Не забірай жыцьцё!
2010 14/01
Уладзімер Кацора, Гомель

Уладзімер Кацора, Гомель

Гомельскі актывіст Руху “За Свабоду” Уладзімер Кацора зьвярнуўся ў дзяржаўныя ворганы з патрабаваньнем выканаць рашэньне Камітэту ААН па правах чалавеку аб аднаўленьні дзейнасьці грамадзкага аб’яднаньня “Грамадзянскія ініцыятывы”.

Адпаведныя звароты былі накіраваныя ў Савет Міністраў, Адміністрацыю прэзыдэнта, Нацыянальны сход, міністэрствы юстыцыі й замежных справаў, якія, згодна заканадаўству, павінны ствараць умовы для выкананьня міжнародных дамоваў Рэспублікі Беларусь. (далей – правапіс першакрыніцы)

− Беларускія чыноўнікі кажуць пра тое, што Рашэнні Камітэта носяць рэкамендацыйны характар,–кажа Ўладзімір Кацора. – Але гэтыя Рашэнні з’яўляюцца часткай міжнароднага права, выконваць якое Беларусь абавязана. Тым больш, што такія абавязацельствы яна ўзяла добраахвотна, падпісваючы Міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах і Факультатыўны пратакол да яго, − сцвярджае Ўладзімір Кацора.

У сваіх зваротах актывіст нагадвае чыноўнікам пра прынцып «Pacta sunt servanda», сутнасць якога ў наступным: «Кожны дзеючы дагавор абавязковы для яго ўдзельнікаў і павінен імі добрасумленна выконвацца». Гэты прынцып закладзены ў Венскай канвенцыі аб праве міжнародных дагавораў, якую Беларусь таксама падпісала.

Нагадаем, Гомельскае абласное грамадскае аб’яднанне “Грамадзянскія ініцыятывы” было ліквідавана абласным судом у 2003 годзе. Па скарзе Віктара Карнеенкі ў Камітэт ААН па правах чалавека ў выніку ліквідацыі аб’яднання было прызнана парушэнне Рэспублікай Беларусь права на свабоду асацыяцый. Тым ня менш, да сённяшняга часу беларускія ўлады нават не апублікавалі гэтае рашэнне Камітэта.
*
*
(Паведамленьне, рас.)

Государству напоминают роо международные обязательства

Гомельский активист Движения “За Свободу” Владимир Кацора обратился в государственные органы с требованием соблюсти решение Комитета ООН по правам человека о воссоздании деятельности общественного объединения “Гражданские инициативы”.

Соответствующие обращения были направлены в Совет Министров, Администрацию президента, Национальное собрание, министерство юстиции и иностранных дел, которые, согласно законодательства, должны создавать условия для выполнения международных договоров Республики Беларусь

– Беларуские чиновники говорят про то, что Решения Комитета носят рекомендательный характер, – говорит Владимир Кацора. – Но эти Решения являются частью международного права, исполнять которое Беларусь абязана. Тем более, что такие обязательства она взяла добровольно, подписывая Международный пакт о гражданских и политических правах и Факультативный протокол к нему, – утверждает Владимир Кацора.

В своих обращениях активист напоминает чиновникам про принцип «Pacta sunt servanda», суть которого в следующем: «Каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно исполняться». Этот принцип заложен в Венской конвенции о праве международных договоров, которую Беларусь также подписала.

Напомним, Гомельское областное общественное объединение “Гражданские инициативы” было ликвидировано областным судом в 2003 году. По жалобе Виктора орниенки в Комитет ООН по правам человека в результате ликвидации объединения было признано нарушение Республикой Беларусь права на свободу ассоциаций. Тем не меньше, до сегодняшнего времени беларуские власти даже не опубликовали это решение Комитета.

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,

Беларусі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,

by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*