2010 05/03
Залаты Леў, сьцяг г.Слонім

Залаты Леў, сьцяг г.Слонім

Вярхоўны суд падтрымаў рашэнне Гродненскага абласнога суда адносна нерэгістрацыі слонімскай арганізацыі “Залаты леў”. Касацыйную скаргу культурна-асветніцкага аб’яднання 4 сакавіка разглядзела калегія па грамадзянскіх справах Вярхоўнага суда пад старшынствам суддзі Валерыя Самалюка. Касацыйная інстанцыя прызнала рашэнне Гродненскага абласнога суда абгрунтаваным, а адмову – законнай.

Нагадаем, у лістападзе галоўнае ўпраўленне юстыцыі Гродненскага аблвыканкама адмовіла ў рэгістрацыі слонімскаму аб’яднанню “Залаты леў” у рэгістрацыі. Падстава для адмовы – неадпаведнасць заканадаўству асобных палажэнняў статута аб’яднання, у тым ліку датычных парадку ўнясення зменаў у статут і парадку абскарджвання рашэнняў органаў аб’яднання. Самая дзіўная прэтэнзія супрацоўнікаў упраўлення юстыцыі з’явілася да адсутнасці расшыфроўкі назвы “Залаты леў” у статуце. Гродненскі абласны суд прэтэнзіі ўпраўлення юстыцыі адносна назвы і абскарджання рашэнняў органаў аб’яднання прызнаў незаконнымі, але высунуў іншыя абгрунтаванні для нерэгістрацыі. У прыватнасці, суд заўважыў, што непасрэдна ў тэксце статута няма згадкі пра тое, што абірацца ў кіруючы орган “Залатога льва” могуць толькі сябры аб’яднання. Арганізацыі так і не ўдалося ў судовым парадку аспрэчыць падставы нерэгістрацыі. Сваім рашэннем абласны суд падтрымаў Мінюст.

Вярхоўны суд ў супярэчнасцях справы разбірацца ня стаў, пакінуўшы рашэнне суда першай інстанцыі ў сіле.

Сітуацыю каментуе юрыст Юры Чавусаў: “Мы не мелі ілюзіяў адносна таго, што Вярхоўны суд перагледзіць рашэнене аб адмове ў рэгістрацыі. На жаль, на практыцы такія выпадкі не здараюцца, і суды заўжды пацвярджаюць абмежаванні на стварэнне аб’яднанняў. Аднак у гэтым выпадку быў цікавы момант: упраўленне юстыцыі адмовіла ў рэгістрацыі аб’яднання па шэрагу падставаў, якія суд першай інстанцыі прызнаў незаконнымі. Суд высунуў іншыя абгрунтаванні для нерэгістрацыі, адначасова пакінуўшы рашэнне упраўлення юстыцыі ў сіле. Такім чынам, назіраецца супярэчанне. Але Вярхоўны суд, на жаль, адмовіўся ад разгляду справы па-сутнасці, абмежаваўшыся простай канстатацыяй законнасці і абгрунтаванасці рашэння суда першай інстанцыі”.

Дарэчы, у канцы 2009 года Гродненскае ўпраўленне юстыцыі атрымала жартаўлівы дыплом ад Асамблеі НДА ў намінацыі “Нерэгістрацыя году”. “Прыз” быў прысуджаны на цырымоніі “Грамадзянская супольнасць — 2009” за найбольш абсурдную адмову ў
рэгістрацыі грамадскага аб’яднання.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Верховный суд поддержал решение Гродненского областного суда относительно нерегистрации слонимской организации “Золотой лев”. Кассационную жалобу культурно-просветительского объединения 4 марта рассмотрела коллегия по гражданским делам Верховного суда под председательством судьи Валерия Самолюка. Кассационная инстанция признала решение Гродненского областного суда обоснованным, а отказ – законным.

Напомним, в ноябре главное управление юстиции Гродненского облисполкома отказало в регистрации слонимскому объединению “Золотой лев” в регистрации. Основание для отказа – несоответствие законодательству отдельных положений статута объединения, в том числе относительно порядка внесения изменений в статут и порядка обжалования решений органов объединения. Самой удивительной претензией сотрудников управления юстиции явилась претензия к отсутствию расшифровки названия “Золотой лев” в статуте. Гродненский областной суд претензии управления юстиции относительно названия и обжалования решений органов объединения признал незаконными, но выдвинул другие обснования для нерегистрации. В частности, суд заметил, что непосредственно в тексте статута нет упоминания про то, что избираться в руководящий орган “Золотого льва” могут только члены объединения. Организации так и не удалося в судебном порядке оспорить основания нерегистрации. Своим решением областной суд поддержал Минюст.

Верховный суд в противоречиях дела разбираться не стал, оставив решение суда первой инстанции в силе.

Ситуацию комментирует юрист Юрий Чаус: “Мы не питали иллюзий относительно того, что Верховный суд пересмотрит решение об отказе в регистрации. К с ожалению, на практике таких случаев нет, и суды всегда подтверждают ограничения на создание объединений. Однако, в этом случае был интересный момент: управление юстиции отказало в регистрации объединения по ряду оснований, которые суд первой инстанции признал незаконными. Суд выдвинул другие основания для нерегистрации, одновременно оставив решение управления юстиции в силе. Таким образом, наблюдается противоречие. Но Верховный суд, к сожалению, отказался от рассмотрения дела по-существу, ограничившись простой констатацией законности и обоснованности решения суда первой инстанции”.

Кстати, в конце 2009 года Гродненское управление юстиции получило шутливый диплом от Ассамблеи НДА в номинации “Нерегистрация года”. “Приз” был присужден на церемонии “Гражданское сообщество — 2009” за наиболее абсурдный отказ в регистрации общественного объединения.

Паводле Радыё “Рацыя”,
Падрыхтаваў, Алесь ЛЕТА,
Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*