2010 25/03
Валянцін Стэфановіч, Менск

Валянцін Стэфановіч, Менск

Падчас судовага разгляду адміністратыўных справаў па артукуле 23.34 КаАП “Парушэньне парадку арганізацыі альбо правядзеньня масавага мерапрыемства ці пікетаваньня” праваабаронцы ПЦ “Вясна” скарысталіся праўкамі, што былі ўведзены ў адміністрацыйны кодэкс напрыканцы 2009 году й пачалі дзейнічаць пасьля апублікаваньня, аднак мала хто пра іх ведае – нават судзьдзі. У выніку праваабаронцы атрымалі мінімальнае пакараньне – штраф 0,5 б.в. (17, 5 тыс. BYR)

Такім чынам, у сытуацыі парушэньня права на мірныя сходы, калі ёсьць небясьпека арышту за рэалізацыю гэтага права на практыцы, перад тым як ісьці на акцыю – мае сэнс уважліва прачытайць тэкст і помніць яго пры верагодным затрыманьні.

Згодна з пунктам 6 арт. 6.5 КаАП “Штраф”, калі вы прызнаеце сваю віну і пагаджаецеся на выкарыстаньне ў дачыненьні да вас мераў адміністратыўнага спагнаньня, то суд павінен пакараць мінімальным штрафам, прадугледжаным дадзеным артыкулам КаАП, але не ніжэй за 0,5 б.в.

Тлумачым на прыкладзе:

па ч.1 арт. 23.34 КаАП прадугледжана пакараньне ў выглядзе папярэджаньня, альбо спагнаньня штрафу ў памеры да 30 б.в., альбо адміністрацыйны арышт.

Вы прызнаеце сваю віну й просіце суд выкарыстаць у дачыненьні да вас пункт 6 арт. 6.5 КаАП, а, паколькі ніжні парог штрафу ў дадзеным артыкуле не вызначаны (няма “ад”, а толькі “да 30 б.в.”), то ўвогуле мінімальны памер штрафу складае 0,5 базавай велічыні.

“Іншая справа, калі вас абвінавачваюць не ў парушэньні парадку й арганізацыі масавага мерапрыемства, а, скажам, у дробным хуліганстве, калі вы гэтага не рабілі. Вас таксама могуць аштрафаваць толькі на 2 б.в., бо гэта ніжні парог памеру штрафу па арт. 17.1 КаАП, але калі вы прызнаецеся ў тым, што нецэнзурна лаяліся ці нейкім іншым чынам парушалі грамадзкі парадак. Тут ужо кожны выбірае сам – мінімальнае пакараньне ці 15 сутак арышту за праўду, бо згаданы артыкул прадугледжвае штраф у памеры ад 2 да 30 б.в. альбо адміністратыўны арышт,” – патлумачыў юрыст ПЦ “Вясна” Валянцін Стэфановіч.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Во время судебного рассмотрения административных дел по ст. 23.34 КоАП “Нарушение порядка организации либо проведения массового мероприятия или пикетирования” правозащитники ПЦ “Вясна” воспользовались правками, что были введены в административный кодекс в конце 2009 года и начали действовать после опубликования, однако мало кто про них знает – даже судьи. В результате правозащитники получили минимальное наказание – штраф 0,5 б.в. (17, 5 тыс. BYR)

Таким образом, в итуации нарушения права на мирные собрания, когда есть опасность ареста за реализацию этого права на практике, перед тем как идти на акцию – имеет смысл внимательно прочитать текст и помнить его в случае задержания.

Согласно с пунктом 6 ст. 6.5 КоАП “Штраф”, когда вы признаете свою вину и согластны на использование в отношении вас мер административного взыскания, тогда суд должен наказать минимальным штрафам, предусмотренным данной статьёй КоАП, но не менее 0,5 б.в.

Объясняем на примере:

по ч.1 ст. 23.34 КоАП предусмотрено наказание в виде предупреждения, либо взыскания штрафа в размеры до 30 б.в., либо административный арест.

Вы признаёте свою вину и просите суд использовать в отношении вас пункт 6 ст. 6.5 КоАП, а, поскольку нижний порог штрафа в данной статье ниеопределен (нет “от”, а только “до 30 б.в.”), то в общем минимальный размер штрафа составляет 0,5 базовой величины.

“Другое дело, когда вас обвиняют не в нарушении порядка и организации массового мероприятия, а, скажем, в мелком хулиганстве, когда вы этого не делали. Вас также могут оштрафовать только на 2 б.в., ведь это нижний порог размера штрафа по арт. 17.1 КоАП, но когда вы признаетесь в том, что нецензурно бранились или каким-то другим образом нарушали общественный порядок. Здесь уже каждый выбирает сам – минимальное наказание или 15 суток ареста за правду, ведь упомянутая статья предусматривает штраф в размеры от 2 к 30 б.в. либо административный арест,” – пояснил юрист ПЦ “Вясна” Валентин Стефанович.

Паводле spring96.org,

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,

Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,

by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*