2010 21/07
1-otvrt-ks-ustinovu

Артыкулам 40 Асноўнага Закона нашай краіны кожнаму беларусу дадзена права звароту ў дзяржаўныя ворганы, якія абавязаныя разгледзець яго й даць адказ па сутнасьці. Не зьяўляецца выключэньнем і Канстытуцыйны Суд, які ў першую чаргу абавязаны стаяць на варце канстытуцыйных гарантыяў для кожнага.

Назіраньнямі з уласнай практыкі дзеліцца праваабаронца Сяргей Усьцінаў.

Да мяне як да праваабаронцы стала зьвяртаюцца за дапамогай у складаньні зваротаў, у тым ліку і ў Канстытуцыйны Суд. Я й сам адпраўляў звароты. Але адмова разглядаць звароты грамадзянпў практычна заўсёды пішацца пад капірку, – адзначае З.Усьцінаў.

“Нагадваем, што з прапановамі аб праверцы канстытуцыйнасьці нарматыўнага прававога акту ў Канстытуцыйны Суд могуць зьвяртацца Прэзыдэнт Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў, Рада Рэспублікі, Вярхоўны Суд, Вышэйшы Гаспадарчы Суд, Рада Міністраў Рэспублікі Беларусь”, – цытуе адзін з такіх тыповых адказаў праваабаронца.

Намеснік старшыні Канстытуцыйнага Суду А.У.Марыскін лічыць, што “Звароты грамадзянаў, накіраваныя ў Канстытуцыйны Суд на падставе артыкулу 40 Канстытуцыі й Закону Рэспублікі Беларусь “Аб зваротах грамадзянаў”, ня могуць разглядацца ў парадку канстытуцыйнай судавытворчасьці”.

Нажаль, Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь прыслухваецца толькі да прапановаў Прэзыдэнта Рэспублікі Беларусь, Палаты прадстаўнікоў, Рады Рэспублікі, Вярхоўнага Суду, Вышэйшага Гаспадарчага Суду, Рады Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Але ж я, зьвяртаючыся ў Канстытуцыйны Суд, закранаю найважнейшыя пытаньні, напрыклад, аб роўнасьці правоў адміністрацыйна арыштаваных і асуджаных да пазбаўленьня волі на атрыманьне пасылак, прадуктовых перадачаў і бандэроляў.

Роўнасць правоў усіх асобаў гарантуе артыкул 22 Канстытуцыі, а тым часам канстытуцыйнае права ўсіх адміністрацыйна арыштаваных на роўнасьць парушаецца, – сьцвярджае З.Усьцінаў.

Канстытуцыйны Суд, пакліканы стаяць на варце Канстытуцыі, ігнаруе звароты грамадзянаў, якія пішуць туды як у апошнюю судовую інстанцыю, якая бесстароньне й на аснове Канстытуцыі разгледзіць іхныя звароты.

Вось і застаецца нашым грамадзянам толькі з боку назіраць, як Канстытуцыйны Суд Расейскай Фэдэрацыі вынес чарговае рашэньне ў карысьць расейца, які да яго зьвярнуўся.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Конституционный Суд нарушает Конституцию?

Статьей 40 Основного Закона нашей страны каждый белорус наделен правом обращения в государственные органы, которые обязаны рассмотреть его и дать ответ по существу. Не является исключением и Конституционный Суд, который в первую очередь обязан стоять на страже конституционных гарантий каждому.

Наблюдениями из собственной практики делится правозащитник Сергей Устинов.

– Ко мне как к правозащитнику постоянно обращаются за помощью в составлении обращений, в том числе и в Конституционный Суд. Я и сам отправлял обращения. Но отказ рассматривать обращения граждан практически всегда пишется под копирку, – отмечает С.Устинов.

”Напоминаем, что с предложениями о проверке конституционности нормативного правового акта в Конституционный Суд могут обращаться Президент Республики Беларусь, Палата представителей, Совет Республики, Верховный Суд, Высший Хозяйственный Суд, Совет Министров Республики Беларусь”, – цитирует один из таких типичных ответов правозащитник.

Заместитель председателя Конституционного Суда А.В.Марыскин считает, что ”Обращения граждан, направленные в Конституционный Суд на основании статьи 40 Конституции и Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан», не могут рассматриваться в порядке конституционного судопроизводства”.

К сожалению, Конституционный Суд Республики Беларусь прислушивается лишь к предложениям Президента Республики Беларусь, Палаты представителей, Совета Республики, Верховного Суда, Высшего Хозяйственного Суда, Совета Министров Республики Беларусь.

– А ведь я, обращаясь в Конституционный Суд, затрагиваю важнейшие вопросы, например, о равенстве прав административно арестованных и осужденных к лишению свободы на получение посылок, продуктовых передач и бандеролей. Равенство прав всех лиц гарантирует статья 22 Конституции, а тем временем конституционное право всех административно арестованных на равенство нарушается, – утверждает С.Устинов.

Конституционный Суд, призванный стоять на страже Конституции, игнорирует обращения граждан, пишущих туда как в последнюю судебную инстанцию, которая беспристрастно и на основе Конституции рассмотрит их обращения.

Вот и остается нашим гражданам лишь со стороны наблюдать, как Конституционный Суд Российской Федерации вынес очередное решение в пользу обратившегося туда россиянина.

Прыклад: адказ з КС С.Усьцінаву

Паводле spring96.org,

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,

Беларускі ПРАЎНЫ ПАРТАЛ,

by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*