2010 14/07
AAN

AAN

Заўвагі агульнага парадку, прынятыя Камітэтам ААН па правах чалавеку (рас.)

Вытрымка з дакумэнту …

Ва ўводзінах да дакумэнту CCPR/C/21/Rev.1 Заўвагі агульнага парадку, прынятыя Камітэтам ААН па правах чалавеку ў адпаведнасьці з пунктам 4 артыкула 40 Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах; дата: 19 траўня 1989 году) наступным чынам тлумачыцца мэта заўвагаў агульнага парадку: “Камітэт хацеў бы зноў заявіць аб сваім жаданьні дапамагчы дзяржавам‑удзельніцам у выкананьні іхных абавязальніцтваў па прадстаўленьні дакладаў. У гэтых заўвагах агульнага парадку зьвяртаецца ўвага на некаторыя аспэкты гэтага пытаньня, але пры гэтым гэтыя заўвагі не ўяўляюцца абмежавальнымі ці тымі, што вызначаюць ступень важнасьці розных аспэктаў выкананьня Пакту. За гэтамі заўвагамі час ад часу будуць зьяўляцца іншыя заўвагі на столькі, на колькі будзе дазваляць абмежваны час і назапашаны досьвед.

***
Мэта дадзеных заўвагаў агульнага парадку палягае ў тым, каб азнаёміць усе дзяржавы ўдзельніцы з гэтым досьведам, з тым каб садзейнічаць у наступным зьдзяйсьненьні імі ў жыцьцё Пакту; зьвярнуць іх увага на недахопы, адзначаныя ў вялікім ліку дакладаў; прапанаваць меры па паляпшэньні працэдуры прадстаўленьня дакладаў і стымуляваць дзейнасьць гэтых дзяржаваў і міжнародных арганізацыяў у галіне садзеяньня ў ажыцьцяўленьні й абароне правоў чалавеку. Гэтыя заўвагі будуць уяўляць таксама цікавасьць для іншых дзяржаваў, асабліва тых, якія рыхтуюцца стаць удзельнікамі Пакту, і, такім чынам, умацоўваць супрацоўніцтва ўсіх дзяржаваў у справе ўсеагульнага садзеяньня ў ажыцьцяўленьні й абароне правоў чалавеку”.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Замечания общего порядка,
принятые Комитетом ООН по правам человека
(рус.)

Выдержка из документа

Во введении к документу CCPR/C/21/Rev.1 (Замечания общего порядка, принятые Комитетом по правам человека в соответствии с пунктом 4 статьи 40 Международного пакта о гражданских и политических правах; дата: 19 мая 1989 года) следующим образом поясняется цель замечаний общего порядка:

“Комитет хотел бы вновь заявить о своем желании помочь государствам‑
участникам в выполнении их обязательств по представлению докладов. В этих замечаниях общего порядка обращается внимание на некоторые аспекты этого вопроса, но при этом эти замечания не предполагаются ограничительными или устанавливающими степень важности различных аспектов выполнения Пакта. За этими замечаниями время от времени будут следовать другие замечания по мере того, как это будет позволять ограниченное время и накопленный опыт.

***
Цель данных замечаний общего порядка заключается в том, чтобы ознакомить все государства‑участники с этим опытом, с тем чтобы содействовать дальнейшему претворению ими в жизнь Пакта; обратить их внимание на недостатки, отмеченные в большом числе докладов; предложить меры по улучшению процедуры представления докладов и стимулировать деятельность этих государств и международных организаций в области содействия осуществлению и защиты прав человека. Эти замечания будут представлять также интерес для других государств, особенно тех, которые готовятся стать участниками Пакта, и, таким образом, укреплять сотрудничество всех государств в деле всеобщего содействия осуществлению и защиты прав человека”.

Алесь ЛЕТА,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*