Не забірай жыцьцё!
2010 12/10
Суд ...

Суд ...

Гаспадарчы суд Менска задаволіў пазоў Менгарвыканкама аб пазбаўленні рэгістрацыі арганізацыі «Рух наперад», дырэктарам якога з’яўляецца Уладзімір Някляеў.

Рашэнне аб ліквідацыі «Руху наперад», якое праводзіць грамадзянскую кампанію «Гавары праўду!», прыняў 12 кастрычніка суддзя Андрэй Рыбалкін перадае БелаПАН.

У судзе прадстаўнік Менгарвыканкама Дзмітры Антаневіч сцвярджаў, што для рэгістрацыі «Руху наперад» яго кіраўнікі падалі загадзя лжывыя звесткі. У прыватнасці, па словах Антаневіча, установа заключыла дамову арэнды памяшкання з ТАА «Ціна Улаці» па праспекце Машэрава, 54-5, ведаючы, што гэтыя памяшканні з’яўляюцца гандлёвымі плошчамі. Размяшчэнне офіса ў памяшканнях, функцыянальнае прызначэнне якіх — гандлёвае, не дапускаецца, сцвярджаюць у гарвыканкаме.

Антаневіч таксама нагадаў, што 29 ліпеня ГСМ задаволіў пазоў Менгарвыканкама аб прызнанні дамовы арэнды офіса несапраўнай, а спробы «Руху наперад» абскардзіць гэтае рашэнне ў апеляцыйным парадку былі беспаспяховымі.

У сваю чаргу прадстаўнік «Руху наперад» Віктар Сазонаў заявіў у судзе, што ніякіх загадзя лжывых звестак падчас рэгістрацыі ў Менгарвыканкам не перадавалася. Паводле яго словаў, у заканадаўстве няма ніякай нормы, што вызначае, якія памяшканні могуць выкарыстоўвацца для адміністрацыйных мэтаў. У кампаніі «Ціна Улаці» арандаваліся не гандлёвыя, а менавіта адміністрацыйныя плошчы, падкрэсліў Сазонаў.

Што датычыць прызнання дамовы арэнды офіса несапраўднай, дык, паводле яго словаў, ужо заключаная новая дамова на арэнду гэтага ж памяшкання. «Калі памяшканне, якое арандуецца, не падыходзіць пад офіснае па функцыянальным прызначэнні, дык Менгарвыканкам можа проста забараніць выкарыстанне гэтага памяшкання, а не пазбаўляць арганізацыю рэгістрацыі. Гэты аргумент наогул не падыходзіць пад сутнасць пазову — аб падаванні загадзя лжывых звестак», — заявіў прадстаўнік адказніка.

Суддзя Рыбалкін прыняў бок гарадскіх уладаў, дадаўшы, што прадстаўнікі «Руху наперад» могуць абскардзіць гэтае рашэнне ў апеляцыйным парадку ў калегіі ГСМ і ў касацыйным парадку — у Вышэйшым гаспадарчым судзе.

Як заявіла БелаПАН пасля заканчэння працэсу намеснік дырэктара «Руху наперад» Ніна Пахлопка, яна абавязкова скарыстаецца правам абскарджання. «Іншага рашэння ад Гаспадарчага суда Менска мы і не чакалі, усё было прадказальна. Гэтае рашэнне паказвае, што «самы справядлівы суд у свеце» знаходзіцца не ў нашай краіне. Тым не менш, я спадзяюся, што і ў нашых судах ёсць сумленныя суддзі, якія прымуць справядлівае рашэнне», — сказала Пахлопка.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Суд принял решение о ликвидации «Движения вперед»

Хозяйственный суд Минска удовлетворил иск Мингорисполкома о лишении регистрации организации «Движение вперед», директором которого является Владимир Некляев.

Решение о ликвидации «Движения вперед», которое проводит гражданскую кампанию «Говори правду!», принял 12 октября судья Андрей Рыбалкинпередает БелаПАН.

В суде представитель Мингорисполкома Дмитрий Антоневич утверждал, что для регистрации «Движения вперед» его руководители предоставили заведомо ложные сведения. В частности, по словам Антоневича, учреждение заключило договор аренды помещения с ООО «Тина Влати» по проспекту Машерова, 54-5, зная, что эти помещения являются торговыми площадями. Размещение офиса в помещениях, функциональное назначение которых — торговое, не допускается, утверждают в горисполкоме.

Антоневич также напомнил, что 29 июля ХСМ удовлетворил иск Мингорисполкома о признании договора аренды офиса ничтожным, а попытки «Движения вперед» обжаловать это решение в апелляционном порядке оказались безуспешными.

В свою очередь представитель «Движения вперед» Виктор Сазонов заявил в суде, что никаких заведомо ложных сведений во время регистрации в Мингорисполком не передавалось. По его словам, в законодательстве нет никакой нормы, определяющей, какие помещения могут использоваться для административных целей. У компании «Тина Влати» арендовались не торговые, а именно административные площади, подчеркнул Сазонов.

Что касается признания договора аренды офиса ничтожным, то, по его словам, уже заключен новый договор на аренду этого же помещения. «Если арендуемое помещение не подходит под офисное по функциональному назначению, то Мингорисполком может просто запретить использование этого помещения, а не лишать организацию регистрации. Этот аргумент вообще не подходит под суть иска — о предоставлении заведомо ложных сведений», — заявил представитель ответчика.

Судья Рыбалкин принял сторону городских властей, добавив, что представители «Движения вперед» могут обжаловать это решение в апелляционном порядке в коллегии ХСМ и в кассационном порядке — в Высшем хозяйственном суде.

Как заявила БелаПАН по окончании процесса замдиректора «Движения вперед» Нина Похлопко, она обязательно воспользуется правом обжалования. «Другого решения от Хозяйственного суда Минска мы и не ожидали, все было предсказуемо. Это решение показывает, что «самый справедливый суд в мире» находится не в нашей стране. Тем не менее, я надеюсь, что и в наших судах есть честные судьи, которые примут справедливое решение», — сказала Похлопко.

Крыніца: charter97.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*