2011 12/01
missija-znak

Міжнародная назіральная місія Камітэту міжнароднага кантролю за сытуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі распаўсюдзіла Аналітычную даведку №1-1 “Перашкоды ў дзейнасьці праваабарончых арганізацыяў і ініцыятываў у Рэспубліцы Беларусь за пэрыяд сьнежань 2010 – студзень 2011”. (далей – правапіс першакрыніцы)

У дакуменце адлюстраваны факты ціску на праваабаронцаў і праваабарончыя арганізацыі, якія аказаліся аднымі з найбольш падлеглых ціску груп грамадскіх актывістаў у сітуацыі, якая склалася вакол прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Як да выбараў, так і падчас падзей 19-го снежня праваабарончыя арганізацыі Беларусі адыгрывалі прыкметную ролю ў назіранні за выбарчым працэсам і маніторынгам дапушчаных парушэнняў (была створаная адмысловая кааліцыя “Праваабаронцы за свабодныя выбары”), а адразу ж пасля выбараў ім прыйшлося адсочваць і выпадкі парушэння правоў чалавека падчас мітынгаў і дэманстрацый, затрыманняў, ператрусаў, допытаў і судовых працэсаў.

“Спыненне або паслабленне працы менавіта праваабаронцаў і праваабарончых арганізацый, -гаворыцца ў дакуменце, -створыць умовы для наступнага ціску ўлад на актывістаў, апазіцыйных палітыкаў, іншыя грамадзянскія арганізацыі і групы. І менавіта праца праваабаронцаў, звязаная з маніторынгам сітуацыі, зборам доказаў, дапамогай ахвярам і асвятленнем падзей з пункту гледжання парушэнняў правоў чалавека стварае тую базу, якая дазваляе кваліфікаваць дзеянні ўлад Беларусі парушаючымі міжнародныя нормы па правах чалавека і абавязацельствы, узятыя на сябе Беларуссю. Ціск на праваабаронцаў у Беларусі не дазваляе ім выконваць сваю працу – дакументаваць парушэнні і аказваць дапамогу ахвярам, што стварае магчымасць для наступнага пагаршэння сітуацыі”.
Увесь тэкст дакумента тут.

Файлы

*
*
(Паведамленьне рас.)

Международная наблюдательная миссия обращает внимание международного сообщества на положение правозащитников в Беларуси

Международная наблюдательная миссия Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси подготовила и распространила Аналитическую справку №1-1

«Препятствование в деятельности правозащитных организации и инициатив в Республике Беларусь за период декабрь 2010 – январь 2011»

Эксперты миссии в документе отразили именно факты давления на правозащитников и правозащитные организации, которые оказались одними из наиболее уязвимых групп общественных активистов в сложившейся ситуации вокруг президентских выборов в Беларуси. Как до выборов, так и во время событий 19-го декабря правозащитные организации Беларуси играли заметную роль в наблюдении за выборным процессом и мониторингом допущенных нарушений (была создана специальная коалиция «Правозащитники за свободные выборы»), а сразу же после выборов им же пришлось отслеживать и случаи нарушения прав человека во время митингов и демонстраций, задержаний, обысков, допросов и судебных процессов.
«Прекращение или ослабление работы именно правозащитников и правозащитных организаций – отмечено в документе, — создаст условия для дальнейшего давления властей на активистов, оппозиционных политиков, иные гражданские организации и группы. И именно работа правозащитников, связанная с мониторингом ситуации, сбором доказательств, помощью жертвам и освещением событий с точки зрения нарушений прав человека создает ту базу, которая позволяет квалифицировать действия властей Беларуси нарушающими международные нормы по правам человека и обязательства, взятые на себя Беларусью. Давление на правозащитников в Беларуси не позволяет им выполнять свою работу — документировать нарушения и оказывать помощь жертвам, что создает возможность для дальнейшего ухудшения ситуации».

Весь текст Аналитической справки тут.

Файлы

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Паўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*