2010 28/12
ффф

“Да ўвагі Прэзыдэнта Эўрапейскага Парлямэнта
сп. Ежы Бузэка

Эўрапейскага камісара па замежных справах
спн. Кэтрын Эштан

Шаноўныя Прэзыдэнт сп. Бузэк і Камісар спн. Эштан,

З глыбокай заклапочанасьцю пачулі мы аб сытуацыі ў Беларусі пасьля выбараў.

19 сьнежня адбылася чацвёртая, з вялікай перавагай, перамога сп. Лукашэнкі.

Як і чатыры гады таму, існуюць моцныя падазрэньні ў наяўнасьці выбарчых махінацыяў, якія адзначалі шматлікія арганізацыі і нефармальныя группы студэнтаў падчас маніторынгу ў пэрыяд правядзеньня выбараў. (далей – правапіс першакрыніцы)

“480 бюлетэняў зніклі з адной з першых кантраляваных скрыняў для галасавання”, сцвярджае “Вясна”, арганізацыя юрыстаў, офіс якой быў абшуканы прадстаўнікамі спецслужбаў у ноч з 19-га на 20-е снежня, пры гэтым 10 актывістаў былі арыштаваныя.

Больш за дзесяць тысяч дэманстрантаў сабраліся на цэнтральнай плошчы Менску ў гэтую ноч; на сённяшні дзень 400 чалавек арыштаваныя, у тым ліку чатыры кандыдаты, якія належаць да апазіцыі, уключаючы Анатоля Лябедзьку, а больш за 30 чалавек атрымалі раненні, у тым ліку Уладзімір Някляеў.

Гэтая сітуацыя не вельмі адрозніваецца ад таго, што адбывалася чатыры гады таму; з тых часоў не так шмат было зроблена.
Урад кантралюе інфармацыю, як тэлеканалы, так і газеты. Інтэрнэт з’яўляеццца аб’ектам пастаяннай цэнзуры, няма свабоды асацыяцыяў і дэманстрацыяў.
У гэтых ўмовах не можа быць свабодных выбараў, а дэмакратыя ператвараецца ў маскарад.

Мы лічым, што Еўрапейскі Саюз, які заўсёды абараняў дэмакратыю, не можа і не павінен мірыцца з такімі фактамі. Мы просім Вас рашуча асудзіць гэта на ўсіх узроўнях і ўсімі інструментамі, якія маюцца ў вашым распараджэнні.

З найлепшымі пажаданнямі,

Мікеле Курто
Прэзідэнт FLARE”

Грамадская ініцыятыва “Свабода, законнасць і правы ў Еўропе” таксама накіравала звароты да рэктараў еўрапейскіх універсітэтаў з просьбай максімальна падтрымаць і прыняць беларускіх студэнтаў, якія будуць вымушаныя пакінуць сваю краіну для працягу адукацыі.

У прыватнасці, італьянскія праваабаронцы адзанчаюць, што “сярод людзей, арыштаваных у перыяд выбараў, ёсць шмат студэнтаў, і існуе пагроза іх адлічэння з беларускіх вну ў адпаведнасці з загадам, які выдаў сп.Лукашэнка; такім чынам яны губляюць свае правы на адукацыю”.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Итальянские правозащитники призвали Евросоюз решительно осудить действия белорусских властей

“К сведению

Президента Европейского Парламента
г-на Ежи Бузека

Европейского комиссара по иностранным делам
г-жи Кэтрин Эштон

Уважаемые Президент г-н Бузек и Комиссар г-жа Эштон,

С глубокой озабоченностью восприняли мы известия о ситуации в Беларуси после выборов.

19 декабря состоялась четвертая, с большим преимуществом, победа г-на Лукашенко.

Как и четыре года назад, существуют весомые подозрения в наличии избирательных махинаций, которые отмечали многие организации и неформальные группы студентов в ходе мониторинга в период проведения выборов.

“480 бюллетеней исчезли из одной из первых контролируемых урн для голосования”, утверждает “Весна”, организация правозащитников, офис которой был обыскан представителями спецслужб в ночь с 19-го на 20-е декабря, при этом 10 активистов были арестованы.

Более десяти тысяч демонстрантов собрались на центральной площади Минска в эту ночь; на сегодняшний день 400 человек арестованы, в том числе четыре кандидата, принадлежащих к оппозиции, включая Анатолия Лебедько, а более 30 человек получили ранения, в том числе Владимир Некляев.

Эта ситуация не очень отличается от того, что происходило четыре года назад, с тех пор не так много было сделано.

Правительство контролирует информацию, как телеканалы, так и газеты. Интернет является объектом постоянной цензуры, нет свободы ассоциаций и демонстраций.

В этих условиях не может быть свободных выборов, а демократия превращается в маскарад.

Мы считаем, что Европейский Союз, который всегда защищал демократию, не может и не должен мириться с такими фактами. Мы просим Вас решительно осудить это на всех уровнях и всеми инструментами, которые имеются в вашем распоряжении.

С наилучшими пожеланиями,

Микеле Курто
Президент FLARE ”

Общественная инициатива “Свобода, законность и права в Европе” также разослала обращения к ректорам европейских университетов с просьбой максимально поддержать и принять белорусских студентов, которые будут вынуждены покинуть свою страну для продолжения образования.

В частности, итальянские правозащитники отмечают, что “среди людей, арестованных в период выборов, есть много студентов, и существует угроза их отчисления из белорусских вузов в соответствии с приказом, который выдал г-н Лукашенко; таким образом они теряют свои права на образование”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*