2010 23/07
pravasuddze22

Сёньня, 23 ліпеня, судовая калегія па крымінальных справах Гомельскага абласнога суду пад старшынствам Людзьмілы Грынько ўжыла да асуджанага прызыўніка Яўгена Якавенкі амністыю ў сувязі зь 65-годзьдзем Перамогі, вызваліўшы ад крымінальнай адказнасьці за ўхіленьне ад прызыву на вайсковую службу. (далей – правапіс першакрыніцы)

Праваабарончы цэнтр «Вясна» лічыць, што існуючыя праблемы з альтэрнатыўнай службай і дыскрымінацыі беларускай мовы і ў далейшым будуць прыводзіць да крымінальнай пераследу прызыўнікоў. Праваабаронцы Анатоль Паплаўны і Леанід Судаленка, якія назіралі за ходам крымінальнага працэсу, лічаць, што рашэнне судовай калегіі не вырашае праблемы па сутнасці.

– Пытанні вядзення справаводства на беларускай мове ў ваенкаматах і альтэрнатыўнай службы патрабуюць неадкладнага вырашэння ў нашай краіне, – кажа Л. Судаленка. – Калегія па крымінальных справах вынесла сёння кампраміснае рашэнне, вызваліла Яўгена Якавенка ад крымінальнай адказнасці, ужыўшы да яго амністыю. У той жа час пачнецца чарговы прызыў, ён запатрабуе позву на беларускай мове і альтэрнатыўнай службы і зноў будзе прыцягнуты да крымінальнай адказнасці.

– Дзяржава не выконвае свае абавязкі, бо ў нас дзяржаўнымі мовамі з’яўляюцца дзьве мовы. Таму патрабаванні прызыўніка выпісаць яму позву на беларускай мове і даць магчымасць праходжання альтэрнатыўнай службы з’яўляюцца яго канстытуцыйным правам, – падкрэслівае А.Паплаўны.

У адпаведнасці з артыкулам 17 Канстытуцыі дзяржаўнымі мовамі ў Рэспубліцы Беларусь з’яўляюцца беларуская і (або) руская. Закон “Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь” вызначае, што ва Узброеных Сілах, іншых вайсковых фармаваннях Рэспублікі Беларусь ужываюцца беларуская і (або) руская мовы (артыкул 20).

А артыкул 57 Канстытуцыі гаворыць, што парадак праходжання вайсковай службы, падставы і ўмовы вызвалення ад вайсковай службы альбо замена яе альтэрнатыўнай вызначаюцца законам. У 2000 годзе Канстытуцыйны Суд прыняў рашэнне, накіраванае на замену вайсковай службы альтэрнатыўнай па рэлігійных перакананнях. У рашэнні Канстытуцыйнага Суда гаворыцца, што Асноўны Закон не разглядае вайсковую службу ў якасці адзінай і безумоўнай, паколькі дапускае магчымасць вызвалення ад вайсковай службы альбо замену яе альтэрнатыўнай.

Нагадаем,што пасля вынясення прысуду судом Цэнтральнага раёна Гомеля 4 чэрвеня, ПЦ «Вясна» праінфармаваў Amnesty International аб пакаранні Яўгена Якавенкі за нібыта ўхіленне ад воінскай службы адным годам абмежавання волі з накіраваннем ва ўстанову адкрытага тыпу. Уплывовая праваабарончая арганізацыя выступіла ў абарону асуджанага. Беларускія праваабаронцы неадкладна праінфармуюць Amnesty International і аб выніках разгляду касацыйнай скаргі Якавенкі Гомельскім абласным судом.

*

*
Паведамленьне, рас.)

Решение суда по делу Яковенко не решает проблемы по сути, считают правозащитники

Сегодня, 23 июля, судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда под председательством Людмилы Гринько применила к осужденному призывнику Евгению Яковенко амнистию в связи с 65-летием Победы, освободив от уголовной ответственности за уклонение от призыва на воинскую службу.

Правозащитный центр «Весна» считает, что существующие проблемы с альтернативной службой и дискриминации белорусского языка и в дальнейшем будут приводить к уголовному преследованию призывников. Наблюдавшие за ходом уголовного процесса правозащитники Анатолий Поплавный и Леонид Судаленко считают, что решение судебной коллегии не разрешает проблемы по сути.

– Вопросы ведения делопроизводства на белорусском языке в военкоматах и альтернативной службы требуют незамедлительного разрешения в нашей стране, – говорит Л.Судаленко. – Коллегия по уголовным делам вынесла сегодня компромиссное определение, освободила Евгения Яковенко от уголовной ответственности, применив к нему амнистию. В тоже время начнется очередной призыв, он потребует повестку на белорусском языке и альтернативной службы и снова будет привлечен к уголовной ответственности.

– Государство не исполняет свои обязанности, ведь у нас государственными языками являются два языка. Поэтому требования призывника выписать ему повестку на белорусском языке и предоставить возможность прохождения альтернативной службы являются его конституционным правом, – подчеркивает А. Поплавный.

В соответствии со статьей 17 Конституции государственными языками в Республике Беларусь являются белорусский и (или) русский. Закон “О языках в Республике Беларусь” устанавливает, что в Вооруженных Силах, иных военных формированиях Республики Беларусь употребляются белорусский и (или) русский языки (статья 20). А статья 57 Конституции говорит, что порядок прохождения воинской службы, основания и условия освобождения от воинской службы либо замена ее альтернативной определяются законом. В 2000 году Конституционный Суд принял решение, направленное на замену воинской службы альтернативной по религиозным убеждениям.

В решении Конституционного Суда говорится, что Основной Закон не рассматривает воинскую службу в качестве единственной и безусловной, поскольку допускает возможность освобождения от воинской службы либо замену ее альтернативной.

Напомним, что после вынесения приговора судом Центрального района Гомеля 4 июня, ПЦ «Весна» проинформировал Amnesty International о наказании Евгению Яковенко за якобы уклонение от воинской службы одним годом ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. Влиятельная правозащитная организация выступила в защиту осужденного. Белорусские правозащитники незамедлительно проинформируют Amnesty International и о результатах рассмотрения кассационной жалобы Яковенко Гомельским областным судом.

Крыніца: spring96.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*