2008 18/11

Kanstytucyja RB i PRAVAМінулы склад Парлямэнту Беларусі – знаходзіўся ў надта працяглых разважаньнях!? Ён – доўга ды ўпарта думаў … Але ў выніку – проста вырашыў адмаўчацца … Так, у парушэньне дзейснага Закону РБ “Аб зваротах грамадзянаў” на ліст Аляксея Лапіцкага з Жодзіна ад 23.12.2007 года, у якім праваабаронца зьвяртаўся да Парлямэнту РБ як да суб’екту заканадаўчае ініцыятывы па прапанове Канстытуцыйнага Суда РБ, адказу дагэтуль – проста не паступіла.

У дасланым на разгляд законатворцаў дакумэнце прыводзіўся параўнаўчы аналіз артыкулаў Канстытуцыі РБ з адпаведнымі артыкуламі абавязковага для выкананьня Беларусьсю Міжнароднага Пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, а таксама аўтарам былі зроблены высновы аб неадпаведнай імплемэнтацыі міжнародных нормаў права ў галіне правоў і свабодаў у Асноўны закон Беларусі.

Акрамя таго, узьнімалася важкае на думку праваабаронцы пытаньне неабходнасьці ўвядзеньня ў краіне інстытуту Прыватнай Канстытуцыйнай Скаргі, што давала б законную падставу грамадзянам як зацікаўленым суб’ектам права ў галіне Канстытуцыйных правоў і свабодаў наўпрост зьвяртацца ў Канстытуцыйны Суд РБ па праўных праблемах і калізыях, якія не вырашаюцца на ўзроўні судоў першай і касацыйнай інстанцыі, супярэчаць міжнародным абавязкам краіны ў гэтае сфэры.

Канстытуцыйны суд Рэспублікі Беларусь, у свой час, у адказе за № 05-07/910 ад 03.12.2007 году, падпісаным першай намесьніцай Сакратарыяту КС РБ Замачынскай Г.М., пераадрэсаваў дадзены зварот у Парлямэнт Беларусі й па сутнасьці – адмовіўся разглядаць у сьценах сваёй установы ўзьнімаемыя суб’ектам права, фактычна ягоныя па кампэтэнцыі, спэцыфічна Канстытуцыйна-праўныя пытаньні, спасылаючыся на немагчымасьць парушэньня ўстаноўленай дзейсным законам працэдуры для разгляду падобных пытаньняў …

Такім чынам, узьнімаемая праваабаронцам праблема – даказала сваю актуальнасьць. Адсутнасьць зацьверджанага законам мэханізму Прыватнай Канстытуцыйнай Скаргі – не дазволіла КС РБ ў прадуктыўна апэратыўным парадку выканаць уласныя функцыі (!?) – паўнавартасна разглядзець абавязковыя й спэцыфічныя для КС РБ пытаньні, датычныя Канстытуцыйнага права, пытаньняў паўнавартаснае імплемэнтацыі міжнародных стандартаў у Асноўны закон Беларусі.

Але пераадрэсаваны ў Парлямэнт РБ зварот, скіраваны ў Менск 23.12.2007 года – дзесьці згубіўся ў бязконцых калідорах прадстаўнічае “вэртыкалі” … А “перавыбарчы Парлямэнскі пе-ра-трус …” 2008 году ў РБ, бачна, не дадаў гэтаму важкаму воргану належнай функцыянальна-апэратыўнай і дзяржаўна-прадстаўнічай законатворчай адказнасьці …

Адказу па такіх важкіх праўных пытаньнях з Парлямэнту РБ, сапраўды – так і не паступіла …

Сваім паўторным зваротам ад 18.11.2008 году Аляксей Лапіцкі (Жодзіна) мае намер актывізаваць распачатую ім важкую для абароны правоў і свабодаў грамадзянаў Рэспублікі Беларусь справу. А на першым этапе праваабаронца спадзяецца дабіцца прадметнага афіцыйнага адказу па сутнасьці прапануемых ім зьменаў у дзейсным заканадаўстве краіны – ад Парлямэнту РБ і Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусі.

Тэкст паўторнага звароту ў Парлямэнт РБ можна ўбачыць тут: Зварот у Парлямэн РБ

Кантэкстную інфармацыю па тэме можна ўбачыць тут

*
*

(Артыкул, рас.)

Ответит ли Минск на повторное обращение с Жодино …?

Прошедший состав Парламента Беларуси – находился в чрезвычайно длительных рассуждениях!? Он – долго и упорно думал … Но в результате – просто решил отмолчатся … Да, в норушение действующего Закона РБ “О обращениях граждан” на письмо Алексея Лапицкого с Жодино от 23.12.2007 года, в котором правозащитник обращался к Парламенту РБ как субъекту законодательной инициативы по предложению Конституционного Суда РБ, ответа поныне – просто не поступило.

В отосланном на рассмотрение законодателей документе приводился сравнительный анализ статей Конституции РБ с соответствующими статьями обязательного для выполнения Беларусью Международного Пакта о гражданских и политических правах, а так же автором были сделаны выводы о несоответстующей имплементации международных норм права в сфере прав и свобод в Основной закон Беларуси.

Помимо того, поднимался весомый по мнеию правозащитника вопрос неабходимости введения в стране института Частной Конституционной Жалобы, что давало бы законное основание гражданам как заинтересованным субъектам права в сфере Конституционных прав и свобод напрямую обращаться в Конституционный Суд РБ по правовым проблемам и кализиям, которые ни решаются на уровне судов первой и кассационной инстанции, противоречат международным обязанностям страны в этой сферы.

Конституционный суд Республики Беларусь, в своё время, в ответе за № 05-07/910 от 03.12.2007 года, подписанным первым заместителем Секретариата КС РБ Замочинской Г.М., переадресовал данное обращение в Парламент Беларуси и по существу – отказался рассматривать в стенах своего учреждения поднимаемые субъектом права, фактически его по компетенции, специфически Конституционно-правовые вопросы, ссылаясь на невозможность нарушения установленной действующим законом процедуры для рассмотрения подобных вопросов …

Таким образом, поднимаемая правозащитником проблема – доказала свою октуальность. Адсутствие утверждённого законом механизма Частной Конституционной Жалобы – не позволило КС РБ в продуктивно оперотивном порядке выполнить собственные функции (!?) – полноценно рассмотреть обязательные и специфические для КС РБ вопросы, касающиеся Конституционного права, вопросов полноценной имплементации международных стандартов в Основной закон Беларуси.

Но переадресованное в Парламент РБ обращение, направленное в Менск 23.12.2007 года – где-то потерялось в бесконечных коридорах представитеской “вертикали” … А “перевыборная Парламентская пе-ре-тряска …” 2008 года в РБ, видимо, не добавила этому весомому органу надлежащей функционально-оперативной и государственно-представительской законодательной ответственности …

Ответа по таким весомым правовым вопросам с Парламента РБ, действительно – так и не поступило …

Своим повторным обращением от 18.11.2008 года Алексей Лапицкий (Жодино) намерен активизировать предпринятое им весомое для защиты прав и свобод граждан Республики Беларусь дело. А на первом этапе правозащитник надеется добиться предметного официального ответа по существу предлагаемых им изменений в действующем законодательстве страны – от Парламента РБ и Конституционного Суда Республики Беларусь.
Тэкст паўторнага звароту ў Парлямэнт РБ можна ўбачыць тут: Зварот у Парлямэн РБ

Кантэкстную інфармацыю па тэме можна ўбачыць тут

Падрыхтаваў Алесь Вольны,
Licviny-INFA,
Жодзіна.

13 thoughts on “Ці адкажа Менск на паўторны зварот з Жодзіна …?”

 1. Круто написал!

 2. Слеер says:

  Классная статья! Спасибо!

 3. Рафик says:

  Совершенно случайно наткнулся на ваш сайт. Очень понравилось у вас.

 4. Глеб says:

  Отлично! В закладки блог.

 5. ignissals says:

  *Хитро щурюсь, сопоставляя факты…*

 6. Timbicovorb says:

  Думаю эта методика уже не актуальна, есть более новые методы.

 7. Aleksander says:

  Спасибо, очень заинтересовался, будет ли еше что то подобноее?

 8. Aleksander says:

  Что то новенькое, пишите есче очень нравится.

 9. Отличные новости, так держать, удачи в будущем.

 10. Aleksander says:

  Готов разместить вашу сылку у себя на сайте, очень понравился ваш материал.

 11. Как часто автор посешает этот блог?.

 12. Стоит ли ждать обновления?.

 13. Могу предложить много инфы по данной теме, нужно?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*