2010 11/02
Прэс-канфэрэнцыя, Менск

Прэс-канфэрэнцыя, Менск

Праваабаронцы прэзентуюць даклад для працэдуры унівэрсальнага пэрыядычнага агляду Беларусі ў межах Савету ААН па правах чалавеку.

Прэзентацыя дакладу адбылася сёньня, 11 лютага, у 12.00 у офісе Беларускага Гэльсынкскага Камітэту па адрасе вул. К. Лібкнехту, 68 – 1201. (далей – правапіс першакрыніцы)

Пытаньні задаваліся старшыні РПГА “Беларускі Хельсінкскі Камітэт” Алегу Гулаку, прадстаўніку ПЦ “Вясна” Валянціну Стэфановічу, прадстаўнікам ГА “Беларуская асацыяцыя журналістаў” й Асамблеі НДА.

Універсальны перыядычны агляд (УПА), да якога рыхтуецца Беларусь, – гэта механізм Савета па правах чалавека, у рамках якога Савет праводзіць рэгулярныя агляды па выкананні 192 дзяржавамі-членамі ААН абавязацельстваў і абавязкаў у галіне правоў чалавека. УПА закліканыя паляпшаць сітуацыю з правамі чалавека «на месцах», спрыяць выкананню абавязацельстваў дзяржавы ў галіне правоў чалавека і ўмацоўваць патэнцыял дзяржавы ў справе абароны правоў чалавека.

Агляд будзе зроблены на падставе трох ключавых дакументаў.

Першы з іх – інфармацыя, падрыхтаваная адпаведнай дзяржавай. У нацыянальны даклад ўваходзяць звесткі пра нарматыўныя і інстытуцыйныя рамкі абароны правоў чалавека, звесткі пра выкананне міжнародных абавязацельстваў у галіне правоў чалавека, нацыянальнага заканадаўства і добраахвотных абавязацельстваў, нацыянальныя прыярытэты і ініцыятывы для пераадолення праблемаў і паляпшэння становішча з выкананнем правоў чалавека; чаканні дзяржавы з пункту гледжання нарошчвання патэнцыялу і просьбы аб тэхнічнай дапамозе. Савет падтрымлівае падрыхтоўку інфармацыі дзяржавамі шляхам шырокіх кансультацыяў на нацыянальным узроўні пры ўдзеле ўсіх зацікаўленых бакоў.

Другі – падрыхтаваная Упраўленнем Вярхоўнага камісара ААН па правах чалавека падборка інфармацыі, якая змяшчаецца ў дакладах дагаворных органаў, спецыяльных працэдураў і іншых адпаведных органаў ААН.

Трэці – рэзюмэ дадатковай «вартай даверу і надзейнай інфармацыі», прадастаўленай іншымі зацікаўленымі бакамі, напрыклад, НДА, нацыянальнымі праваабарончымі арганізацыямі, прафсаюзамі, рэлігійнымі групамі. Дадзенае рэзюмэ таксама складае Упраўленне Вярхоўнага камісара Арганізацыі Аб’яднаных Нацый па правах чалавека.

Правядзенне ўніверсальнага перыядычнага агляду Беларусі прызначанае на травень 2010 года. У межах падрыхтоўкі даклада прадстаўнікі грамадскіх арганізацыяў сустракаліся з супрацоўнікамі Міністэрства замежных справаў, Першым намеснікам Кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Наталляй Пяткевіч.
*
*
(Паведамленьне, рас.)


Пресс-конференция правозащитников в Минске

Правозащитники презентуют доклад для процедуры универсального периодического обзора Беларуси в рамках Совета ООН по правам человека.

Презентация доклада состоялась сегодня, 11 февраля, в 12.00 в офисе Белорусского Хельсинкского Комитета по адресу ул.К.Либкнехта, 68 -1201.

Вопросы  задавались председателю РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» Олегу Гулаку, представителю ПЦ «Вясна» Валентину Стефановичу, представителям ОО «Белорусская ассоциация журналистов» и Ассамблеи НДО.

Универсальный периодический обзор (УПО), к которому готовится Беларусь, – это механизм Совета по правам человека, в рамках которого Совет проводит регулярные обзоры выполнения 192 государствами-членами ООН обязательств и обязанностей в области прав человека. УПО призван улучшать ситуацию с правами человека «на местах», способствовать выполнению обязательств государства в области прав человека и укреплять потенциал государства в деле защиты прав человека.

Обзор производится на основе трех ключевых документов.

Первый из них – информация, подготовленная соответствующим государством. В национальный доклад входят сведения о нормативных и институциональных рамках защиты прав человека, сведения о выполнении международных обязательств в области прав человека, национального законодательства и добровольных обязательств, национальные приоритеты и инициативы для преодоления проблем и улучшения положения с соблюдением прав человека; ожидания государства с точки зрения наращивания потенциала и просьбы о технической помощи. Совет поддерживает подготовку информации государствами путём широких консультаций на национальном уровне при участии всех заинтересованных сторон.

Второй – подготовленная Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека подборка информации, содержащейся в докладах договорных органов, специальных процедур и других соответствующих органов ООН.

Третий – резюме дополнительной «заслуживающей доверия и надёжной информации», предоставленной другими заинтересованными сторонами, например, НПО, национальными правозащитными организациями, профсоюзами, религиозными группами. Данное резюме также составляет Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

Проведение универсального периодического обзора Беларуси назначено на май 2010 года. В рамках подготовки доклада представители общественных организаций встречались с сотрудниками Министерства иностранных дел, Первым заместителем Главы Администрации Президента Республики Беларусь Натальей Петкевич.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,

Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,

by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*