2010 26/03
Зварот міжнародных арганізацыяў

Зварот міжнародных арганізацыяў

25 сакавіка праваабарончыя арганізацыі Civil Rights Defenders (Швэцыя), Беларускі Дом правоў чалавека (Літва), Фундацыя Дамоў правоў чалавека (Нарвэгія) і Нарвэскі Гэльсынскі камітэт накіравалі заяву пратэсту прэзыдэнту Беларусі, з асуджэньнем пераследу праваабаронцаў Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча ды Ірыны Тоўсьцік. (далей – правапіс першакрыніцы)

У заяве гаворыцца:

“Арганізацыі Civil Rights Defenders (Швецыя), Беларускі Дом правоў чалавека (Літва), Фундацыя Дамоў правоў чалавека (Нарвегія) і Нарвежскі Хельсінкскі камітэт асуджаюць арышты актывістаў праваабарончага цэнтра “Вясна” Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча і Ірыны Тоўсцік як чарговы прыклад грубага парушэння беларускімі ўладамі права на мірныя сходы і свабоду слова.

Тры актывісты “Вясны” былі арыштаваныя 23 сакавіка г.г. ў Мінску за правядзенне мірнай акцыі пратэсту супраць смяротнага пакарання і прывядзення ў выкананне двух нядаўна вынесеных смяротных прысудаў. 24 сакавіка арыштаваныя былі ў судовым парадку прызнаныя вінаватымі ў парушэнні Адміністратыўнага кодэксу і пакараныя штрафамі.

Два смяротныя прысуды былі вынесеныя на фоне перамоваў аб увядзенні мараторыю на смяротнае пакаранне, што адбываюцца паміж уладамі Беларусі і Саветам Еўропы.

Свабода сходаў і думкі з’яўляецца фундаментальным правам, гарантаваным Канстытуцыяй Беларусі і Міжнародным пактам аб грамадзянскіх і палітычных правах, ратыфікаваным Беларуссю 12 лістапада 1973 г. У Артыкуле 21 Пакта сцвярджаецца: “Прызнаецца права на мірныя сходы. Карыстанне гэтым правам не падлягае ніякім абмежаванням, акрамя тых, якія накладаюцца ў адпаведнасці з законам і якія неабходныя ў дэмакратычным грамадстве ў інтарэсах дзяржаўнай або грамадскай бяспекі, грамадскага парадку, аховы здароўя і маральнасці насельніцтва або аховы правоў і свабодаў іншых асобаў”.

Нягледзячы на тое, што свабода сходаў прадугледжваецца і беларускім заканадаўствам, у шэрагу выпадкаў улады не далі дазволу на правядзенне мірных масавых мерапрыемстваў. Гэтая практыка не адпавядае патрабаванням Артыкула 21 Пакта і з’яўляецца парушэннем права на свабоду сходаў.

Заклікаем улады Беларусі бараніць і спрыяць рэалізацыі грамадзянскіх правоў і свабодаў, замацаваных у беларускім заканадаўстве і міжнародных дамовах, да якіх краіна далучылася.

Заклікаем пакласці канец пераследу праваабаронцаў на ўсіх узроўнях, уключаючы судовы”.

Копіі заявы накіраваны таксама Генеральнаму пракурору, міністру юстыцыі і старшыні Вярхоўнага суда Беларусі.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Европейские правозащитные организации осуждают преследование белорусских правозащитников

25 марта правозащитные организации Civil Rights Defenders (Швеция), Белорусский Дом прав человека (Литва), Фонд Домов прав человека (Норвегия) и Норвежский Хельсинкский комитет направили заявление протеста президенту Беларуси с осуждением преследования правозащитников Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Ирины Толстик. В заявлении говорится:

“Организации Civil Rights Defenders (Швеция), Белорусский Дом прав человека (Литва), Фонд Домов прав человека (Норвегия) и Норвежский Хельсинкский комитет осуждают аресты активистов правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Ирины Толстик как очередной пример грубого нарушения белорусскими властями права на мирные собрания и свободу слова.

Три активиста «Весны» были арестованы 23 марта 2010 года в Минске за проведение мирной акции протеста против смертной казни и приведения в выполнение двух недавно вынесенных смертных приговоров. 24 марта арестованные были в судебном порядке признаны виновными в нарушения Административного кодекса и наказаны штрафами.

Два смертных приговора были вынесены на фоне переговоров о введении моратория на смертную казнь, происходящих между властями Беларуси и Советом Европы.

Свобода собраний и мнения являются фундаментальными правами, гарантированными Конституцией Беларуси и Международным пактом о гражданских и политических правах, ратифицированным Беларусью 12 ноября 1973 г. В Статье 21 Пакта утверждается: «Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения или соблюдения прав и свобод других людей».

Несмотря на то, что свобода собраний предусматривается и белорусским законодательством, в ряде случаев власти не дали разрешения на проведение мирных массовых мероприятий. Эта практика не соответствует требованиям Статьи 21 Пакта и является нарушением права на свободу собраний.

Призываем власти Беларуси защищать и способствовать реализации гражданских прав и свобод, закрепленных в белорусском законодательстве и международных соглашениях, к которым страна присоединилась.

Призываем положить конец преследованию правозащитников на всех уровнях, включая судебный”.

Копиии заявлений были направлены Генеральному прокурору, министру юстиции и председателю Верховного суда Беларуси.

Крыніца spring96.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*