2010 02/07
Жан-Эрык Хольцапфэль

Жан-Эрык Хольцапфэль

Галоўны прыярытэт у працы прадстаўніцтва Эўразьвязу  — “бачыць Беларусь паўнапраўным сябрам Эўрапейскай палітыкі добрасуседства й Усходняга партнэрства”, заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Жан-Эрык Хольцапфэль у інтэрвію Першаму каналу беларускага тэлебачаньня. (далей  – правапіс першакрыніцы)

Паводле яго слоў, перспектыва ўзаемаадносінаў Беларусі і ЕС “шмат у чым залежыць ад дыскусіі, якая ў нас ёсць, і ад тых крокаў, якія робіць Беларусь”. “Таму што ў нас з кастрычніка 2008 года ёсць штосьці накшталт акна магчымасцей”, — дадаў ён. “Зараз нам трэба падштурхнуць нашы адносіны, і мы спадзяемся, што прагрэс дазволіць дасягнуць сітуацыі, калі ва Усходнім партнёрстве Беларусь будзе паўнапраўным членам”, — сказаў дыпламат.

“Найлепшая гарантыя стабільнасці — гэта дэмакратыя, — падкрэсліў Хольцапфель. — Павінен быць пэўны дынамізм паміж стабільнасцю і зменамі, бо стабільнасць у гэтых адносінах не з’яўляецца каштоўнасцю. Краіна не можа знаходзіцца ў замарожаным стане, павінны быць і перамены”.

“Стабільнасць — гэта пазітыўная з’ява, але мы павінны прымаць да ўвагі азначэнне паняцця “стабільнасць”, — сказаў кіраўнік прадстаўніцтва ЕС. — У міжнародным фармаце для нас вельмі важным элементам стабільнасці з’яўляюцца выбары. Незалежнае правасуддзе таксама з’яўляецца важным элементам стабільнасці”.

“Таму, калі вы збіраецеся весці бізнес, стабільнасць — гэта важны фактар, аднак уключае ўсе гэтыя элементы. Напрыклад, калі вы возьмеце пытанне працоўных правоў. Вы ведаеце, цяпер ёсць дыскусія наконт выканання Беларуссю працоўных правоў. Гэта вельмі важна для інвестараў. Яны павінны бачыць, што працоўныя правы тут адпавядаюць міжнародным патрабаванням”, — заявіў Хольцапфель.

“Як дыпламат я не магу ўмешвацца ва ўнутраную палітыку, — адзначыў ён. — Адзінае, што мы можам зрабіць, — гэта звярнуцца да агульных каштоўнасцей. І ў нас ёсць гэтыя агульныя каштоўнасці, напрыклад у межах АБСЕ і па праграме “Усходняе партнёрства”. Гэта значыць, што мы раздзяляем каштоўнасці правоў чалавека, дэмакратыі і вяршэнства права. І ў адносінах паміж ЕС і Беларуссю мы таксама абмяркоўваем усе гэтыя каштоўнасці, мы дыскутуем на тэму важнасці свабодных выбараў, важнасці незалежных СМІ, грамадзянскіх свабод. Таму мы і гаворым з Беларуссю ў гэтым кантэксце”.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Жан-Эрик Хольцапфель: Важными элементами стабильности являются свободные выборы и независимое правосудие

Главный приоритет в работе представительства Евросоюза — “видеть Беларусь полноправным членом Европейской политики добрососедства и Восточного партнерства”, заявил глава представительства Жан-Эрик Хольцапфель в интервью Первому каналу белорусского телевидения.

По его словам, перспектива взаимоотношений Беларуси и ЕС “во многом зависит от дискуссии, которая у нас есть, и от тех шагов, которые делает Беларусь”. “Потому что у нас с октября 2008 года есть что-то вроде окна возможностей”, — добавил он. “Теперь нам нужно подтолкнуть наши отношения, и мы надеемся, что прогресс позволит достичь ситуации, когда в Восточном партнерстве Беларусь будет полноправным членом”, — сказал дипломат.

“Лучшая гарантия стабильности — это демократия, — подчеркнул Хольцапфель. — Должен быть определенный динамизм между стабильностью и изменениями, так как стабильность в этом отношении не является ценностью. Страна не может находиться в замороженном состоянии, должны быть и перемены”.

“Стабильность — это позитивное явление, но мы должны принимать во внимание определение понятия “стабильность”, — сказал глава представительства ЕС. — В международном формате для нас очень важным элементом стабильности являются выборы. Независимое правосудие также является важным элементом стабильности”.

“Поэтому, если вы собираетесь вести бизнес, стабильность — это важный фактор, однако включает все эти элементы. Например, если вы возьмете вопрос трудовых прав. Вы знаете, сейчас есть дискуссия по поводу соблюдения Беларусью трудовых прав. Это очень важно для инвесторов. Они должны видеть, что трудовые права здесь соответствуют международным требованиям”, — заявил Хольцапфель.

“Как дипломат я не могу вмешиваться во внутреннюю политику, — отметил он. — Единственное, что мы можем сделать, — это обратиться к общим ценностям. И у нас есть эти общие ценности, например в рамках ОБСЕ и по программе “Восточное партнерство”. Это значит, что мы разделяем ценности прав человека, демократии и верховенства права. И в отношениях между ЕС и Беларусью мы также обсуждаем все эти ценности, мы дискутируем на тему важности свободных выборов, важности независимых СМИ, гражданских свобод. Поэтому мы и говорим с Беларусью в этом контексте”.

Крыніца: БелаПАН

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*