2010 05/04
Цяжкая ноша ... фальсыфікатараў

"Прокол" альбо "прыкол" !?

Тое, што вынікі выбараў у Беларусі загадзя ўзгодненыя й вядомыя вызначанаму колу ўладных асобаў – гаворыцца ня першы год. Тое, што падрыхтоўка выбараў у нас завершана яшчэ да пачатку выбарчай кампаніі – таксама не сакрэт. Але тое, каб пра гэта афіцыйна паведамлялася – такое сустрэлася ўпершыню.

Пачнём з пачатку. 28 снежня 2009 года на афіцыйным сайце Магілёўскага аблвыканкама з’явілася інфармацыя “У вобласці ўтвораны 58 выбарчых акругаў па выбарах дэпутатаў Магілёўскага абласнога Савета дэпутатаў 26 склікання” (http://region.mogilev.by/ru/node/9180).

Адразу нічога не разумееш, а можа проста не верыцца ў напісанае. У інфармацыі акрамя таго, што створаны акругі, гаворыцца і пра тое, што “старшынёй абласной выбарчай камісіі абраны начальнік Галоўнага статыстычнага ўпраўлення Магілёўскай вобласці Валерый Берастаў, намеснікам старшыні – дацэнт УА “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт харчавання” Уладзімір Беланогаў”. І ўсё гэта паведамляе сакратар Магілёўскай абласной выбарчай камісіі Людміла Макаранка.апісанае. Бо толькі праз месяц, 18 студзеня 2010 года, прэзідэнт выдасць указ пра прызначэнне выбараў, а Цэнтральная камісія толькі 21 студзеня зацвердзіць і апублікуе Каляндарны план арганізацыйных мерапрыемстваў правядзення выбараў, дзе чорным па белым напісана, што вылучэнне прадстаўнікоў у склад абласных і тэрытарыяльных камісій праводзіцца да 26 студзеня, затым на працягу трох дзён камісіі фармуюцца, а яшчэ на працягу наступных трох дзён імі ўтвараюцца выбарчыя акругі. І ўсё гэта павінна адбывацца ў 2010 годзе!

Фантастыка, але магілёўскія ўлады, якія задумалі выбары па сваім графіку і разуменню, самі сябе і выдалі, змясціўшы на сваім сайце інфармацыю, якую яны павінны былі прытрымаць на месяц, а потым толькі з выглядам праведнікаў змясціць у сябе на сайце і наогул апублікаваць для электарата. Тады б усё прайшло як па пісаным, але чамусьці адбыўся збой – ці то па дурасці і непрафесіяналізму, ці то да Калядаў і Новага году рыхтаваліся і прагледзелі.

А можа гэта інтэрнетаўскія штучкі? Бо можна змясціць інфармацыю на леташнюю дату – гэта ведае хоць трохі знаёмы з гэтай сістэмай чалавек. Можна, вядома. Але магілёўскія праваабаронцы, улічваючы гэты факт, і звярнуліся за растлумачэннямі ў Магілёўскую абласную камісію. І адтуль яны атрымалі неверагодны адказ за подпісам намесніка старшыні абласной камісіі. Ён паведаміў, што (цытуем) “Магілёўская абласная выбарчая камісія была ўтворана ва ўстаноўленым парадку 27 СНЕЖНЯ 2010 года. Адпаведная інфармацыя пра гэта, а таксама пра першае арганізацыйнае паседжанне камісіі была змешчана на сайце Магілёўскага аблвыканкама 28 СНЕЖНЯ 2010 года”. Вось ужо можна і мазгі звярнуць з такімі штучкамі: аказваецца, камісія была створана ў снежні, які яшчэ наступіць толькі праз 9 месяцаў. Хлусіць навучыліся, але яшчэ, відаць, не набылі ў гэтым прафесійнай “элегантнасці”.

І што ўсё гэта значыць? А тое, што выбары ў Магілёўскі абласны Савет павінны быць адменены, а выбарчая кампанія павінна быць пачата спачатку – і праведзена не па паняццях магілёўскіх вертыкальшчыкаў, а па законе.

А яшчэ хацелася б верыць, што такое грубейшае парушэнне выбарчага закона зацікавіць органы пракуратуры, і ў іх хопіць смеласці і павагі да закона, каб прыняць адэкватныя і зноў-ткі законныя меры ў адносінах да такіх “арганізатараў выбараў”. Яшчэ хацелася б параіць супрацоўнікам пракуратуры пагутарыць з сябрам Магілёўскай абласной камісіі ад ЛДПБ, які ў неафіцыйнай размове пацвердзіў, што ў камісію ён увайшоў яшчэ ў канцы мінулага года (што цяпер ён скажа – прадказальна, але сумленне яму суддзя).

Верагодна, пасля з’яўлення гэтай інфармацыі і яе распаўсюду ў бліжэйшыя гадзіны скандальнае паведамленне пра так груба пракалоўшыхся вертыкальшчыкаў будзе знята з сайта Магілёўскага выканкама. Для гэтага выпадку мы адмыслова падрыхтавалі карцінкі, якія пакуль яшчэ адлюстроўваюць рэальную карціну правядзення выбараў.

Але а пакуль усе зацікаўленыя могуць пашукаць гэту інфармацыю праз паказаную ўгары спасылку ці праз архіў навінаў на сайце www.region.mogilev.by

*
*
(Паведамленьне, рас.)

То, что результаты выборов в Беларуси заранее согласованы и известны определенному кругу находящихся у власти людей – говорится не первый год. То, что подготовка выборов у нас завершена еще до начала избирательной кампании – тоже не секрет. Но то, что это об этом официально сообщалось – такое встретилось впервые.

Начнем с начала. 28 декабря 2009 года на официальном сайте Могилевского облисполкома появилась информация «В области образованы 58 избирательных округов по выборам депутатов Могилевского областного Совета депутатов 26 созыва» (http://region.mogilev.by/ru/node/9180). В информации кроме того, что созданы округа, говорится и о том, что «председателем областной избирательной комиссии избран начальник Главного статистического управления Могилевской области Валерий Берестов, заместителем председателя – доцент УО «Могилевский государственный университет продовольствия» Владимир Белоногов». И все это сообщает секретарь Могилевской областной избирательной комиссии Людмила Макаренко.

Сразу ничего не понимаешь, а может просто не верится в написанное. Ведь только спустя месяц, 18 января 2010 года, президент издаст указ о назначении выборов, а Центральная комиссия только 21 января утвердит и обнародует Календарный план организационных мероприятий проведения выборов, где черным по белому написано, что выдвижение представителей в состав областных и территориальных комиссий проводится до 26 января, затем на протяжении трех дней комиссии формируются, а еще на протяжении следующих трех дней ими образуются избирательные округа. И все это должно происходить в 2010 году!

Фантастика, но могилевские власти, затеявшие выборы по своему графику и усмотрению, сами себя и выдали, разместив на своем сайте информацию, которую они должны были придержать на месяц, а потом только с видом праведников разместить у себя на сайте и вообще обнародовать для электората. Тогда бы все прошло как по писанному, но почему-то произошел сбой – то ли по глупости и непрофессионализму, то ли к Рождеству и Новому году готовились и проглядели.

А может это интернетовские штучки? Ведь можно разместить информацию на прошлогоднюю дату – это знает мало-мальски знакомый с этой системой человек. Можно, конечно. Но могилевские правозащитники, учитывая этот факт, и обратились за разъяснениями в Могилевскую областную комиссию. И оттуда они получили потрясающий ответ за подписью заместителя председателя областной комиссии. Он сообщил, что (цитируем) «Могилевская областная избирательная комиссия была образована в установленном порядке 27 ДЕКАБРЯ 2010 года. Соответствующая информация об этом, а также о первом организационном заседании комиссии была размещена на сайте Могилевского облисполкома 28 ДЕКАБРЯ 2010 года». Вот уж можно и мозги свернуть с такими штучками: оказывается, комиссия была создана в декабре, который еще наступит-то через 9 месяцев. Врать научились, но еще, видно, не приобрели в этом профессиональной «элегантности».

И что все это значит? А то, что выборы в Могилевский областной Совет должны быть отменены, а избирательная кампания должна быть начата сначала – и проведена не по понятиям могилевских вертикальщиков, а по закону.

А еще хотелось бы верить, что такое грубейшее нарушение избирательного закона заинтересует органы прокуратуры, и у них хватит смелости и уважения к закону, чтобы принять адекватные и вновь-таки законные меры в отношении таких «организаторов выборов». Еще хотелось бы посоветовать работникам прокуратуры побеседовать с членом Могилевской областной комиссии от ЛДПБ, который в неофициальной беседе подтвердил, что в комиссию он вошел еще в конце прошлого года (что сейчас он скажет – предсказуемо, но совесть ему судья).

Вероятно, после появления этой информации и ее распространения в ближайшие часы скандальное сообщение о так глупо проколовшихся вертикальщиках будет снято с сайта Могилевского исполкома. Для этого случая мы специально подготовили картинки, которые пока еще отражают реальную картину проведения выборов.

Но а пока все заинтересованные могут поискать эту информацию через указанную вверху ссылку или архив новостей на сайте www.region.mogilev.by

“Праваабаронцы за свабодныя выбары”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*