2010 02/03
Месца агітацыі, Баранавічы

Месца агітацыі, Баранавічы

Старшыня Цэнтральнай камісыі Лідзія Ярмошына прапануе Баранавіцкаму гарвыканкаму перагледзець сваё рашэньне ад 12.02.2010 № 379 аб колькасьці месцаў для агітацыі.

Як мы раней паведамлялі з спасылкаю на “Праваабаронцы за свабодныя выбары”, назіральнік ад ТБМ Сяргей Гоўша накіраваў заяву пракурору г. Баранавічы Палыка І. Л. (далей – правапіс першакрыніцы)

У заяве гаварылася, што рашэннем Баранавіцкага гарвыканкама ад 12.02.2010 № 379 вызначаны “месцы для агітацыі” падчас выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў. У якасці такога месца вызначаны стары парк горада. Але гэтае адзінае месца, адведзенае для агітацыі, сёння цалкам засыпана снегам, тут няма пляцовак, каб людзі маглі стаяць і агітаваць за сваіх кандыдатаў. Болеш таго, падлічана, што ў старым парку з боку вуліцы Царука, дзе дазволена агітаваць, адзін чалавек праходзіць на працягу 40-45 хвілін. У гэтым парку даўно няма ніякіх атракцыёнаў, яны шмат гадоў таму былі перанесены бліжэй да цэнтру. Як патрэбна не паважаць сваіх грамадзянаў, якія хочуць вылучыцца ў гарадскі Савет, каб пасылаць іх агітаваць у заснежаны і закінуты лес. Як магчыма агітаваць у такіх умовах? Менавіта так ставіў пытанне пракурору назіральнік Сяргей Гоўша.

На падставе гэтага пісьма 19 лютага Партыя БНФ звярнулася ў Цэнтральную выбарчую камісію Рэспублікі Беларусь з заявай аб неадпаведнасці Выбарчаму кодэксу Рэспублікі Беларусь рашэння Баранавіцкага гарадскога выканаўчага камітэта аб месцах для правядзення перадвыбарчай агітацыі. Выбарчых акругаў у горадзе многа, але для агітацыі адведзена толькі месца на адной гарадской акрузе. А дзе агітаваць кандыдатам у дэпутаты з астатніх акругаў?

Цэнтральная выбарчая камісія ў сваім адказе за подпісам Лідзіі Ярмошынай (№01-12/Я-26 ад 23.02.2010г.) прызнала, што рашэнне Баранавіцкага гарадскога выканаўчага камітэта аб вызначэнні месца для правядзення перадвыбарчай агітацыі не ў поўнай меры адпавядае выбарчаму заканадаўству. Таму Баранавіцкаму гарвыканкаму прапануецца перагледзець сваё рашэнне і ўнесці ў яго адпаведныя змены. Баранавіцкі гарвыканкам пакуль маўчыць.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Центральная комиссия предлагает Барановичскому горисполкому пересмотреть решение о количестве мест для агитации

Председатель Центральной комиссии Лидия Ермошина предлагает Барановичскому горисполкому пересмотреть свое решение от 12.02.2010 № 379 о количестве мест для агитации.

Как сообщали “Правозащитники за свободные выборы”, наблюдатель от ТБМ Сергей Говша направил заявление прокурору г. Барановичи Палыко И. Л. В заявлении говорилось, что решением Барановичского горисполкома от 12.02.2010 № 379 определены “места для агитации” во время выборов в местные Советы депутатов. В качестве такого места был отведен старый парк города. Но это единственное место, отведенное для агитации, сегодня целиком засыпано снегом, здесь нет площадок, чтобы люди могли стоять и агитировать за своих кандидатов. Более того, подсчитано, что в старом парке со стороны улицы Церука, где разрешено агитировать, один человек проходить в течение 40-45 минут. Насколько нужно не уважать своих граждан, которые хотят выдвигаться в городской Совет, чтобы посылать их агитировать в заснеженный и заброшенный лес. Как возможно агитировать в таких условиях? Именно так ставил вопрос прокурору наблюдатель Сергей Говша.

На основании этого письма 19 февраля Партия БНФ обратилась в Центральную избирательную комиссию Республики Беларусь с заявлением о несоответствии Избирательному кодексу Республики Беларусь решения Барановичского городского исполнительного комитета о местах для проведения предвыборной агитации. Избирательных округов в городе много, но для агитации отведено лишь место на одном городском округе. А где агитировать кандидатам в депутаты с остальных округов?

Центральная комиссия в своем ответе за подписью Лидии Ермошиной (№01-12/Я-26 от 23.02.2010г.) признала, что решение Барановичского городского исполнительного комитета об определении места для проведения предвыборной агитации не в полной мере соответствует избирательному законодательству. Поэтому Барановичскому горисполкому предлагается пересмотреть свое решение и внести в него соответствующие изменения. Барановичский горисполком пока молчит.

Адказ ЦВК Сяргею Гоўшу, Баранавічы

Адказ ЦВК на зварот Сяргея Гоўшы, Баранавічы

Заяўнік Сяргей Гоўша

Сяргей Гоўша

Паводле “Праваабаронцы за свабодныя выбары”,

Алесь ЛЕТА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*