Не забірай жыцьцё!
2010 17/03
AAN

ААН

Пяцёра грамадзянаў Берасьця абскардзілі ў Камітэце ААН па правах чалавеку забарону пікета ў горадзе супраць раўнадушша чыноўнікаў да зваротаў грамадзянаў. Індывідуальныя звароты ў Камітэт накіравалі заяўнік дадзенага пікету Павал Казлоў, а таксама берасьцейцы, якія зьбіраліся стаць ўдзельнікамі мерапрыемства, Валеры Ільяш, Сяргей Пстыга, Марат Брашко й Раман Кісьляк. (далей – правапіс першакрыніцы)

У сваіх зваротах у незалежны орган міжнароднага расследавання яны заяўляюць, што забарона Берасцейскім  гарвыканкамам дадзенага пікету з’яўляецца парушэннем іх грамадзянскіх правоў на свабоднае выражэнне сваіх меркаванняў і на мірныя сходы.

Па словах Рамана Кісляка, яны выкарысталі ўсе сродкі грамадзянскай абароны ў Беларусі:

– Раней беспаспяхова абскарджвалі забарону ў адпаведных беларускіх інстанцыях.Берасцейскія ўлады забаранілі правядзенне дадзенага пікету ў сувязі з тым, што планавалася правесці пікет не ў месцы, вызначаным уладамі для такіх мерапрыемстваў, якім з’яўляецца стадыён “Лакаматыў”. Па перакананнях заяўніка і жадаючых прыняць  удзел ў пікеце, праводзіць там публічныя акцыі не мае сэнсу. Прыцягнуць увагу грамадскасці ў безлюдным месцы немагчыма.Мы спадзяемся,  што гэта праблемная сітуацыя стане прадметам разбіральніцтва незалежнага міжнароднага органа.

Раман Кісляк упэўнены, што Камітэт прызнае парушэнне правоў заяўнікоў і беларускія ўлады павінны будуць стварыць у горадзе Берасці ўмовы для выражэння  меркаванняў грамадзян у людных месцах горада.

Нагадаю, што падставай для пікету стала незаконнае ануляванне ліцэнзіі Паўла Казлова.Ён накіраваў 50 скаргаў у розныя інстанцыі аб неправамерным рашэнні Міністэрства юстыцыі, на аснове якога стала магчымым пазбаўленне ліцэнзіі на ацэнку транспартных сродкаў.

Пазбавілі за тое, што Казлоў па азначэнні суда правёў экспертызу дарожна-транспартнага здарэння не на карысць яго ўдзельніка –  супрацоўніка ДАІ.

Казлоў лічыць, што яго звароты не разглядаліся па сутнасці.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Пятеро граждан Бреста обжаловали в Комитете ООН по правам человека запрет  пикета в городе против равнодушия чиновников к обращениям граждан. Индивидуальные обращения в Комитет направили заявитель данного пикета Павел Козлов, а также брестчане, которые собирались стать участниками мероприятия, Валерий Ільяш, Сергей Пстыга, Марат Брашко и Роман Кісляк.

В своих обращениях в независимый орган международного расследования они заявляют, что запрет Брестским  горисполкомом данного пикета является нарушением их гражданских прав на свободное выражение своих мнений и на мирные собрания.

По словам Романа Кисляка, они использовали все средства гражданской защиты в Беларуси:

Раньше безуспешно абжаловали запрет в соответствующих беларуских инстанциях. Брестские власти запретили проведение данного пикета в связи с тем, что планировалось провести пикет не на месте, определенном властями для таких мероприятий, которым является стадион “Локомотив”. По убеждениям заявителя и желающих принять  участие в пикете, проводить там публичные акции не имеет смысла. Притянуть внимание общественности в безлюдным места невозможно. Мы надеемся, что это проблемная ситуация станет предметом разбирательства независимого международного органа.

Роман Кисляк уверен, что Комитет признает нарушение прав заявітелей и беларуские власти должны будут создать в городе Бресте условия для выражения мнений граждан в людных местах города.

Напомню, что основанием для пикета столо незаконное аннулирование лицензии Павла Казлова. Он направил 50 жалоб в разные инстанции о неправомерном решении Министерства юстиции, на основе которого столо возможным изъятие лицензии на оценку транспортных средств.

Изъяли за то, что Козлов по определению суда провёл экспертизу дорожно-транспортного происшествия не на пользу его участника – сотрудника ГАИ.

Козлов считает, что его обращения не рассматривались по существу.

Паводле Радыё “Рацыя”,

Алесь ЛЕТА,

Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,

by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*