2011 25/01
missija-znak

Міжнародная наглядальная місыя падрыхтавала аналітычную нататку аб становішчы з правамі журналістаў у сьвятле падзеяў у Рэспубліцы Беларусь за час пасьля 19 сьнежня.


Дадзены агляд заснаваны на інфармацыі з адкрытых крыніцаў, у прыватнасьці СМІ, а таксама на інтэрвію з самімі журналістамі й на паведамленьнях Беларускай асацыяцыі журналістаў. У агляд уключаныя выпадкі затрыманьняў і іншых спосабаў абмежаваньня свабоды журналістаў падчас выкананьня імі прафэсыйных абавязкаў па асьвятленьні падзеяў, а таксама атрымаўшыя вядомасьць факты ўжываньня фізычнае сілы з боку ворганаў улады, выпадкі ператрусаў і ізыманьня тэхнікі да, падчас і пасьля падзеяў 19 сьнежня 2010г. на плошчы Незалежнасьці.

Місыя адзначае, што дзяржава Рэспубліка Беларусь, зьяўляючыся сябрам такіх міжнародных арганізацыяў як ААН і АБСЭ, узяла на сябе шэраг вызначаных абавязальніцтваў у сфэры захаваньня правоў чалавеку й сфэры чалавечага вымярэньня. У прыватнасьці, гэтыя абавязальніцтвы датычацца й забесьпячэньня рэалізацыі журналістамі сваёй прафэсыйнай дзейнасьці. Да іх адносяцца гарантыі фармаваньня ўмоваў, пры якіх журналісты змогуць працаваць без юрыдычных альбо адміністрацыйных абмежаваньняў. Праваахоўныя ворганы нясуць адказнасьць за абарону правоў журналістаў на асьвятленьне мэрапрыемства па-за залежнасьцю ад ягонага юрыдычнага статуту ды за мірнае прадухіленьне распаўсюджваньня гвалту.

“На падставе вышэйпералічаных фактаў можна зрабіць выснову, што дзяржава Рэспубліка Беларусь за апошнія 4 гады, якія прайшлі зь мінулых выбараў Прэзыдэнта, не прасунулася на шляху забесьпячэньня свабоды выказваньня меркаваньня й свабоды сходаў, не выконвае ўзятыя на сябе абавязальніцтвы ў рамках міжнародных дамоваў ААН і АБСЭ у гэтае сфэры, у прыватнасьці рэкамэндацыі Адмысловага дакладу “Адносіны да сродкаў масавай інфармацыі падчас правядзеньня палітычных дэманстрацыяў” падрыхтаванага Прадстаўніком па пытаньнях свабоды сродкаў масавай інфармацыі АБСЭ Міклашэм Харашты 21 чэрвеня 2007 гаду, – тлумачыць Прадстаўнік Місыі Аляксандра Дзелемянчук. – Варта асобна адзначыць, што падчас падзеяў на плошчы Незалежнасьці 19 сьнежня, прадстаўнікі ўлады ў асобе міліцыі й Амапу ўжывалі сілу без разбору й супраць простых грамадзянаў, і супраць журналістаў, якія выконвалі свае прафэсыйныя абавязкі”.

У аглядзе таксама асобна нададзена ўвага рэкамэндацыям для ўладаў Рэспублікі Беларусь і міжнародных арганізацыяў і міждзяржаўных адукацыяў, распрацаваных супрацоўнікамі Місыі.

Аналітычная даведка накіраваная:

спецдакладчыку ААН па пытаннях свабоды слова й выказваньня меркаваньняў

спэцппрадстаўніку АБСЭ па пытаньнях мэдыяў

кіруючым няўрадавым арганізацыям па абароне правоў журналістаў і свабоды слова

прафэсыйным журналісцкім аб’яднаньням розных краінаў АБСЭ

Для даведкі:

Аб Камітэце міжнароднага кантролю за сытуацыяй з правамі чалавеку ў Беларусі: http://hrwatch-by.org/kratkoe-opisanie

Аб Міжнароднай наглядальнай місыі:

створаная прадстаўнікамі няўрадавых арганізацыяў краінаў прасторы АБСЭ і міжнародных грамадзянскіх сетак і арганізацыяў, выпусьціла першую заяву па сытуацыі з правамі чалавека ў Беларусі на бягучы момант. Дзейнічае па даручэньні Камітэту міжнароднага кантролю за сытуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі, які аб’ядноўвае прадстаўнікоў праваабарончых арганізацыяў краінаў прасторы АБСЭ і міжнародных грамадзянскіх сетак і арганізацыяў. Ажыцьцяўляе маніторынг агульнай сытуацыі з захаваньнем фундамэнтальных правоў чалавеку ў Рэспублікі Беларусь, а таксама пытаньняў абароны праваабаронцаў і забесьпячэньні іхнае прафэсыйнае дзейнасьці. Падкрэслівае, што правы чалавеку зьяўляюцца прадметам наўпростай і законнай заклапочанасьці міжнароднай грамадзянскай супольнасьці й заклікае ўлады Беларусі вынікаць узятым на сябе міжнародным абавязальніцтвам у сфэры правоў чалавеку, а дзяржавы-удзельніцы АБСЭ, вынікаючы прынцыпам АБСЭ, – кантраляваць выкананьне гэтых абавязальніцтваў.

Аналітычная нататка №2-1 «Становішча з правамі журналістаў у сьвятле падзеяў у Рэспубліцы Беларусь за пэрыяд сьнежань 2010 — студзень 2011»

Файлы

*

*

(Паведамленьне, рас.)

“Беларусь не продвинулась на пути обеспечения свободы выражения мнения” – Международная наблюдательная миссия

Международная наблюдательная миссия подготовила аналитическую записку о положении с правами журналистов в свете событий в Республике Беларусь за время после 19 декабря.

Данный обзор основан на информации из открытых источников, в частности СМИ, а также на интервью с самими журналистами и на сообщениях Беларусской ассоциации журналистов. В обзор включены случаи задержаний и иных видов ограничения свободы журналистов во время исполнения ими профессиональных обязанностей по освещению событий, а также ставшие известными факты применения физической силы со стороны органов власти, случаи обысков и изъятий техники до, во время и после событий 19 декабря 2010г. на площади Независимости.

Миссия отмечает, что государство Республика Беларусь, являясь членом таких международных организаций как ООН и ОБСЕ, взяло на себя ряд определенных обязательств в сфере соблюдения прав человека и сфере человеческого измерения. В частности, эти обязательства касаются и обеспечения реализации журналистами своей профессиональной деятельности. К ним относятся гарантии формирования условий, при которых журналисты смогут работать без юридических или административных ограничений. Правоохранительные органы несут ответственность за защиту прав журналистов на освещение мероприятия вне зависимости от его юридического статуса и за мирное предотвращение распространения насилия.

“На основании вышеперечисленных фактов можно сделать вывод, что государство Республика Беларусь за последние 4 года, прошедшие с прошлых выборов Президента, не продвинулась на пути обеспечения свободы выражения мнения и свободы собраний, не выполняет взятые на себя обязательства в рамках международных договоров ООН и ОБСЕ в этой сфере, в частности рекомендации Специального доклада “Отношение к средствам массовой информации во время проведения политических демонстраций” подготовленного Представителем по вопросам свободы средств массовой информации ОБСЕ Миклошем Харасти 21 июня 2007 года, – поясняет Представитель Миссии Александра Делеменчук. – Стоит отдельно отметить, что во время событий на площади Независимости 19 декабря, представители власти в лице милиции и ОМОНа применяли силу без разбора и против простых граждан, и против журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности”.

В записке также отдельно уделено внимание рекомендациям для властей Республики Беларусь и международных организаций и межгосударственных образований, разработанных сотрудниками Миссии.

Аналитическая справка направлена:

спецдокладчику ООН по вопросам свободы слова и выражения мнений

спецпедставителю ОБСЕ по вопросам медиа

ведущим неправительственным организациям по защите прав журналистов и свободы слова

профессиональным журналистским объединениям различных стран ОБСЕ

Для справки:

О Комитете международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси: http://hrwatchby.org/kratkoeopisanie

О Международной наблюдательной миссии:

создана представителями неправительственных организаций стран пространства ОБСЕ и международных гражданских сетей и организаций, выпустила первое заявление по ситуации с правами человека в Беларуси на текущий момент. Действует по поручению Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси, объединяющего представителей правозащитных организаций стран пространства ОБСЕ и международных гражданских сетей и организаций. Осуществляет мониторинг общей ситуации с соблюдением фундаментальных прав человека в Республики Беларусь, а также вопросов защиты правозащитников и обеспечения их профессиональной деятельности. Подчеркивает, что права человека являются предметом прямой и законной озабоченности международного гражданского общества и призывает власти Беларуси следовать взятым на себя международным обязательствам в сфере прав человека, а государства-участники ОБСЕ, следуя принципам ОБСЕ, – контролировать выполнение этих обязательств.

Аналитическая записка №2-1 «Положение с правами журналистов в свете событий в Республике Беларусь за период декабрь 2010 — январь 2011»

Файлы

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Паводле spring96.org,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*