2008 11/11

Судовае рашэньне і …10.11.2008 Аляксей Лапіцкі атрымаў на пошце паштовае адпраўленьне з вызначэньнем касацыйнай інстанцыі, Судовай калегіі Менскага гарадзкога суда ад 23.10.2008г. па прыватнай скарзе ад 21.09.2008г.

У ім утрымліваецца канчатковая адмова прымаць да разгляду ў судзе зыск жодзінскіх праваабаронцаў (Сьвятланы Лапіцкая і Аляксея Лапіцкага) і пакідаецца бязь зьменаў вызначэньне Суда Цэнтральнага раёну Менску ад 11.09.2008г., якім апошні адмовіўся разглядаць іх скаргу на дзеяньні службовых асобаў і выніковае рашэньне адміністрацыі Менскага аблвыканкаму (з Прэзыдыюмам Менскага абласнога савету дэпутатаў) ад 14.07.2008г. па фармаваньні складу Акруговай выбарчай камісыі №66 учасе выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Нагадаем, што вынікам маніпуляцыяў дакумэнтамі выбарчага зьместу сваечасова пададзеная 09.07.2008г. (адпраўленая 07.07.2008г. – замоўным паштовым адпраўленьнем з апавяшчэньнем і прынятая 09.07.2008г. як уваходная карэспанднцыя) заява з 108 подпісамі грамадзянаў-выбарнікаў – не была разгледжана ў адпаведнасьці з вызначанай законам працэдураю …

Гэта проста даказваецца фактычна. Бо заяўнікі атрымалі й прадставілі ў якасьці рэчавага доказу адваротную паштовую квітанцыю свайго замоўнага адпраўленьня, якая была скіраваная да іх абратна 11.07.2008г. паштовым прадпрыемствам сувязі зь Менску. Аб належнай, сваечасовай дастаўцы заявы па прызначэньні ў квітанцыі маецца належная адзнака, подпіс супрацоўніцы Менаблсавету сп-ні Шаранды й адпаведны штэмпель прадпрыемства сувязі з датаю …

Атрымліваецца так, што загадзя прадуманымі, мэтаскіраванымі дзеяньнямі службовыя асобы Менаблвыканкаму проста адсунулі ўбок заяву і зусім не прымалі яе да ўвагі (!), як быццам пададзеную несваечасова (!).

Усе адзначаныя дзеяньні супрацоўнікаў адміністрацыі Менаблвыканкаму й Менаблсавету былі відавочна адрасна скіраванымі й цалкам неправамернымі. Імі былі парушаны правы заяўнікоў, падпісантаў-выбарнікаў, а таксама элемэнтарныя працэдуры па дакумэнтаводзтве, рэгістрацыі й разглядзе карэспандэнцыі, правілы працы з дакумэнтацыяй выбарчага зьместу, прынцыпы адкрытасьці й празрыстасьці, у тым ліку – працэдуры па разглядзе заявы з подпісамі грамадзянаў-выбарнікаў учасе распачатага выбарчага працэсу …

Гэта ў сваю чаргу, безумоўна, сьведчыць пра зададзены й дыскрымінацыйны характар правапарушэньняў, скіраваных супраць асобы Аляксея Лапіцкага і Сьвятланы Лапіцкай як праваабронцаў і сябраў ПБНФ у Жодзіне.

Такім чынам, неправмерныя дзеяньні службовых асобаў Адміністрацыі Менаблвыканкаму, парушаючыя ВК Рэспублікі Беларусь, дзейснае заканадаўства, правы прэтындэнтаў і грамадзянаў-выбарнікаў, падпісантаў заявы – належным чынам абскарджваліся ў ЦВК, Пракуратуру Менскай вобласьці, Суд Цэнтральнага раёну й Судовую калегію Менскага гарадзкога суда.

Аднак, аніводная інстанцыя не прыняла нележных і сваечасовых мераў па відавочным і даказаным дакумэнтавана парушэньні выбарчае працэдуры ўчасе фармаваньня складу Жодзінскай АВК №66 …

У выніку маецца цэлы спэктар парушаных правоў і свабодаў грамадзянаў, удзельнікаў выбарчага працэсу.

Пры гэтым, аніводная інстытуцыя не выкананла ўскладзеныя законам на яе абавязкі па належнай абароне парушаных грамадзянскіх і палітычных правоў і свабодаў …
Так, кіраўніца ЦВК Ярмошына Л.М. – проста разьвяла рукамі й выказала сваё “спачуваньне” (!?). Пракуратура, адзначаючы відавочны факт парушэньня – параіла зьвяртацца ў суд … Ну а суд – адмовіўся разглядаць справу ў сувязі з тым, што яна, быццам бы – непадсудная судам агульнай юрысдыкцыі … … …

Аляксей Лапіцкі ў сувязі з гэтым адзначыў …

– Мы, безумоўна, не будзем спыняцца на гэткім, канешне, абсалютна паказальным для дзейснай у Беларусі сыстэмы “фэнамэнальным вынаходніцтве” сыстэмы. У пытаньнях, якія тычацца эканамічнай і палітычнай стабільнасьці кіруючага рэжыму, судова-праваахоўная сыстэма працуе, як па замове – выключна на адну мэту … І тут дзейнічае адзіны адміністрацыйна-праваахоўна-судовы кангламэрат улады.

Дадзенае становішча з адмовамі судоў у Беларусі разглядаць выбарчыя справы –
скіраванае на цалкам празрыстую, зламысную мэту – забясьпечыць поўную безадказнасьць злачынных маніпуляцыяў дакумэнтамі выбарчага зьместу й строгай адказнасьці ўчасе правядзеньня выбарчых кампаніяў у Беларусі … Гэта дазваляе бязконца маніпуляваць галасамі выбарнікаў ды – незаконна ўтрымліваць уладу.

У падобных умовах “злачынная піраміда” можа безпакарана й свабодна зьдзяйсьняць любыя супрацьпраўныя дзеяньні, датычныя выбарчага права, грамадзянскіх і палітычных правоў, выключаючы для сябе любыя рызыкі й небясьпекі, зьвязаныя з адкрытым парушэньнем ВК Рэспублікі Беларусь і дзейснага заканадаўства.

Тыя, што спрыяюць гэтаму, недабрасумленна выконваючы ўласныя абавязкі альбо закрываючы вочы на падобныя злоўжываньні – ёсьць падзельнікамі гэтага арганізаванага, буйнамаштабнага дзяржаўнага злачынства …

Але гэта – ня можа быць бязконцым … Закон і права – знойдуць сваё пачэснае месца і ў нашай краіне.

Алесь Вольны,
Licviny-INFA,
Жодзіна.

Дакумэнты глядзі ў дадатках:
Прыватная скарга ў Менскі гарадзкі суд (zip, 417Kb)
Дадаткі да заявы (zip,154 Kb)
Вызначэньне Судовай калегіі па грамадзянскіх справах (zip, 279 Kb)

*
*

(Артыкул, рас.)

СУД ОКОНЧАТЕЛЬНО ОТКАЗАЛСЯ РАССМАТРИВАТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО ПО ИСКУ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ С ЖОДИНО …

10.11.2008 Алексей Лапицкий получил по почте почтовое отправление с определением кассационной инстанции, Судебной коллегии Менского гарадскога суда от 23.10.2008 по частной жалобе от 21.09.2008 года.

В нем содержится окончательный отказ принимать к рассмотрению в суде иск жодинских правозащитников (Светланы Лапицкой и Алексея Лапицкого) и оставляется без изменений определение Суда Центрального района Менска от 11.09.2008, которым последний отказался рассматривать их жалобу на дейсвия служебных лиц и итоговое решение администрации Менского облисполкома (с Президиумом Менского областного совета депутатов) от 14.07.2008 по формировании состава Окружной избирательной комиссии №66 во время выборов депутатов Палаты представителей Национального схода Республики Беларусь.

Напомним, что в итоге манипуляций документами избирательного содержания своевременно поданное 09.07.2008г. (отправленная 07.07.2008г. – заказным почтовым отправлением с уведомлением и принятая 09.07.2008г. как входная корреспонденция) заявление с 108 подписями граждан-избирателей – не было рассмотрено в соответствии с определенной законом процедурой …

Это просто доказывается фактически. Ведь заявители получили и представили в качестве вещественного доказательства обратную почтовую квитанцию своего заказного отправления, которая была направлен им обратно 11.07.2008г. почтовым предприятием связи из Менска. О надлежащей, своевременной доставке заявления по назначению в квитанции имеется надлежащая пометка, подпись сотрудницы Меноблсовета г-жи Шаранды и соответствующий штемпель предприятия связи с указанием даты …

Получается так, что заранее продуманными, целенаправленными действиями служебные лица Менаблвыканкаму просто отложили в сторону заявление и совсем не принимали его во внимание (!), как если бы оно было поданно несвоевременно (!).

Все указанные действиях сотрудников администрации Меноблисполкома и Меноблсовета были очевидно адресно направленными и полностью неправомерными. Ими были нарушены права заявителей, подписчиков-избирателей, а также элементарные процедуры по ведению документации, регистрации и рассмотрении корреспонденций, правила работы с документацией избирательного содержания, принципы открытости и прозрачности, в том числе – процедуры по рассмотрению заявлений с подписями граждан-избирателей во время проходящего избирательного процесса …

Это в свою очередь, безусловно, свидетельствует про заданный и дискриминационный характерправонарушений, направленных против личности Алексея Лапицкого и Светланы Лапицкой как правозащитников и членов ПБНФ в Жодино.

Таким образом, неправомерные действия служебных лиц Администрации Меноблисполкома, нарушающие ИК Республики Беларусь, действуюущее законодательство, права претендентов и граждан-избирателей, подписантов заявление – надлежащим образом обжаловались в ЦИК, Прокуратуру Менской области, Суд Центрального раёна и Судебную коллегию Менского городского суда.

Однако, ни одна инстанция не приняла надлежащих и своевременных мер по очевидному и доказанному документально нарушению избирательной процедуры во время формирования состава Жодинской ОИК №66 …

В результате имеется целый спектр нарушенных прав и свобод граждан, участников избирательного процесса.

При этом, ни один институт не исполнил возложенные на него законом обязанности по надлежащей защите нарушенных гражданских и политических прав и свобод …

Так, руководительница ЦИК Ярмошина Л.М. – просто развела руками и высказала своё “сочувствие” (!?). Прокуратура, отмечая очевидный факт нарушения – посоветовала обращаться в суд… Ну а суд – отказался рассматривать дело в связи с тем, что оно, вроде бы – неподсудно судам общей юрисдикции … … …

Алексей Липицкий в связи с этим отметил …

– Мы, безусловно, не будем останавливаться на подобном, конечно, абсолютно показательном для действующей в Беларуси системы “феноменальном изобретении”. В вопросах, которые касаются экономичной и политической стабильности правящего режима, судебно-правоохранительная система работает, как по заказу – исключительно на одну цель … И здесь действует единый административно-правоохранительно-судебный конгломерат власти.

Данное положение с отказами судов в Беларуси рассматривать избирательные дела –
направлено на совершенно прозрачную, злонамеренную цель – обеспечить полную безответственность преступных манипуляций документами избирательного содержания и строгой ответственности во время проведения избирательных компаний в Беларуси … Это позволяет безконца манипулировать голосами избирателей и – незаконно удерживать власть.

В похожих условиях “преступная пирамида” может безнаказанно и свободно осуществлять любые противоправные действия, касательные избирательного права, гражданских и политических прав, исключая для себя любые риски и опасности, связанные с фактами открытого нарушения ИК Республики Беларусь и действующего законодательства.

Те, кто способствуют этому, недобросовестно исполняя собственные обязанности либо закрывая глаза на подобные злоупотребления – являются подельниками этого организованного, крупномасштабного государственного преступления …

Но это – не может быть безконечным … Закон и право – найдут своего почетное место и в нашей стране.

Алесь Вольны,
Licviny-INFA,
Жодино.

Документы смотри в приложениях:
Прыватная скарга ў Менскі гарадзкі суд (zip, 417Kb)
Дадаткі да заявы (zip,154 Kb)
Вызначэньне Судовай калегіі па грамадзянскіх справах (zip, 279 Kb)

3 thoughts on “СУД КАНЧАТКОВА АДМОВІЎСЯ РАЗГЛЯДАЦЬ ВЫБАРЧУЮ СПРАВУ ПА ЗЫСКУ ПРАВААБАРОНЦАЎ З ЖОДЗІНА …”

  1. Гранит says:

    А у меня тож вордпресс на блоге. Самый классный движок.

  2. Anonymous says:

    идея есть, если интересно, можно пообщаться об этом…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*