2010 12/03
Алесь Бяляцкі, Менск

Алесь Бяляцкі, Менск

11 сакавіка дзярждэпартамэнт ЗША абнародаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў сьвеце. Вельмі крытычныя ацэнкі ўтрымлівае разьдзел, прысьвечаны стану правоў чалавека ў Беларусі. Гэтыя высновы камэнтуе старшыня праваабарончага цэнтру “Вясна” Алесь Бяляцкі: (далей – правапіс першакрыніцы)

Танальнасць чарговай справаздачы Дзрждэпартаменту ЗША датычна Беларусі моцна не адрозніваецца ад папярэдніх, паколькі на працягу апошніх 10-12 гадоў рэгулярна агучваліся рэзка крытычныя ацэнкі сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі.

Як заўсёды гэтая справаздача вызначаецца падрабязнасьцю і аб’ектыўнасьцю асьвятленьня разнастайных бакоў грамадска-палітычнага жыцця і стану асноўных правоў беларускіх грамадзянаў.

Справаздача, на жаль, вызначае, што сітуацыя з правамі чалавека ў нашай краіне ў лепшы бок не мяняецца, і гэта падцвярджаецца шматлікімі фактамі. У справаздачы адзначаюцца асноўныя тэндэнцыя мінулага году, а гэта – выкраданьні і вывазы моладзевых актывістаў у невядомым накірунку прадстаўнікамі спецслужбаў, згадваюцца крымінальныя палітычныя працэсы. Дадзеная ацэнка жорсткім разгонам акцый у Менску, а менавіта пратэсту супраць беларуска-расійскіх вучэнняў у верасні 2009 года, штомесячным акцыям на Дні салідарнасьці, пераслед і выгнаньне з вучобы грамадска актыўных студэнтаў, у прыватнасьці Тацяны Шапуцька, пераслед за карыстаньне беларускай мовай.

Сапраўды справаздача – вельмі сур’ёзны званок для беларускіх уладаў, паколькі гэтым дакументам карыстаюцца шматлікія чыноўнікі пры фарміраваньні светапоглядаў, тактык і стратэгій ў дачыненні да Беларусі як у ЗША, так і ў і Еўропе, дзеля таго, каб ацаніць магчымыя рызыкі пры ўзаемастасунках розных краін з Беларуссю. Даводзіцца, на жаль, канстатаваць, што мы не выбраліся з чорнага спісу краін, дзе сітуацыя з правамі чалавека застаецца найгоршай.

Хачу адзначыць, што ў справаздачы некалькі разоў згадваецца і праваабарончы цэнтр “Вясна”. У першую чаргу гэта тычыцца падрыхтоўкі экспертамі “Вясны” сумеснага дакладу з Міжнароднай федэрацыяй правоў чалавека (FIDH) па ўмовах утрыманьня ў зняволеньні і цытуюцца галоўныя высновы гэтай місіі.

Асобна ў дакуменце таксама адзначаны і спробы “Вясны” атрымаць дзяржаўную рэгістрацыю і , безумоўна, акрэсленая сітуацыя з няўрадавымі арганізацыямі і палітычнымі партыямі, якія неаднаразова спрабавалі зарэгістравацца ў 2009 годзе. Усё гэта сведчыць аб грубых парушэньнях права на асацыяцыі ў Беларусі.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

11 марта госдепартамент США обнародовал ежегодный отчёт о состоянии прав человека в мире. Очень критические оценки содержит раздел, посвящённый состоянию прав человека в Беларуси. Эти выводы комментирует председатель правозащитного центра “Весна” Алесь Беляцкий:

Тональность очередного отчета Госдепартамента США относительно Беларуси сильно не отличается от предыдущих, поскольку в течение последних 10-12 лет регулярно озвучивались резко критические оценки ситуации с правами человека в Беларуси.

Как всегда этот отчёт отмечается подробностью и объективностью освещения разнообразных сторон общественно-политической жизни и состояния основных прав беларуских граждан.

Отчет, к сожалению, указывает, что ситуация с правами человека в нашей стране в лучшую сторону не меняется, и это подтверждается многочисленными фактами. В отчете отмечаются основные тенденция прошлого года, а это – похищение и вывоз молодежных активистов в неизвестном направлении представителями спецслужб, упоминаются криминальные политические процессы. Дана оценка жестоким разгонам акций в Минске, а именно протеста против беларуско-российских учений в сентябре 2009 года, ежемесячным акциям в День солидарности, преследование и изгнание с учёбы обществено активных студентов, в частности Татьяны Шапутько, преследование за пользование беларуским языком.

Действительно отчет – очень серьёзный звонок для беларуских властей, поскольку этим документом пользуются многочисленные чиновники при формировании мировоззрения, тактики и стратегии в отношении Беларуси как в США, так и в Европе, ради того, чтобы оценить возможные риски при взаимоотношениях стран с Беларусью. Приходится, к сожалению, констатировать, что мы не выбрались с чёрного списка стран, где ситуация с правами человека остается наихудшей.

Хочу отметить, что в отчёте несколько раз упоминается и правозащитный центр “Весна”. В первую очередь это касается подготовки экспертами “Весны” совместного доклада с Международной федерацией прав человека (FIDH) по условиям содержания в заключении и цитируются главные выводы этой миссии.

Отдельно в документе также отмечены и попытки “Весны” получить государственную регистрацию и , безусловно, очерчена ситуация с неправительственными организациями и политическими партиями, которые неоднократно пытались зарегистрироваться в 2009 году. Всё это свидетельствует о грубых нарушениях права на ассоциации в Беларуси.

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*