким образом, не смотря на точечные послабления и показательные акции талерантности властей в отношении свободы распространения информации, идеологический прессинг и зарегулированность всех сфер жизни в стране, которые буквально насквозь контролирутся режимом, приводят к тому, что в отношении независимых элементов созданной таким образом политической системы действуют своеобразные циркуляры-инструкции и “контролеры в сером”, которые в условиях отсутствия адекватно развитой независимой альтернативы, очень просто методично и целенаправленно блокируют, пресекают и фактически подавляют действие любого гражданского права либо свободы в обществе.

Увы, дискриминация всего независимого, читай, оппозиционного, а для существующего режима, это ещё и независимого или суверенного, государственного, беларуского национального … – становится негласной нормой в настоящей Беларуси, которая циничным диссонансом все звучнее и звучнее на официальном уровне декларирует миру свою независимость, европейскую цивилизованность и намерения в демократизации.

Однако, контролируемый “демократизм” в том виде, в котором он транслируется в гражданское сообщество и реализуется на практике, не имеет ничего общего с демократией и неотъемлемыми с ней приоритетами права и законности, государственными гарантиями и обязанностями, общественно-политическими свободами.

***
Как видим, В НОВОМ 2010 году неравнодушных читателей из Минска продолжают волновать вопросы доступа к независимым СМИ – свободы СМИ, наличия независимых печатных изданий на полках государственной системы распространения прессы, в частности, газеты “Народная Воля”.

Учитывая, что местные “образцово-показательные” выборы совсем не за горами, интересным будет пронаблюдать за изменениями в ситуации с доступом к независимых СМИ в наступающий, так же показательный, предвыборно-избирательный период.

Алесь Вольны,

Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,

by.prava-by.info

Запіс у Кнізе заўвагаў і прапановаў (рас.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*