2008 09/11

Цыганы - самыя прыгнечаныя ў Расеі …Найбольш прыгнечанай нацменшасьцю ў Расеі зьяўляюцца цыганы – да такой высновы прыйшлі сябры камісыі Рады Эўропы па барацьбе з расызмам і нецярплівасьцю, якія ў аўторак прадставілі ў Маскве свой даклад аб міжэтнічных адносінах у гэтай суседняй краіне.

«Цыганоў, як і каўказцаў, у 20 разоў часьцей прыпыняюць супрацоўнікі праваахоўных ворганаў, чым людзей славянскай зьнешнасьці, падазраючы іх у нейкай супрацьпраўнай дзейнасьці», – заявіў віцэ-старшыня камісыі Майкал Хэд, выступючы на «круглым стале», у якім, акрамя прадстаўнікоў Рады Эўропы, удзельнічалі расейскія праваабаронцы, амбудсмэн Уладзімер Лукін.

«У грамадстве вельмі моцныя антыцыганскія настроі», – пагадзілася з еўрапейскім калегам намдырэктару інфармацыйна-аналітычнага цэнтру «Сава» Галіна Кажэўнікава. Зрэшты, як заўважылі прадстаўнікі Маскоўскага бюро па правах чалавека, найболей часта ахвярамі злачынстваў на нацыянальнае глебе становяцца не цыганы, а выхадцы з Сярэдняе Азыі й каўказцы – узьбекі, кіргізы, таджыкі й азэрбайджанцы.”

Найбольш часта напады на замежнікаў па-ранейшаму фіксуюцца ў расейскай сталіцы, на другім месцы – Маскоўская вобласьць.

Праўда, як, абапіраючыся на даследаваньні цэнтру «Сава», адзначыла сп-ня Кожэўнікава, можна казаць аб значным паляпшэньні сытуацыі ў Маскве. Дзякуючы дзейнасьці праваахоўных ворганаў «хваля гвалту зьбітая амаль у два разы» у параўнаньні з дадзенымі 2007 году, чаго нельга сказаць, напрыклад, аб Санкт-Піцербурзе.

Галіна Кажэўнікава пагадзілася з высновамі МБПЧ, пацьвердзіўшы, што асноўнай мішэньню брытагаловых, як і ў папярэднія гады, становяцца выхадцы зь Сярэдняй Азыі. Па ейных словах, яны складаюць больш траціны ад агульнага ліку пацярпелых – гаворка ідзе аб тых выпадках, калі было даказана, што злачынства здзейсьнена на глебе нацыянальнай нянавісьці. «Што датычна статыстыкі, дык з пачатку году ўжо 72 забітыя й каля 300 параненыя», – прывяла дадзеныя намесьніца дырэктару цэнтру «Сава».

Пры гэтым, заўважыла Кажэўнікава, статыстыка можа быць і няпоўнай, бо ў апошні час «расісты маскіруюць свае злачынствы пад бытавыя правапарушэньні». Часам збіцьцё прадстаўнікоў «няправільнай» нацыянальнасьці выдаёцца за абарону дзяўчынаў ад хуліганаў, «якія панаехалі», дадала намесьніца кіраўніка цэнтру «Сава». І гэта па меры ўзмацненьня барацьбы з ксенафобіяй адбываецца ўсё часьцей.

«Відавочна фіксуецца новая хваля, новы заклік, асабліва ў Маскве, і менавіта з-за таго, што шматлікіх ужо арыштавалі, – лічыць праваабаронца …

Разам з тым прадстаўнікі Рады Эўропы прызнаюць: Расея дасягнула прагрэсу па частцы барацьбы з ксенафобіяй. У прыватнасьці, было ўдасканаленае заканадаўства аб процідзеяньні экстрэмізму й расізму, супраць актыўных удзельнікаў радыкальных арганізацыяў узбуджаюцца крымінальныя справы «у сувязі з прапагандаю нянавісьці». Хоць, заўважаюць сябры камісыі, крымінальнае заканадаўства не заўсёды ўжываецца ў належнай ступені.

ТЭКСТ ПАВЕДАМЛЕНЬНЯ “Цыганы – самыя прыгнечаныя ў Расеі …” (рас.)

Совет Европы оценил тенденции межнациональных отношений в России

«В обществе очень сильны антицыганские настроения», – согласилась с европейским коллегой замдиректора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Впрочем, как заметили представители Московского бюро по правам человека, наиболее часто жертвами преступлений на национальной почве становятся не цыгане, а выходцы из Средней Азии и кавказцы – узбеки, киргизы, таджики и азербайджанцы.

Наиболее часто нападения на иностранцев по-прежнему фиксируются в столице, на втором месте – Московская область. Правда, как, опираясь на исследования центра «Сова», отметила г-жа Кожевникова, можно говорить о значительном улучшении ситуации в Москве. Благодаря деятельности правоохранительных органов «волна насилия сбита почти в два раза» в сравнении с данными 2007 года, чего нельзя сказать, например, о Санкт-Петербурге.

Вместе с тем представители Совета Европы признают: Россия достигла прогресса по части борьбы с ксенофобией. В частности, было усовершенствовано законодательство о противодействии экстремизму и расизму, против активных участников радикальных организаций возбуждаются уголовные дела «в связи с пропагандой ненависти». Хотя, замечают члены комиссии, уголовное законодательство не всегда применяется в должной степени.

Наиболее угнетаемым нацменьшинством в России являются цыгане – к такому выводу пришли члены комиссии Совета Европы по борьбе с расизмом и нетерпимостью, которые во вторник представили в Москве свой доклад о межэтнических отношениях в нашей стране.

«Цыган, как и кавказцев, в 20 раз чаще останавливают сотрудники правоохранительных органов, чем людей славянской внешности, подозревая их в какой-то противоправной деятельности», – заявил вице-председатель комиссии Майкл Хэд, выступая на «круглом столе», в котором, помимо представителей Совета Европы, участвовали российские правозащитники и омбудсмен Владимир Лукин.

«В обществе очень сильны антицыганские настроения», – согласилась с европейским коллегой замдиректора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Впрочем, как заметили представители Московского бюро по правам человека, наиболее часто жертвами преступлений на национальной почве становятся не цыгане, а выходцы из Средней Азии и кавказцы – узбеки, киргизы, таджики и азербайджанцы.

Наиболее часто нападения на иностранцев по-прежнему фиксируются в столице, на втором месте – Московская область. Правда, как, опираясь на исследования центра «Сова», отметила г-жа Кожевникова, можно говорить о значительном улучшении ситуации в Москве. Благодаря деятельности правоохранительных органов «волна насилия сбита почти в два раза» в сравнении с данными 2007 года, чего нельзя сказать, например, о Санкт-Петербурге.

Галина Кожевникова согласилась с выводами МБПЧ, подтвердив, что основной мишенью бритоголовых, как и в предыдущие годы, становятся выходцы из Средней Азии. По ее словам, они составляют более трети от общего числа потерпевших – речь идет о тех случаях, когда было доказано, что преступление совершено на почве национальной ненависти. «Что касается статистики, то с начала года уже 72 убитых и около 300 раненых», – привела данные замдиректора центра «Сова».

При этом, заметила Кожевникова, статистика может быть и неполной, так как в последнее время «расисты маскируют свои преступления под бытовые правонарушения». Иногда избиения представителей «неправильной» национальности выдаются за защиту девушек от «понаехавших» хулиганов, добавила замруководителя центра «Сова». И это по мере усиления борьбы с ксенофобией происходит все чаще. «Явно фиксируется новая волна, новый призыв, особенно в Москве, и именно из-за того, что многих уже арестовали, – считает правозащитник.

Вместе с тем представители Совета Европы признают: Россия достигла прогресса по части борьбы с ксенофобией. В частности, было усовершенствовано законодательство о противодействии экстремизму и расизму, против активных участников радикальных организаций возбуждаются уголовные дела «в связи с пропагандой ненависти». Хотя, замечают члены комиссии, уголовное законодательство не всегда применяется в должной степени.

Паводле разсылкі Roma.rights

Ales` Volny,
Licviny-INFA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*