2010 23/11
Гары Паганяйла, Менск

Гары Паганяйла, Менск

Вядомы беларускі юрыст Гары Паганяйла накіраваў пазоў у Вярхоўны Суд Беларусі, патрабуючы вызваліць ад пасады прэзыдэнта Аляксандра Лукашэнку, а таксама скасаваць ягоную рэгістрацыю як кандыдата ў прэзыдэнты. Такія высновы грунтуюцца на тым, што А.Лукашэнка, як паведамляюць з 2001 г. незалежныя беларускія і 2010 г. – расейскія СМІ, пакутуе на псыхічнае захворваньне. Акрамя таго, ён можа быць датычным да шэрагу крымінальным злачынстваў, у тым ліку да выкраданьня палітычных апанэнтаў.(далей – правапіс першакрыніцы)

Згодна з Канстытуцыяй ды іншымі заканадаўчымі актамі, А.Лукашэнка ня мае права знаходзіцца ва ўладзе й балятавацца на чацвёрты тэрмін, упэўнены Гары Паганяйла.

“Не толькі я, але і іншыя грамадзяне маюць звесткі, што Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка пакутуе на псіхічнае захворванне, — кажа Г.Паганяйла. – Дыягназ вядомы, нядаўна пра яго яшчэ раз нагадалі расійскія СМІ. Па маім перакананні, улічваючы гэтую акалічнасць, кампетэнтныя органы і сам Аляксандр Рыгоравіч павінны прадставіць не толькі звесткі пра склад сям’і і даходы, але і пра стан здароўя”.  З 1996 года, працягвае Гары Пятровіч, дзеючы кіраўнік дзяржавы пачаў здзяйсняць супрацьпраўныя дзеянні. Спачатку была ўчыненая ўзурпацыя ўлады ў выніку рэферэндума, потым пачаліся шматлікія эпізоды ўтрымання дзяржаўнай улады, захопленай неканстытуцыйным шляхам. “Найперш я маю на ўвазе палітычна матываваныя выкраданні грамадзянаў – Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Дзмітрыя Завадскага, — тлумачыць юрыст. – Дадзеныя па гэтых справах былі прадстаўленыя следству, але Лукашэнка перашкодзіў расследаванню і, як мы ўсе ведаем, зрабіў аднаго з галоўных фігурантаў генеральным пракурорам”.  Далей, нагадвае Г.Паганяйла, былі сфальсіфікаваныя выбары, перанесеныя з 1999 года на 2001 год, і зноў гэта было зроблена дзеля ўтрымання ўлады. Потым — неканстытуцыйны рэферэндум у 2004 годзе, калі “Лукашэнка не меў права ініцыяваць рэферэндум і выносіць на яго пытанне пра магчымасць бестэрмінова балатавацца”. Мэта была выканана, ён атрымаў магчымасць абірацца на вышэйшую пасаду дзяржавы незлічоную колькасць разоў. І хоць вынікі плебісцыту не мелі ніякай юрыдычнай сілы, Лукашэнка незаконна балатуецца на выбарах у 2006 годзе. “Усё гэта гаворыць пра змяненне канстытуцыйнага ладу. Пачыналася ўсё з народаўладдзя, але яно змянілася на ўзурпацыю ўлады адной асобай”, — робіць выснову юрыст.

Спачатку Г.Паганяйла звярнуўся ў абедзьве палаты беларускага парламенту з прапановай на аснове артыкулу 88 Канстытуцыі змясціць А.Лукашэнку з пасады. Адказу пакуль няма, але “наўрад ці гэтыя ўлады, падмятыя пад сябе прэзідэнтам, вырашацца на нейкія сур’ёзныя крокі”. Потым правабаронца звярнуўся ў Цэнтрвыбаркам з просьбай не рэгістраваць грамадзяніна Лукашэнку як кандыдата ў прэзідэнты. “Але яго зарэгістравалі, і ён ужо пачаў сваю агітацыйную кампанію, — працягвае Гары Пятровіч. – Такім чынам, Цэнтральная камісія прыняла незаконнае рашэнне, парушыла парадак рэгістрацыі, вызначаны законам, а мой зварот ёю быў праігнараваны”.  Тады і быў пададзены іск ў Вярхоўны Суд. Такі парадак дзеянняў прапісаны ў законах.

“Я дзейнічаю прававымі спосабамі ў рамантычнай надзеі, што дзяржаўныя органы вырашаць справу паводле існуючага заканадаўства, — каментуе правабаронца свае перспектывы ўзаемадзеяння з кампетэнтнымі дзяржструктурамі . —  Але, якім бы рамантыкам я ні быў, я знаходжуся на зямлі. Верагодна, праз дзень-другі я атрымаю вызначэнне суда з адмовай узбудзіць грамадзянскую справу з прычыны непадведамаснасці. Але наша барацьба не сканчаецца, яна толькі пачынаецца”. Па словах Г.Паганяйлы, ён дзейнічае як законапаслухмяны грамадзянін і спрабуе пераканаць іншых грамадзян Беларусі і беларусаў за мяжой, што Лукашэнку так доўга знаходзіцца ва ўладзе злачынна. “Імпічмент могуць правесці тоькі палаты парламента, але галоўны аргумент – народ і яго воля. Я апелюю да народа”, — тлумачыць юрыст. Ён спадзяецца, што хаця б частка народу асэнсуе яго пазіцыю і пачне дзейнічаць разам з ім. Прынамсі, юрыдычныя довады (а іх Г.Паганяйла яшчэ 2 месяцы таму выклаў у артыкуле на старонках “Народнай волі”) адхілення ад улады Лукашэнкі пакуль не сустрэлі чаканых пярэчанняў ад іншых юрыстаў, кажа Гары Пятровіч, у тым ліку тых, хто працуе ў дзяржаўных органах. “Маўчанне – знак згоды, — рэзюмуе праваабаронца”. Пакуль жа з пакетам сваіх зваротаў у органы ўлады і зыскаў у суды Гары Паганяйла азнаёміў місіі замежных назіральнікаў за выбарамі.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Гарри Погоняйло: “Каким бы романтиком я ни был, я нахожусь на земле”

Известный белорусский юрист Гарри Погоняйло направил иск в Верховный Суд Беларуси, требуя освободить от должности президента Александра Лукашенко, а также отменить его регистрацию как кандидата в президенты. Такие выводы основываются на том, что А. Лукашенко, как сообщают с 2001 г. независимые белорусские и 2010 г. – российские СМИ, страдает психическим заболеванием. Кроме того, он может быть причастен к ряду уголовных преступлений, в том числе к похищению политических оппонентов.

Согласно Конституции и другим законодательным актам, А. Лукашенко не имеет права находиться у власти и баллотироваться на четвертый срок, уверен Гарри Погоняйло.

“Не только я, но и другие граждане имеют сведения, что Александр Григорьевич Лукашенко страдает психическим заболеванием, – говорит Г. Погоняйло. – Диагноз известен, недавно о нем еще раз напомнили российские СМИ. По моему убеждению, учитывая это обстоятельство, компетентные органы и сам Александр Григорьевич должны представить не только сведения о составе семьи и доходах, но и о состоянии здоровья “. С 1996 года, продолжает Гарри Петрович, действующий глава государства начал совершать противоправные действия. Сначала была узурпация власти в результате референдума, потом начались многочисленные эпизоды удержания государственной власти, захваченной неконституционным путем. “Прежде всего я имею в виду политически мотивированные похищения  – Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Дмитрия Завадского, – объясняет юрист. – Данные по этим делам были предоставлены следствию, но Лукашенко помешал расследованию и, как мы все знаем, сделал одного из главных фигурантов генеральным прокурором “. Далее, напоминает Г. Погоняйло, были сфальсифицированы выборы, перенесенные с 1999 года на 2001 год, и снова это было сделано ради удержания власти. Потом – неконституционный референдум в 2004 году, когда “Лукашенко не имел права инициировать референдум и ставить вопрос о возможности бессрочно баллотироваться”. Цель была выполнена, он получил возможность избираться на высший пост государства бесчисленное количество раз. И хотя результаты плебисцита не имели никакой юридической силы, Лукашенко незаконно баллотируется на выборах в 2006 году. “Все это говорит об изменении конституционного строя. Начиналось все с народовластия, но оно изменилось на узурпацию власти одним лицом “, – делает вывод юрист.

Сначала Г. Погоняйло обратился в обе палаты белорусского парламента с предложением на основании статьи 88 Конституции снять А. Лукашенко с должности. Ответа пока нет, но “вряд ли эти власти, подмятые под себя президентом, решатся на какие-то серьезные шаги”. Потом правозащитник обратился в Центризбирком с просьбой не регистрировать гражданина Лукашенко как кандидата в президенты. “Но его зарегистрировали, и он уже начал свою агитационную кампанию, – продолжает Гарри Петрович. – Таким образом, Центральная комиссия приняла незаконное решение, нарушила порядок регистрации, определенный законом, а мое обращение ею было проигнорировано “. Тогда и был подан иск в Верховный Суд. Такой порядок действий прописан в законах.

“Я действую правовыми способами в романтической надежде, что государственные органы решат дело согласно существующему законодательству, – комментирует правозащитник свои перспективы взаимодействия с компетентными госструктурами. – Но, каким бы романтиком я ни был, я нахожусь на земле. Вероятно, через день-другой я получу ответ суда с отказом возбудить гражданское дело по причине неподведомственности. Но наша борьба не заканчивается, она только начинается “. По словам Г. Погоняйло, он действует как законопослушный гражданин и пытается убедить других граждан Беларуси и белорусов за рубежом, что находится так долго у власти преступно для Лукашенко. “Импичмент могут провести только палаты парламента, но главный аргумент – народ и его воля. Я апеллирую к народу “, – объясняет юрист. Он надеется, что хотя бы часть народа осмыслим его позицию и начнет действовать вместе с ним. По крайней мере, юридические доводы (а их Г. Погоняйло еще 2 месяца назад выложил в статье на страницах “Народной воли”) отстранения от власти Лукашенко пока не встретили ожидаемых возражений от других юристов, говорит Гарри Петрович, в том числе тех, кто работает в государственных органах. “Молчание – знак согласия, – резюмирует правозащитник”. Пока же с пакетом своих обращений в органы власти и исков в суды Гарри Погоняйло ознакомил миссии иностранных наблюдателей за выборами.

“Праваабаронцы за свабодныя выбары”

Паводле spring96.org

падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,

Беларускі Праўны Партал,

by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*