2010 23/01
Суд горада Жодзіна

Жодзінскі гарадзкі суд

21.01.2010 у кабінэце намесьніцы Жодзінскага суда, судзьдзі, Тацяны Трацюк, адбылася размова з бакамі па скарзе бацькоў Янкі Лапіцкага на дзеяньні гарадзкіх уладаў, якія сваім Рашэньнем № 928 ад 23.06.2009г. забаранілі рэалізацыю беларускамоўнага гімназычнага навучаньня іхнага сына ў Гімназыі №1 з прымусовым пераводам беларускамоўнага падлетка ў расейскамоўную клясу.

Увесь час да падачы скаргі ў суд бацькі просілі выканаўчую ўладу ў Жодзіне абгрунтаваць сваё рашэньне з пазыцыяў права, а таксама прадставіць падрабязную калькуляцыю выдаткаў і заяўляемай выканкамам сумы стратаў, “выкліканых рэалізацыяй” імі ўласнага “канстытуцыйнага права на бясплатную сярэднюю адукацыю” сына “на роднай мове”.

Ставілася за мэту зьвярнуць увагу мясцовых уладаў на відавочна неправамерны характар падобных дзеяньняў, а таксама высьветліць на колькі гэтыя рэцыдыўна дыскрымінацыйныя захады кіраўніцтва Жодзінскага выканкаму маюць непамылковы, а наўмысны ці асэнсаваны, прадумана сплянаваны характар, якія рэальныя мэты стаяць за імі.

Зьвяртаючыся да служоўцаў сыстэмы адукацыі па вэртыкалі, да Міністра адукацыі Аляксандра Радзькова, заяўнікі, Аляксей Лапіцкі й Сьвятлана Лапіцкая, у прыватнасьці, адзначалі, што дыскрымінацыйнае рашэньне Жодзінскага выканкаму прынята
“а) насуперак вядомай, ясна артыкуляванай” імі “пасьлядоўнай грамадзянскай і праўнай пазыцыі, зьвязанай з
– катэгарычнай непрыймальнасьцю іншай мовы навучаньня, акрамя роднай-дзяржаўнай, а таксама” іхнымі
– “перакананьнямі й поглядам,
– дзяржаўнай і нацыянальна-моўнай прыналежнасьцю,
– тымі канстытуцыйнымі правамі й жыцьцёва важнымі, законнымі
інтарэсамі, належнае выкананьне якіх гарантуецца НАШАЙ дзяржаваю адпаведна з Асноўным Законам краіны й міжнароднымі дамовамі ў галіне грамадзянскіх і палітычных правоў чалавека; …
б) у парушэньне дзейсных у краіне прыярытаў канстытуцыйных і міжнародных стандартаў права, наяўных абавязальніцтваў Рэспублікі Беларусь …па іх рэалізацыі”,
в)”без уліку пажаданьняў, здольнасьцяў і магчымасьцяў,
наяўнай беларускамоўнасьці й стану здароўя самаго вучня.”

У 2009 годзе ў сукупнасьці Янка правучыўся ў гімназыі крыху больш за тыдзень: зь 01.09.2009 – 5 дзён ды ўжо пасьля кастрычніцкай Пастановы №417 Камісыі па справах непаўнагадовых Жодзінскага выканкаму – дня 3-4, пакуль дырэктар Генадзь Каршун з спасылкаю на ананімны званок зь Менску, не выклікаў да сябе ў кабінэт падлетка й не забараніў беларускамоўнаму вучню з наступнага дня зьяўляцца ў гімназыі.

На паседжаньні бакі выказалі свае пазыцыі. Бок выканкаму прадстаўляла супрацоўніца юрыдычнае службы выканкаму, Вольга Вэргель. Яна адзначыла, што на думку выканаўчае ўлады заяўнікі страцілі магчымасьць для абскарджваньня дзеяньняў выканкаму ў судзе, бо пасьля першага адмоўнага адказу зь вышэйшай інстанцыі (ад кіраўніцы Упраўленьня адукацыі Менаблвыканкаму) прайшло значна больш часу, чым месяц, патрабуемы па 355 арт. ГПК.

На гэта, прысутны пры размове Аляксей Лапіцкі адзначыў, што пасьля гэтага адмоўнага адказу зь першай вышэйшай інстанцыі Янка рэальна зь першага верасьня пайшоў у школу, і аб практычным дзеяньні дэструктыўна-дыскрымінацыйнай складаючай Рашэньня №928 Жодзінскага выканкаму па рэальным абмежаваньні права на адукацыю, на той час, казаць было заўчасным. Тым больш, абскарджваньне гэтага рашэньня працягвалася па адміністрацыйнай лініі ў Мінадукаці Рэспублікі Беларусь, і чакаліся адказы з самаго выканкаму й ад Міністра адукацыі Беларусі.

Акрамя гэтага, у рэальнасьці пачала працаваць іншая форма навучаньня, аформленая бацькамі з прадстаўленьнем неабходных дакумэнтаў і заяваў, якая фактычна абмінала й нэйтралізоўвала практычна дыскрымінацыйныя праявы Рашэньня №928. Янка меў магчымасьць далей навучацца ў Гімназыі па-беларуску.

А адразу пасьля парушэньня ўладамі дамоўленасьцяў і фактычнага спыненьня адукацыйнага працэсу, абскарджваньне праводзілася ў першую чаргу менавіта з мэтаю хутчэйшага тэрміновага аднаўленьня дзеяньня гэтай дамоўленасьці па форме ды ўмовах навучаньня для працягу паўнавартаснай беларускамоўнай адукацыі Янкі ў гімназыі. Але практыка паказала, што кіраўніцтва Гімназыі №1 ня можа выконваць дасягнутыя дамоўленасьці й дзенічае ў дыструктыўным кірунку, перашкаджаючы беларускамоўнаму адукацыйнаму працэсу ў межах навучальнай установы.

Калі ж ад кіраўніцтва Мінадукацыі Беларусі паступілі станоўчыя, абнадзейваючыя сыгналы – сталася магчымым вяртаньне Яна да навучаньня згодна з прынятай Камісыяй па справах непаўнагадовых Жодзінкага выканкаму Пастановаю за №417 ад 20.10.2009 году.

І толькі з наступным чарговым спыненьнем гэтага навучаньня па загадзе адміністрацыі гімназыі й пасьля адказаў Жодзінскай гарадзкой пракуратуры ад 14.12.2009 (В.Літвіненка) ды Меаблпракуратуры ад 01.12.2009 (Л.Нячай), Галоўнага упраўленьня адукацыі ад 24.12.2009 (Т. Данілевіч) – сталися цалкам зразумелыми, як наўмысны дыскрымінацыйны характар дзеяньняў службоўцаў, гэтак і рэальная небясьпека далейшага абмежаваньня права на навучаньне з 01.01.2010 года, калі скончваўся тэрмін дзеяньня часовай альтэрнатыўна-дамоўнай формы навучаньня.

Так, ў часе адстойваньня права на адукацыю выявілася сапраўдная дыструктыўная скіраванасьць ды сапраўдныя мэты ўладаў па аказаньні дыскрымінацыйна-іэалягічнага ўціску на сямью праваабаронцаў у Жодзіне праз іхнага малодшага сына.

У выніку, не чакаючы спыненьня тэрміну дзеяньня гэтай формы навучаньня, якая усё адно не працавала (на ўсе абяцаньні службоўцаў Мінадукацыі – Янку так і не дапусьцілі да заняткаў у гімназыі да канца 2009 году), адчуваючы рэальнае абмежаваньне права (бо адміністрацыйны разгляд не даваў выніку нават пасьля станоўчай Пастановы №417) для працягу звычайнага гімназычнага навучаньня сына, бацькі вымушаныя былі падаць заяву ў суд.

У выніку размовы судзьдзя Тацяна Трацюк прызначыла наступнае папярэдняе паседжаньне па справе на 14-30 08.02.2010 года.

У выніку судовага разьбіральніцтва бацькі маюць спадзяваньне аднавіць уласнае неад’емнае, страчанае з прыняцьцём Рашэньня №928 Жодзінскага выканкаму Канстытуцыйнае права на адукацыю сына па-беларуску ў Гімназыі №1 горада Жодзіна.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

21.01.2010 в кабинете заместителя Жодинского суда, судьи, Татьяны Тротюк, прошё разговор со сторонами по жалобе родителей Янки Лапицкого на действия городских властей, которые своим Решением № 928 от 23.06.2009г. запретили реализацию беларускоязычного гимназического обучения их сына в Гимназии №1 с принудительным переводом беларускоязычного подростка в русскоязычны класс.

Все время до подачи жалобы в суд родители просили исполнительную власть в Жодино обосновать своё решение с позиций права, а также представить подробную калькуляцию расходов и заявляемой исполкомом суммы убытков, “вызываемых реализацией” ими своего “конституционного права на бесплатное среднее образование” сына “на родном языке”.

Ставилась цель обратить внимание местных властей на очевидно неправомерный характер подобных действий, а также выяснить на сколько эти рецидивно дискриминационные меры руководства Жодинского исполкома имеют неошибочный, а умышленный или осмысленный, продуманно спланированный характер, какие реальные цели стоят за ними.

Обращаясь к чиновникам системы образования по вертикали, к Министру образования Александру Радзькову, заявители, Алексей Лапицкий и Светлана Лапицкая, в особенности, отмечали, что дискриминационное решение Жодинского исполкома принято
“а) вопреки известной, ясно артикулированной” ими “последовательной гражданской и правовой позиции, связанной с
– категорической неприемлемостью языка обучения, иного чем родной-государственый, а также ” их
– “убеждениями и взглядам,
– государственной и национально-языковой принадлежностью,
– теми конституционными правами и жизненно важными, законными
интересами, надлежащее соблюдение которых гарантируется НАШИМ государством в соответствии с Основным Законом страны и международными соглашениями в области гражданских и политических прав человека; …
б) в нарушение действующих в стране приаритетов конституционных и международных стандартов права, имеющихся обязательств Республики Беларусь …по их реализации”,
в)”без учета пожелений, способностей и возможностей,
имеющейся беларускоязычностью и состояния здоровья самого ученика.”

В 2009 году в совокупности Янка проучился в гимназии чуть более чем неделю: с 01.09.2009 – 5 дней и уже после октябрьского Постановления №417 Комиссии по делам неполнолетних Жодинского исполкома – дня 3-4, пока директор Геннадий Коршун с ссылкой на анонимный звонок из Минска, ни вызвал к себя в кабинет подростка и ни запретил беларускоязычному ученику со следующего дня появляться в гимназии.

На заседании стороны высказали свои позиции. Сторону исполкома представляла сотрудница юридической службы исполкома, Ольга Вергель. Она отметила, что по мнению исполнительной власти заявители потеряли возможность для обжалования действий исполкома в суде, т.к. после первого отрицательного ответа из высшей инстанции (от руководительницы Управления образования Миноблисполкома) прошло больше времени, чем месяц, требуемый по 355 ст. ГПК.

На это, присутствующий при разговоре Алексей Лапицкий отметил, что после этого отрицательного ответа с первой высшей инстанции Янка реально с первого сентября пошёл в школу, и о практическом действии деструктивно-дискриминационной составляющей
Решения №928 Жодинского исполкома по реальному ограничению права на образование, на то время, говорить было преждевременно. Тем более, обжалование этого решения продолжалось по административной линии в Минобразования Республики Беларусь, и ождались ответы из самого исполкома и от Министра образования Беларуси.

Помимо этого, в реальности начала работать другая форма обучения, оформленная родителями с предоставлением необходимых документов и заявлений, которая фактически обходила и нейтрализовывала практично дискриминационные проявления Решения №928. Янка имел возможность далее учиться в Гимназии по-беларуски.

А сразу после нарушения властями договорённостей и фактического прекращения образовательного процесса, обжалование проводилось в первую очередь именно с целью более быстрого и срочного возобновления действия этой договорённости по форме и условиям обучения для продолжения полноценного образования Янки в гимназии. Но практика показала, что руководство Гимназии №1 не может исполнять достигнутые договорённости и действует в деструктивном направлении, препятствуя беларускоязычному образовательному процессу в границах учебного учреждения.

Когда же от руководства Минобразования Беларуси поступили положительные, обнадёживающие сигналы – стало возможным возвращение Яна к обучению согласно принятому Комиссией по делам несовершеннолетних Жодинского исполкома Постановлению за №417 ад 20.10.2009 года.

И только со следующим очередным прекрашением этого обучения по приказу администрации гимназии и после ответов Жодинской городской прокуратуры от 14.12.2009 (В.Литвиненко) и Миноблпрокуратуры от 01.12.2009 (Л.Нечай), Главного управления образования от 24.12.2009 (Т. Данилевич) – стали целиком понятными, как умышленный дискриминационный характер действий чиновников, так и реальная опасность ограничения права на дальнейшее обучение с 01.01.2010 года, когда завершался срок действия временной альтернативно-договорной формы обучения.

Так, во время отстаивания права на образование выявилась настоящая деструктивная нацеленность и настоящие цели властей по оказанию дискриминационно-идеологического давления на семью правозащитников в Жодино через их младшего сына.

В результате, не ожидая прекращения срока действия этой формы обучения, которая всё равно не работала (на все обещания чиновников Минобразования – Янку так и не допустили к занятиям в гимназии до конца 2009 года), ощущая реальное ограничение права (т.к. административное рассмотрение не давало результата даже после положительного Постановления №417) для продолжения обычного гимназического обучения сына, родители вынуждены были подать заявление в суд.

В результате разговора судья Татьяна Тротюк назначила следующее предыдущее заседание по делу на 14-30 08.02.2010 года.

В результате судебного разбирательства родители имеют надежду восстановить собственное неотъемлемое, потерянное с принятием Решения №928 Жодинского исполкома Конституционное право на образование сына по-беларуски в Гимназии №1 города Жодино.

Алесь ВОЛЬНЫ,
Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,
by.prava-by.info

P/S па тэме:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*