2010 15/10
Правы Альянс

Правы Альянс

Зарэгістраваную як «інфармацыйна-кансальтынгавая ўстанова» арганізацыю абвінавацілі ў нестатутнай дзейнасьці.

Кіраўнік арганізацыі Юрый Карэтнікаў паведаміў БелаПАН, што гаспадарчы суд Менску прыняў рашэньне аб ліквідацыі інфармацыйна-кансальтынгавай установы «Правы альянс».(далей – правапіс першакрыніцы)

Паводле яго словаў, ІКУ «Правы альянс» была зарэгістраваная 19 чэрвеня 2009 года адміністрацыяй Цэнтральнага раёна Менска. Пазоў аб пазбаўленні рэгістрацыі быў пададзены ў суд Менгарвыканкамам.

Як паведаміў Карэтнікаў, Менгарвыканкам у сваім пазове спасылаўся на раздрукоўкі невядомых кіраўніцтву «Правага альянсу» інтэрнэт-сайтаў, у якіх гаварылася, што арганізацыя ўдзельнічае ў палітычнай дзейнасці. «Мы сцвярджалі, што да гэтых сайтаў дачынення не маем. «Правы альянс» паводле статуту – арганізацыя не палітычная, а сацыяльная», – адзначыў Карэтнікаў.

Тым не менш, суд прыняў да ўвагі довады Менгарвыканкама і пастанавіў пазбавіць арганізацыю афіцыйнай рэгістрацыі ў сувязі з нестатутнай дзейнасцю.

Як сказаў Карэтнікаў, гэтае рашэнне будзе абскарджанае ва «ўсіх магчымых інстанцыях». «Спачатку мы звернемся з апеляцыяй ў Гаспадарчы суд Менска. Калі рашэнне суда гэтай інстанцыяй скасаванае не будзе, мы будзем звяртацца з касацыйнай скаргай у Вышэйшы гаспадарчы суд», – заявіў ён.

«Правы альянс» вядомы тым, што праводзіў у Менску антыалкагольныя і антынаркатычныя пікеты. У 2009 годзе арганізацыя пачала кампанію па забароне курыльных сумесяў кшталту «спайс». У студзені 2010 года такія сумесі былі прыраўнаныя да наркатычных рэчываў, а за іх распаўсюд прадугледжаная крымінальная адказнасць.

Арганізацыя таксама праводзіла кампанію «Антымак», накіраваную на забарону продажу ў Беларусі насення опіумнага маку.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Хозсуд Минска ликвидировал «Правый альянс»

Зарегистрированную как «информационно-консалтинговое учреждение» организацию обвинили в неуставной деятельности.

Руководитель организации Юрий Каретников сообщил БелаПАН, что хозяйственный суд Минска принял решение о ликвидации информационно-консалтингового учреждения «Правый альянс».

По его словам, ИКУ «Правый альянс» было зарегистрировано 19 июня 2009 года администрацией Центрального района Минска. Иск о лишении регистрации был подан в суд Мингорисполкомом.

Как сообщил Каретников, Мингорисполком в своем иске ссылался на распечатки неизвестных руководству «Правого альянса» интернет-сайтов, в которых говорилось, что организация участвует в политической деятельности. «Мы утверждали, что к этим сайтам отношения не имеем. «Правый альянс» согласно уставу — организация не политическая, а социальная», — отметил Каретников.

Тем не менее, суд принял во внимание доводы Мингорисполкома и постановил лишить организацию официальной регистрации в связи с неуставной деятельностью.

Как сказал Каретников, это решение будет обжаловано во «всех возможных инстанциях». «Сначала мы обратимся с апелляцией в Хозяйственный суд Минска. Если решение суда этой инстанцией отменено не будет, мы будем обращаться с кассационной жалобой в Высший хозяйственный суд», — заявил он.

«Правый альянс» известен тем, что проводил в Минске антиалкогольные и антинаркотические пикеты. В 2009 году организация начала кампанию по запрету курительных смесей типа «спайс». В январе 2010 года такие смеси были приравнены к наркотическим веществам, а за их распространение предусмотрена уголовная ответственность.

Организация также проводила кампанию «Антимак», направленную на запрет продажи в Беларуси семян опийного мака.

Крыніца:charter97.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*