2010 30/06
Натальля Радзіна, Менск

Натальля Радзіна, Менск

1 ліпеня Натальля Радзіна павінна зьявіцца на допыт у сьледчы адзьдзел пракуратуры Менску. (далей – правапіс першакрыніцы)

Раніцай 30 чэрвеня журналістцы сайта charter97.org Наталлі Радзінай патэлефанаваў намеснік начальніка следчага аддзела пракуратуры горада Менска Фешчанка Віктар Адамавіч з патрабаваннем з’явіцца на допыт заўтра, у 12.00. Супрацоўнік пракуратуры паведаміў толькі, што журналістку выклікаюць у якасці сведкі, аднак не сказаў, па якой крымінальнай справе. Як сказаў Фешчанка журналістцы, «ёсць некалькі пытанняў у сувязі з інфармацыяй, якая паступіла, што вы з’яўляецеся адміністратарам сайта charter97.org».

Пры гэтым, намеснік начальніка следчага аддзела удакладніў, што гэты выклік не звязаны з крымінальнай справай аб паклёпе на былога начальніка Упраўлення КДБ па Гомельскай вобласці Івана Каржа, па якой журналістка таксама праходзіць у якасці сведкі і ў межах якой у офісе сайта charter97.org быў праведзены ператрус і канфіскаваныя 8 кампутараў.

«Як бачым, з першага дня ўступлення ў сілу ўказу Лукашэнкі аб цэнзуры інтэрнэту супрацоўнікаў пракуратуры кінулі на барацьбу з незалежнымі журналістамі. 16 сакавіка ў нашым офісе прайшоў ператрус, былі незаконна канфіскаваныя ўсе кампутары, а я збітая. Да 1 ліпеня мяне тройчы выклікалі на допыты па крымінальнай справе аб «паклёпе», якая стала толькі чарговым нагодай для ціску на незалежныя СМІ. З 1 ліпеня ўлады вырашылі адкрыць яшчэ адзін «фронт», не прыкрываючыся ніякімі крымінальнымі справамі аб «паклёпе», а проста заяўляючы – за тое, што пішаце ў інтэрнэце праўду. Цалкам відавочна, што гэта звязана з прэзідэнцкімі выбарамі, якія маюць адбыцца, і з намерам удзельнічаць у іх Андрэя Саннікава. Але што б улады ні рабілі, гэта не прымусіць нас спыніць сваю працу. Праўду пісалі і будзем пісаць», – заявіла Наталля Радзіна.

Нагадаем, што скандальны ўказ «Аб нацыянальным сегменце сеткі Інтэрнэт» падпісаны Аляксандрам Лукашэнкам і ўступіць у сілу 1 ліпеня. Тэкст указу выклікаў крытыку як беларускай медыя-супольнасці, так і міжнародных праваабарончых арганізацыяў, у тым ліку АБСЕ. Незалежныя эксперты не сумняюцца, што ўказ Лукашэнкі накіраваны, у першую чаргу, на блакаванне апазыцыйных вэб-рэсурсаў падчас правядзення выбараў.

Адзін са шмат якіх пунктаў указу, якія выклікаюць непакой, абвяшчае, што «пастаўшчыкі інтэрнет-паслугаў па запыце карыстальнікаў інтэрнэт-паслугаў аказваюць паслугі па абмежаванні доступу гэтых карыстальнікаў да інфармацыі, змест якой накіраваны на ажыццяўленне экстрэмісцкай дзейнасці». Як вядома, беларускія ўлады часта абвінавачваюць у «экстрэмізме» апазіцыю.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Указ об интернете вступает в силу – журналистку charter97.org вызывают в прокуратуру

Указ об интернете вступает в силу – журналистку charter97.org вызывают в прокуратуру

1 июля Наталья Радина должна явиться на допрос в следственный отдел прокуратуры Минска.

Утром 30 июня журналистке сайта charter97.org Наталье Радиной позвонил заместитель начальника следственного отдела прокуратуры города Минска Фещенко Виктор Адамович с требованием явиться на допрос завтра, в 12.00. Сотрудник прокуратуры сообщил только, что журналистку вызывают в качестве свидетеля, однако не сказал, по какому уголовному делу. Как сказал Фещенко журналистке, «есть несколько вопросов в связи с поступившей информацией, что вы являетесь администратором сайта charter97.org».

При этом, замначальника следственного отдела уточнил, что данный вызов не связан с уголовным делом о клевете на бывшего начальника Управления КГБ по Гомельской области Ивана Коржа, по которому журналистка также проходит в качестве свидетеля и в рамках которого в офисе сайта charter97.org был проведен обыск и конфискованы 8 компьютеров.

«Как видим, с первого дня вступления в силу указа Лукашенко о цензуре интернета сотрудников прокуратуры бросили на борьбу с независимыми журналистами. 16 марта в нашем офисе прошел обыск, были незаконно конфискованы все компьютеры, а я избита. До 1 июля меня трижды вызывали на допросы по уголовному делу о «клевете», которое стало только очередным поводом для давления на независимые СМИ. С 1 июля власти решили открыть еще один «фронт», не прикрываясь никакими уголовными делами о «клевете», а прямо заявляя – за то, что пишите в интернете правду. Совершенно очевидно, что это связано с предстоящими президентскими выборами и с намерением участвовать в них Андрея Санникова. Но что бы власти ни делали, это не заставит нас прекратить свою работу. Правду писали и будем писать», – заявила Наталья Радина.

Напомним, что скандальный указ «О национальном сегменте сети Интернет» подписан Александром Лукашенко и вступит в силу 1 июля. Текст указа вызвал критику как белорусского медиа-сообщества, так и международных правозащитных организаций, в том числе ОБСЕ. Независимые эксперты не сомневаются, что указ Лукашенко направлен, в первую очередь, на блокирование оппозиционных веб-ресурсов во время проведения выборов.

Один из многих вызывающих беспокойство пунктов указа гласит, что «поставщики интернет-услуг по запросу пользователей интернет-услуг оказывают услуги по ограничению доступа этих пользователей к информации, содержание которой направлено на осуществление экстремистской деятельности». Как известно, белорусские власти часто обвиняют в «экстремизме» оппозицию.
Фота: Змітра Лукашука.

Крыніца: Хартыя’97.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*