2010 01/07
Жана Літвіна

Жана Літвіна

Freedom House апублікавала штогадовы даклад «Дзяржавы ў пераходным стане» (Nations in Transit), прысьвечаны становішчу з правамі чалавека й дэмакратыяй у сьвеце за 2009 год. (далей – правапіс першакрыніцы)

У рэйтынгу за 2009 год Беларусь набрала 6,50 бала, што на 0,07 бала менш, чым у 2008-м годзе. Арганізацыя прысвойвае ацэнкі ад 1 да 7 балаў (ад лепшага да горшага) па крытэрах: выбарчае права, развіццё грамадзянскай супольнасці, свабода СМІ, дэмакратычнасць цэнтральнай улады, дэмакратычнасць мясцовай улады, незалежнасць судоў, карупцыя.

Адна з дзвюх катэгорый, па якіх, на думку FH, у Беларусі назіраецца пэўны прагрэс, — гэта незалежныя СМІ (6.50). (Другая катэгорыя — грамадзянская супольнасць (6.00)).

«Апасенні, што новы закона „Аб СМІ“, прыняты ў лютым, істотна пагоршыць умовы для незалежнай журналістыкі, не апраўдаліся. Улады ўстрымліваліся ад увядзення цэнзуры ў Інтэрнеце, хаця дакумент, які трапіў у прэсу, сведчыць пра тое, што такія планы былі падрыхтаваныя. Улады прадаставілі афіцыйную акрэдытацыю „Еўрапейскаму радыё для Беларусі“. Аднак некаторым іншым замежным СМІ, у тым ліку польскаму тэлеканалу „Белсат“, у праве працаваць у краіне было адмоўлена. Невялікае аслабленне кантролю і паўплывала на паляпшэнне рэйтынгу Беларусі», — гаворыцца ў дакладзе.

Высновы FH пракаментавала старшыня ГА «БАЖ» Жанна Літвіна:

«Тыя факты, якія пералічваюцца ў дакладзе як прыкметы дэмакратызацыі, — насамрэч усяго толькі муляжы дэмакратыі. Пра прынцыповае паляпшэнне сітуацыі гаварыць па-ранейшаму не даводзіцца.

Улада не дазваляе сабе ніякіх саступак, звязаных з аслабленнем манаполіі на інфармацыйную пастору. Па-ранейшаму шэраг недзяржаўных выданняў не можа трапіць у сістэмы распаўсюду, у журналістаў увесь час паўстаюць праблемы з доступам да інфармацыі з дзяржаўных органаў, каля 20-і папярэджанняў вынесена нашым калегам за супрацоўніцтва з замежнымі СМІ без акрэдытацыі, працягваецца адкрыты ціск на журналістаў з боку сілавых структур і спецслужбаў… Да таго ж, набывае сілу прэзідэнцкі ўказ № 60, накіраваны на абмежаванне свабоды слова ў Сеціве…

З улікам набліжэння выбарчай кампаніі ўзнікаюць апасенні, што ўсе гэтыя «хранічныя хваробы» будуць толькі абвастрацца.

*
*

(Паведамленьне, рас.)

Жанна Литвина: Перечисленные в докладе Freedom House “положительные сдвиги” в области СМИ – это муляжи демократии

Freedom House опубликовала ежегодный доклад “Государства в переходный период” (Nations in Transit), приуроченный положению с правами человека и демократией в мире за 2009 год.

В рейтинге за 2009 год Беларусь набрала 6,50 балла, что на 0,07 балла меньше, чем в 2008-м году. Организация присваивает оценки от 1 до 7 баллов (от лучшего к худшему) по критериям: избирательное право, развитие гражданского сообщества, свобода СМИ, демократичность центральной власти, демократичность местной власти, независимость судов, коррупция.

Одна из двух категорий, по которым, по мнению FH, в Беларуси наблюдается определенный прогресс, – это независимые СМИ (6.50). (Вторая категория – гражданское сообщество (6.00)).

“Опасения, что новый закона “О СМИ”, принятый в феврале, существенно ухудшит условия для независимой журналистики, не оправдались. Власти воздерживались от введения цензуры в Интернете, хотя документ, который попал в прессу, свидетельствует о том, что такие планы были подготовлены. Власти представили официальную аккредитацию “Европейскому радио для Беларуси”. Однако некоторым другим заграничным СМИ, в том числе польскому телеканалу “Белсат”, в праве работать в стране было отказано. Небольшое ослабление контроля и повлияло на улучшение рейтинга Беларуси”, – говорится в докладе.

Выводы FH прокомментировала председатель ГА “БАЖ” Жанна Литвина:

“Те факты, которые перечисляются в докладе как признаки демократизации, – на самом деле всего-навсего муляжи демократии. Про принципиальное улучшение ситуации говорить по-прежнему не приходится.

Власть не позволяет себе никаких уступок, связанных с ослаблением монополии на информационное пространство. По-прежнему ряд негосударственных изданий не может попасть в систему распространения, у журналистов всё время возникают проблемы с доступом к информации из государственных органов, около 20-и предупреждений вынесено нашим коллегам за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации, продолжается откровенное давление на журналистов со стороны силовых структур и спецслужб… К тому же, приобретает силу президентский указ № 60, направленный на ограничение свободы слова в Сети…

С учетом приближения избирательной компании возникают опасения, что все эти “хронические болезни” будут только обостряться.

Крыніца: Прэс-служба БАЖ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*