2010 07/12
Затрыманая літаратура

Затрыманая літаратура

30 лістапада пры перасячэньні дзяржаўнай мяжы супрацоўнікі Ашмянскае мытні зьдзейсьнілі дагляд асабістых рэчаў гомельскага праваабаронцы Леаніда Судаленкі, які вяртаўся зь Вільні, і канфіскавалі ў яго 10 друкаваных выданьняў «Інструкцыя для кароткатэрміновых назіральнікаў на выбарах Прэзыдэнта Рэспублікі Беларусь». (далей – правапіс першакрыніцы)

Праваабаронца лічыць незаконнымі дзеяньні мытнікаў па канфіскацыі друкаванай прадукцыі перадвыбарчага зьместу, пра што і напісаў 1 сьнежня у скарзе старшыні Дзяржаўнага памежнага камітэту, але адказу не атрымаў.

«Друкаваная прадукцыя мае перадвыбарчы характар і змест, мая скарга павінна была быць разгледжана ў адпаведнасці з Выбарчым кодэксам, а менавіта ў 3-х дзённы тэрмін. Паколькі адказу на сваю скаргу ад старшыні ДПК я не атрымаў, то па-ранейшаму лічу дзеянні мытнікаў незаконнымі, якія супярэчаць прынцыпам адкрытасці і галоснасці правядзення выбараў у нашай краіне, абмяжоўваюць маё права на свабоду распаўсюду інфармацыі.

Дарэчы, пасля правядзення выбараў, а менавіта пасля 19 снежня, тая канфіскаваная друкаваная прадукцыя страціць сваю актуальнасць. Менавіта па гэтай прычыне я прасіў у тэрміновым парадку вярнуць мне друкаваную прадукцыю, – патлумачыў Судаленка.

– Мне не зразумела, для дасягнення якой мэты абмежавана маё права на свабоду распаўсюду інфармацыі перадвыбарчага характару, якая магла б з’яўляцца неабходнай для дасягнення адной з законных мэтаў па сэнсу артыкулаў 23 і 34 Канстытуцыі РБ, а таксама артыкула 19 Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах».

Праваабаронца лічыць, што ў дадзеным выпадку парушаны яго правы, прадугледжаныя артыкуламі 23 і 34 Канстытуцыі і артыкулам 19 Міжнароднага Пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах.

«Спасылка супрацоўнікаў мытні на нормы нацыянальнага заканадаўства, выкладзеныя ў пратаколе, у прыватнасці на артыкула 21 і 145 Мытнага кодэкса, з’яўляецца несумяшчальнай ў параўнанні з маімі правамі, замацаванымі ў артыкулах 23 і 34 Канстытуцыі, а таксама ў артыкуле 19 Міжнароднага Пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах», – упэўнены Леанід Судаленка.

Ён просіць суд прызнаць дзеянні супрацоўнікаў Ашмянскай мытні неправамернымі і абавязаць мытнікаў вярнуць інструкцыі для назіральнікаў.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

30 ноября при пересечении государственной границы сотрудники Ошмянской таможни совершили досмотр личных вещей гомельского правозащитника Леонида Судаленко, который возвращался из Вильнюса, и конфисковали у него 10 печатных изданий «Инструкция для краткосрочных наблюдателей на выборах Президента Республики Беларусь». Правозащитник считает незаконными действия таможенников по изъятию печатной продукции предвыборного содержания, о чем и написал 1 декабря в жалобе председателю Государственного пограничного комитета, но ответа не получил.

«Печатная продукция имеет предвыборный характер и содержание, моя жалоба должна была быть рассмотрена в соответствии с Избирательным кодексом, а именно в 3-х дневный срок. Поскольку ответа на свою жалобу от председателя ГПК я не получил, то по-прежнему считаю действия таможенников незаконными, противоречащими принципам открытости и гласности проведения выборов в нашей стране, ограничивают мое право на свободу распространения информации. Кстати, после проведения выборов, а именно после 19 декабря, та изъятая печатная продукция потеряет свою актуальность. Именно по этой причине я просил в срочном порядке вернуть мне печатную продукцию, – пояснил Судаленко. – Мне не понятно, для достижения какой цели ограничено мое право на свободу распространения информации предвыборного характера, которая могла бы являться необходимой для достижения одной из законных целей по смыслу статей 23 и 34 Конституции РБ, а также статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах ».

Правозащитник считает, что в данном случае нарушены его права, предусмотренные статьями 23 и 34 Конституции и статьей 19 Международного Пакта о гражданских и политических правах.

«Ссылка сотрудников таможни на нормы национального законодательства, изложенные в протоколе, в частности на статьи 21 и 145 Таможенного кодекса, является несовместимой по сравнению с моими правами, закрепленными в статьях 23 и 34 Конституции, а также в статье 19 Международного Пакта о гражданских и политических правах », – уверен Судаленко.

Он просит суд признать действия сотрудников Ошмянской таможни неправомерными и обязать таможенников вернуть инструкции для наблюдателей.

Паводле spring96.org,
“Праваабаронцы за свабродныя выбары”,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*