2008 26/11

Гаўрыленка− У падаткавую інспэкцыю паступілі зьвесткі ад Камітэту дзяржаўнай бясьпекі Рэспублікі Беларусь, што летась я навучаўся ў Вільне, на сэмінарах па імплемэнтацыі міжнародных абавязальніцтваў Рэспублікі Беларусь у галіне правоў і свабодаў чалавека. Цяпер я мушу тлумачыць, за які кошт я дабіраўся да Вільні, навучаўся, пражываў, сьнедаў ды вячэраў, − распавёў Гаўрыленка. (далей правапіс першакрыніцы)

У 2007 годзе Міжнародная Сетка Дамоў правоў чалавека праводзіла з праваабаронцамі з Рэспублікі Беларусь навучальны курс па прымяненню міжнародных стандартаў ў нацыянальнай і міжнароднай абароне правоў чалавека. Усе выдаткі на правядзенне семінара браў на сябе запрашаючы бок.

На думку Гаўрыленкі, КДБ сумесна з падаткавай інспекцыяй, працягвае ціск на яго за выстаўленне сваёй кандыдатуры дэпутатам Палаты Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Сапраўды цікавасць падаткавікоў да Гаўрыленкі рэзка ўзрасла падчас сёлетней выбарчай кампаніі. Пасля рэгістрацыі Мікалая Гаўрыленкі кандыдатам у дэпутаты па Палескай выбарчай акрузе №43, ўся яго сям’я, нават старыя маці і цешча атрымалі прадпісанні аб прадстаўленні дэкларацый ў падаткавую інспекцыю.

Нагадаем, лідэр Руху “За Свабоду” падтрымаў намер Гаўрыленкі балатавацца ў дэпутаты ПП і прыняў удзел у зборы подпісаў за яго вылучэнне ў кандыдаты.

(Паведамленьне, рас.)
– В налоговую инспекцию поступили сведения от Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, что в прошлом году я обучался в Вильнюсе, на семинарах по имплементации международных обязательств Республики Беларусь в сфере прав и свобод человека. Теперь я должен объяснять, за какие средства я добирался в Вильню, обучался, проживал, завтракал и ужинов, – сообщает Гавриленко.

В 2007 году Международная Сеть Домов прав человека проводила с правозащитниками с Республики Беларусь учебный курс по пименению международных стандартов в национальной и международной защите прав человека. Все расходы на проведение семинара брала на себя приглашающая сторона.

По мнению Гавриленки, КГБ совместно с падаткавой инспекцией, продолжает давление на его за выдвижение им своей кандидатуры депутатом Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь.

Действительно, интерес налоговиков к Гавриленке резко возрос во время проходящей в этом году избирательной компании. После регистраций Николая Гавриленки кандидатом в депутаты по Полесскому избирательному округу №43, вся его семья, даже старики, мать и теща, получили предписания о необходимости представить деклараций в налоговую инспекцию.

Напомним, лидер Движения “За Свободу” поддержал намерения Гавриленики баллотироваться в депутаты ЧП и принял участие в сборе подписей за его выделение в кандидаты.

Паводле odsgomel.org

Ales` Leta,
Licviny-INFA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*