2008 11/11

Vieviecyjanskaja kamisyja01.07.2008 на паседжаньні Подкамітэту па Беларусі Парлямэнскай асамблеі Рады Эўропы намстаршыні БГК Тацьцяна Гацура выступіла з прамоваю аб сытуацыі з правамі чалавека ў Беларусі … і напрыканцы перадала ў Венэцыянскую камісыю экспэртнае заключэньне аб неканстытуцыйнасьці арт.193-1.

Нагадаем, што гэты артыкул Крымінальнага кодэксу прадугледжвае адказнасьць за дзейнасьць незарэгістраванай арганізацыі.

РПГА “Беларускі Гэльсынскі Камітэт” ды іншыя праваабаронцы неаднаразова намагаліся прыцягнуць увагу розных арганізацыяў і грамадзкасьці да факту неканстытуцыйнасьці арт.193-1.

Праваабаронцы лічаць, што сама па сабе дзейнасьць нефармальных аб’яднаньняў не павінна выклікаць крымінальнае пакараньне, асабліва ў тых выпадках, калі яна не наносіць шкоды грамадзтву й не парушае правы грамадзянаў, і настойваюць на выключэньні артыкулц 193-1 КК з нацыянальнага заканадаўства.

Пакуль жа праваабаронцы здолелі дамагчыся аднаго: у якасьці пакараньня па дадзеным артыкуле на практыцы не ўжываецца пакараньне ў выглядзе пазбаўленьня волі.

Заключэньне РПГА “Беларускі Гэльсынскі Камітэт”, падрыхтаванае экспертам БГК Гары Паганяўлам яшчэ ў 2007 годзе ўжо разглядалася Канстытуцыйным Судом (КС) краіны. Аднак гэты ворган не прызнаў аргумэнтаў праваабаронцаў важкімі.
Магчыма, меркаваньне Венэцыянскай камісыі будзе важнейшым для Канстытуцыйнага Суда Беларусі, чым меркаваньне нацыянальных праваабаронцаў.

Для даведкі. Сайт КС паведамляе, што “у рамках Венэцыянскага форуму (кансультатыўнага воргану пры Венэцыянскай камісыі Рады Эўропы) ідзе сталы абмен зьвесткамі й меркаваньнямі па шырокім коле праблемаў, якія зьяўляюцца прадметам разгляду ворганаў канстытуцыйнага кантролю. Судзьдзі Канстытуцыйнага Суду ахвотна адказваюць на запыты сваіх калегаў і з удзячнасьцю прымаюць ад іх аналягічную інфармацыйную дапамогу”.
*
*

(Паведамленьне, рас.)
01.07.2008 На заседании Подкомитета по Беларуси Парламентской ассамблеи Совета Европы зампредседателя БХК Татьяна Гацура выступила с речью о ситуации с правами человека в Беларуси… и в завершении передала в Венецианскую комиссию экспертное заключение о неконституционности ст.193-1. Напомним, что эта статья Уголовного кодекса устанавливает ответственность за деятельность незарегистрированной организации.

РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» и другие правозащитники неоднократно пыталися привлечь внимания различных организаций и общественности к факту неконституционности ст.193-1.

Правозащитники полагают, что сама по себе деятельность неформальных объединений не должна быть уголовно наказуемой, если она не наносит вреда обществу и не нарушает права граждан, и настаивают на исключении статьи 193-1 УК из национального законодательства.

Пока же правозащитники смогли добиться одного: в качестве наказания по данной статье на практике не применяетя лишение свободы.

Заключение РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет», подготовленное экспертом БХК Гари Петровичем Погоняйло еще в 2007 году уже рассматривалось Конституционным Судом (КС) страны. Однако этот орган не признал аргументы правозащитников весомыми.

Возможно, мнение Венецианской комиссии окажется для Конституциооного Суда Беларуси более важным, чем мнение национальных правозащитников.

Для справки. Сайт КС сообщает, что «в рамках Венецианского форума (консультативного органа при Венецианской комиссии Совета Европы) идет постоянный обмен сведениями и мнениями по широкому кругу проблем, являющихся предметом рассмотрения органов конституционного контроля. Судьи Конституционного Суда охотно отвечают на запросы своих коллег и с благодарностью принимают от них аналогичную информационную помощь».

Паводле odsgomel.org

Алесь Лета,
Licviny-INFA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*