2010 13/03
Там, дзе перамагае ... права?

Там, дзе перамагае ... права?

На Рашэньне Жодзінскага суду ад 27.01.2010 па скарзе на забарону Жодзінскім выканкамам мірных пікетаваньняў, замоўленых для правядзеньня 10.12.2009 у Міжнародны Дзень правоў чалавеку ў Жодзіне была пададзена Касацыйная скарга, зарэгістраваная 17.02.2010.

Разгляд справы у Менскім абласным судзе быў пачаткова прызначаны на 11.03.2010. Аб гэтым заяўнік, Аляксей Лапіцкі, атрымаў паведамленьне ад 01.03.2010.

Зь яго, паміж іншым вынікае, што матэрыяламі справы раптоўна зацікавілася й пракуратура горада. Паведамленьне, падпісанае старшынём жодзінскага суда, Алінай Клус, а таксама судзьдзёй Тацянай Трацюк, скіраванае ў бок пракурора горада Жодзіна, Віктара Літвіненкі.

Але пасьля гэтага, па прозьбе судзьдзі, Тацяны Трацюк, якая спэцыяльна патэлефанавала заяўніку з прычыны моцнай загружанасьці калегіі судзьдзяў у Менску, дата разгляду касацыйнае скаргі была перанесена на 10-00 18.03.2010.

Нагадаем, што заяўка на правядзеньне мірнага мерапрыемства ў Жодзіне падавалася ад імя грамадзянаў, праваабаронцаў, Аляксея Лапіцкага й Сьвятланы Лапіцкай, у адпаведнасьці зь дзейсным заканадаўствам 25.11.2009, за 15 дзён да мяркуемых пікетаваньняў.

Яна была зарэгістраваная адпаведным чынам у выканкаме ў той жа дзень. У ёй, разам зь іншым, былі пазначаны прапановы па каардынацыі й узаемадзеяньні з установамі ўлады для забесьпячэньня належнага правядзеньня плянуемага мірнага мерапрыемства.

Пікетаваньне замаўлялася на афіцыйна вылучанай і дазволенай, прыстасаванай для правядзеньня масавых мерапрыемстваў пляцоўцы. У адпаведнасьці з патрабаваньнямі закону заяўнікі-арганізатары ўзялі на сябе пэрсанальныя пісьмовыя абавязкі аб належным правядзеньні мерапрыемства, выкладеныя ў афіцыйнай форме асобным абзацам у заяўцы, зацьверджаныя неабходнымі подпісамі.

Але заяўнікі-арганізатары без усялякай адваронай сувязі й папярэдніх кантактаў з прадстаўнікамі ўлады атрымалі на сваю заяўку адмоўны адказ з неабгрунтаванай належным чынам забаронаю мірнага мерапрыемства.

Ня гледзячы на відавочна мірны характар і малы фармат плянуемага мерапрыемства з раздачай інфаматэрыялаў і зборам подпісаў грамадзянаў, пікетаваньне не было дазволена гарадзкімі ўладамі. У афіцыйным адказе адзначалася толькі тое, што прадстаўлены заяўнікамі “пакет дакумэнтаў не ў поўнай меры адпавядае патрабаваньням” адпаведнага закону.

Аляксея Лапіцкі, Жодзіна

Аляксей Лапіцкі паведаміў, што праваабаронцы будуць спрабаваць распачаць і давесьці да лягічнага выніку стратэгічную цяжбу па зьмене дыскрымінацыйнай практыкі сыстэматычных перашкодаў у рэалізацыі права на мірныя сходы, свабодны распаўсюд інфармацыі, выяўленьне перакананьняў і свабоду думак.

Разгляд касацыйнае скаргі адбудзецца 18.03.2010 ў Менаблсудзе. А ў які час канкрэтна – ці вядома?

Практыка паказала, што “палітычныя справы” разглядаюцца ў касацыі ў апошнюю чаргу. І робіцца гэта для таго, каб ў зале паседжаньняў засталося як мага менш сьведкаў таго, якім чынам прымаюцца судовыя пастановы па падобных пытаньнях.

Правы й свабоды, відавочна, паўсюдна ў аўтарытарных сыстэмах успрымаюца кіруючай бюракартыяй вельмі хваравіта й нават варожа …

– Канешне. Намэнклятура ўсіх рэпрэсыўных рэжымаў у сьвеце даўно паяднаналася й салідарная на гэты конт. Яна – супраць грамадзянскіх свабодаў. І – супраць права.

Здавалася б, справа – за малым. Засталося й грамадству аб’яднацца. Што б усім разам, хоць адзін раз, проста сказаць сваё слова праўды.

І права – будзе сьвяткаваць перамогу!

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Рассмотрение кассационной жалобы по запрету мирных мероприятий в Жодино перенесено … Так когда же восторжествует право!?

На Решение Жодинского суда от 27.01.2010 по жалобе на запрет Жодинским исполкомом мирных пикетирований, заявленных для проведения 10.12.2009 в Международный День прав человека в Жодино была подана Кассационная жалоба, зарегистрированная 17.02.2010.

Рассмотрение дела в Минском областном суде было первоначально назначено на 11.03.2010. Об этом заявитель, Алексей Лапицкий, получил уведомление 01.03.2010. Из него, между прочим следует, что материалами дела неожиданно заинтересовалась и прокуратура города. Сообщение, подписанное председателем жодинского суда, Алиной Клус, а также судьёй, Татьяной Трацюк, направлено в адрес прокурора города Жодино, Виктора Литвиненко.

Но после этого, по просьбе судьи, Татьяны Троцюк, которая специально позвонила заявителю по поводу сильной загружанности коллегии судей в Минске, дата рассмотрения кассационной жалобы была перенесена на 10-00 18.03.2010.

Напомним, что заявка на проведение мирного мероприятия в Жодино подавалась от имени граждан, правозащитников, Алексея Лапицкого и Светланы Лапицкой, в соответствии с действующим законодательством 25.11.2009, за 15 дней до планируемых пикетирований.

Она была зарегистрирована соответствующим образом в исполкоме в тот же день. В ней, кроме всего, были указаны предложения по координации и взаимодействию с учреждениями власти для обеспечения надлежащего проведения планируемого мирного мероприятия.

Пикетирование заявлялось на официально выделенной и разрешенной, приспособленной для проведения массовых мероприятий площадке. В соответствии с требованиями закона заявители-организаторы взяли на себя персональные письменные обязательства о надлежащем проведении мероприятия, изложенные в официальной форме отдельным абзацем в заявке, подтверждённые необходимыми подписями.

Но заявители-организаторы без всякой обратной связи и предварительных контактов с представителями власти получили на свою заявку отрицательный ответ с необоснованным надлежащим образом запретом мирного мероприятия.

Не смотря на очевидно мирный характер и малый формат планируемого мероприятие с раздачей инфоматериалов и сбором подписей граждан, пикетирование не было разрешено городскими властями. В официальном ответе отмечалось только то, что предоставленный заявителями “пакет документов не в полной меры соответствует требованиям” соответствующего закона.

Алексей Лапицкий сообщил, что правозащитники будут пытаться начать и довести до логического итога стратегическую тяжбу по изменению дискриминационной практики систематических препятствий в реализации права на мирные собрания, свободное распространение информации, высказывание убеждений и свободу мыслей.

Рассмотрение кассационной жалобы пройдёт 18.03.2010 в Миноблсуде. А в какое время конкретно – не известно?

– Практика показала, что “политические дела” рассматриваются в кассации в последнюю очередь. И делается это для того, чтобы в зале заседаний осталось как можно меньше свидетелей того, каким образом принимаются судебные постановления по подобным вопросам.

Права и свободы, очевидно, повсюду в авторитарных системах воспринимаются правящей бюрократией очень болезненно и даже враждебно …

– Конешно. Номенклатура всех репрессивных режимов в мире давно объединилась и солидарна на этот счёт. Она – против гражданских свобод. И – против права.

Казалось бы, дело – за малым. Осталось и обществу объединиться. Что б всем вместе, хотя бы один раз, просто сказать своё слово правды.

И право – восторжестует!

ДАДАТКІ:
1) Касацыйная скарга

2) Паведамленьне №1

3) Паведамленьне №2

4) Матэрыял па тэме: Ананім-ідэоляг можа спаць спакойна …

Алесь Вольны,
Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*