Не забірай жыцьцё!
2010 20/09
ААН

ААН

Кожны дзень на сэсіі Рады ААН па правах чалавеку гучыць крытыка ў адрас беларускіх уладаў.

У Жэнэве працягваецца 15-я сэсія Рады ААН па правах чалавеку. У першы ж дзень, 13 верасня, Вярхоўны камісар ААН па правах чалавеку Наванетам Пілай (Navanethem Pillay) пакрытыкаваў Беларусь за становішча з правамі недзяржаўных арганізацыяў, перадае «Эўрарадыё». (далей – правапіс першакрыніцы)

17-га верасня крытыка ў бок нашай краіны працягнулася. Прадстаўнік Бельгіі Алекс ван Мэувен (Alex Van Meeuwen) ад імя Еўразвязу адзначыў:

«Еўразвяз спадзяецца, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі пройдуць без парушэнняў правоў чалавека, асабліва права на свабоду слова і грамадскіх аб’яднанняў. Еўразвяз таксама заклікае беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне».

Акрамя Беларусі, краіны, на сітуацыі з правамі чалавека ў якіх спыніўся Алекс ван Мэувен, сталі Іран, Бахрэйн, Судан, Самалі, М’янма, Паўночная Карэя і Кітай.

Прадстаўнікі дзяржаў з самымі высокімі стандартамі дэмакратыі і правоў чалавека ў свеце – Нарвегія і Швецыя – таксама са шкадаваннем казалі пра становішча з правамі чалавека ў Беларусі.

Прадстаўнік Нарвегіі Гейр С’ёберг (Geir Sjøberg): «Мы падзяляем занепакоенасць Вярхоўнага камісара ААН па правах чалавека адносна сітуацыі ў Беларусі. Удзельнікі грамадзянскай супольнасці, у тым ліку праваабаронцы, рэлігійныя абшчыны, СМІ, палітычныя партыі па-ранейшаму маюць абмежаванні для сваёй легітымнай дзейнасці».

Гейр С’ёберг асобна адзначыў, што павага да правоў чалавека – асноўная ўмова для паглыблення адносін Беларусі з еўрапейскай супольнасцю.

Прадстаўнік Ян Кнутсан (Jan Knutsson): «Нядаўнія інцыдэнты ў Беларусі выклікаюць шкадаванне. Яны сведчаць пра цяжкую сітуацыю для праваабаронцаў і для журналістаў, што праводзяць расследаванні».

Беларуская дэлегацыя скарысталася сваім правам адказаць на крытыку. Прадстаўнік Пастаяннай місіі Беларусі пры ААН Андрэй Таранда адзначыў:

«Мы хацелі б заклікаць дэлегацыю Нарвегіі адмовіцца ад інтэрпрэтацыйных заяваў па выступе Вярхоўнага камісара, якія яна агучвае з мэтай легітымізацыі сваёй занепакоенасці».

У якасці контраргументаў на крытыку аб прыгнёце рэлігійных свабодаў і права на стварэнне аб’яднанняў Андрэй Таранда прывёў лічбы зарэгістраваных рэлігійных суполак і грамадзкіх арганізацый у цэлым.

На крытыку аб праве на свабоду слова, становішча журналістаў і праваабаронцаў беларуская дэлегацыя не адказала зусім.

Нагадаем, паводле вынікаў 8-й працоўнай сесіі Універсальнага перыядычнага агляду, які прайшоў у траўні, замежныя ўрады сфармулявалі для Беларусі 93 рэкамендацыі па паляпшэнні сітуацыі з правамі чалавека.

Па найбольш прынцыповым з іх беларуская дэлегацыя выкажацца 23 верасня і скажа, ці будзе іх выконваць. Сярод гэтых рэкамендацый – скасаванне артыкула аб крымінальнай адказнасці за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый, увядзенне мараторыя на смяротнае пакаранне, ратыфікацыя шэрагу міжнародных пагадненняў.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

В ООН жестко критикуют белорусский режим

Каждый день на сессии Совета ООН по правам человека звучит критика в адрес белорусских властей.

В Женеве продолжается 15-я сессия Совета ООН по правам человека. В первый же день, 13 сентября, Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетем Пиллай (Navanethem Pillay) покритиковала Беларусь за положение с правами негосударственных организаций, передает «Еврорадио». 17-го сентября критика в сторону нашей страны продолжилась. Представитель Бельгии Алекс ван Мэувен (Alex Van Meeuwen) от имени Евросоюза отметил:

«Евросоюз надеется, что президентские выборы в Беларуси пройдут без нарушений прав человека, особенно права на свободу слова и общественных объединений. Евросоюз также призывает белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь».

Помимо Беларуси, страны, на ситуации с правами человека в которых остановился Алекс ван Мэувен, стали Иран, Бахрейн, Судан, Сомали, Мьянма, Северная Корея и Китай.

Представители государств с самыми высокими стандартами демократии и прав человека в мире — Норвегия и Швеция — также с сожалением говорили о положении с правами человека в Беларуси.

Представитель Норвегии Гейр Сьёберг (Geir Sjøberg): «Мы разделяем обеспокоенность Верховного комиссара ООН по правам человека относительно ситуации в Беларуси. Участники гражданского общества, в том числе правозащитники, религиозные общины, СМИ, политические партии по-прежнему имеют ограничения для своей легитимной деятельности».

Гейр Сьёберг отдельно отметил, что уважение к правам человека — основное условие для углубления отношений Беларуси с европейским сообществом.

Представитель Ян Кнутссон (Jan Knutsson): «Недавние инциденты в Беларуси вызывают сожаление. Они свидетельствуют о тяжелой ситуации для проводящих расследования журналистов и для правозащитников».
Белорусская делегация воспользовалась своим правом ответить на критику. Представитель Постоянной миссии Беларуси при ООН Андрей Таранда отметил:

«Мы хотели бы призвать делегацию Норвегии отказаться от интерпретационных заявлений по выступлению Верховного комиссара, которые она озвучивает с целью легитимизации своих обеспокоенностей».

В качестве контраргумента на критику о притеснении религиозных свобод и права на создание объединений Андрей Таранда привел цифры зарегистрированных религиозных общин и общественных организаций в целом.

На критику о праве на свободу слова, положение журналистов и правозащитников белорусская делегация не ответил вовсе.

Напомним, по итогам 8-й рабочей сессии Универсального периодического обзора, который прошел в мае, иностранные правительства сформулировали для Беларуси 93 рекомендации по улучшению ситуации с правами человека.

По наиболее принципиальным из них белорусская делегация выскажется 23 сентября и скажет, будет ли их выполнять. Среди этих рекомендаций — отмена статьи об уголовной ответственности за деятельность от имени незарегистрированных организаций, введение моратория на смертную казнь, ратификация ряда международных соглашений.

Крыніца: Charter97.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*