Не забірай жыцьцё!
2010 02/03
Асамблея НДА Беларусі

Асамблея НДА Беларусі

Міністэрства юстыцыі ў трэці раз адмовіла “Асамблеі няўрадавых дэмакратычных аб’яднаньняў” у рэгістрацыі. Чыноўнікі зь Мінюста вырашылі не арыгінальнічаць, паўтарыўшы тыя самыя, што і ў мінулы раз, прычыны адмовы. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Асамблеі НДА.

Кіраўнік Рабочае групы Асамблеі НДА Сяргей Мацкевіч не дачакаўся адказу зь Міністэрства юстыцыі па пошце. Каб убачыць дакумэнт, прадстаўніку асацыяцыі грамадзкіх аб’яднаньняў давялося самому ісьці забіраць адказ.

Падставы для нерэгістрацыі Асамблеі НДА амаль аналягічныя папярэднім. Па-першае, як і раней, Мінюст лічыць, што “ўмовы аб агульнасьці статутных мэтаў, задачаў і прадмета дзейнасьці грамадзкіх аб’яднаньняў, якія ўваходзяць у склад АКГА “Асамблеі НДА”, ня выкананыя”. Па-другое, органу рэгістрацыі падаецца, што “маніторынг, аналіз і ацэнка дзейнасьці грамадзкіх аб’яднаньняў, наогул не адпавядае вызначанай мэце” Асамблеі НДА. Па-трэцяе, назва АКГА “Асамблеі НДА”, паводле чыноўнікаў, “ня ўтрымлівае ўказаньня на прадмет дзейнасьці яе членаў”.

Юрыст Асамблеі НДА Юры Чавусаў сьцьвярджае, што нічога істотна новага ў адказе Мінюста няма: “орган рэгістрацыі сьцвярджае, што паколькі арганізацыі-заснавальнікі маюць розныя мэты і задачы, то ў іх няма права на стварэньне агульнага саюза. Паводле меркаваньня міністэрства, аб’ядноўвацца ў асацыяцыю могуць толькі тыя грамадзкія аб’яднаньні, якія маюць тоесныя мэты і задачы. Гэтая падстава для адмовы ў рэгістрацыі таксама фігуравала і пры ранейшых спробах рэгістрацыі Асамблеі. Яна не грунтуецца на законе і супярэчыць беларускай практыке стварэньня саюзаў і асацыяцыяў”.

Кіраўнік Рабочай групы Асамблеі Сяргей Мацкевіч падкрэсьлівае, што гэтым разам Мінюст, не хаваючыся, выразна і некалькі разоў падкрэсьліў сваю пазыцыю: “Дэмакратычным арганізацыям аб’ядноўвацца ў асацыяцыі нельга. Атрымліваецца, мы пазбаўленыя такога права ў Беларусі”.

Сяргей Мацкевіч заявіў, што ў бліжэйшыя пляны Асамблеі ўваходзіць абскарджаньне рашэньня Мінюста аб нерэгістрацыі асацыяцыі ў судзе.

Нагадаем, Асамблея НДА спрабавала зарэгістравацца тройчы. Так, яшчэ ў 2002 годзе рэгістравальны орган атрымаў пакет дакумэнтаў ад Асамблеі НДА. Для вынясеньня адмоўнага рашэньня ў справе нерэгістрацыі Асамблеі Мінюсту спатрэбілася паўтары гады. У 2009 годзе Асамблея два разы падавала дакумэнты на рэгістрацыю, але, на жаль, безвынікова.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Ассамблея НГО: третья попытка зарегистрироваться не удалась

Министерство юстиции в трети раз отказало “Ассамблеи неправительственных демократическіх объединений” в регистрации. Чиновники из Минюста решили не оригинальничать, повторив те же самые, что и в прошлый раз, причины отказа. Про это сообщила пресс-служба Ассамблеи НГО.

Руководитель Рабочей группы Ассамблеи НГО Сергей Мацкевич не дождался ответа из Министерства юстиции по почте. Чтобы увидеть документ, представителю ассоциации общественных объединений пришлось самому идти забирать ответ.

Основания для нерегистрации Ассамблеи НГО почти аналогичные предыдущим. Во-первых, как и раньше, Минюст считает, что “условия об общности статутных целей, задач и предмета деятельности общественных объединений, которые входят в состав ОКГО “Ассамблеи НГО”, не выполнены”. Во-вторых, органу регистрации представляется, что “мониторинг, анализ и оценка деятельности общественных объединений, вообще не соответствует определенной цели” Ассамблеи НГО. В-третьих, название ОКГО “Ассамблеи НГО”, согласно чиновников, “не содержит указания на предмет деятельности её членов”.

Юрист Ассамблеи НГО Юрий Чаус утверждает, что ничего существенно нового в ответе Минюста нет: “орган регистрации утверждает, что поскольку организации-основатели имеют разные цели и задачи, то у них нет права на создание общего союза. Согласно мнения министерства, объединяться в ассоциацию могут только те общественные объединения, которые имеют тождественные цели и задачи. Это основание для отказа в регистрации также фигурировало и во время прежних попыток регистрации Ассамблеи. Она не основывается на законе и противоречит беларуской практике создания союзов и ассоциаций”.

Руководитель Рабочей группы Ассамблеи Сергей Мацкевич подчёркивает, что на этот раз Минюст, не прячась, чётко и несколько раз падчеркнул свою позицию: “Демократическим организациям объединяться в ассоциации нельзя. Получается, мы лишены такого права в Беларуси”.

Сергей Мацкевич заявил, что в ближайшие планы Ассамблеи входит обжалование решения Минюста о нерегистрации ассоциации в суде.

Напомним, Ассамблея НГО пыталась зарегистрироваться трижды. Да, ещё в 2002 году рэгистрирующий орган получил пакет документов от Ассамблеи НГО. Для вынесения отрицательного решения в деле нерегистрации Ассамблеи Минюсту понадобилось полтора года. В 2009 году Ассамблея два раза подавала документы на регистрацию, но, к сожалению, нерезультативно.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны ПАРТАЛ,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*