2011 01/02
missija-znak

Міжнародная назіральная місыя Камітэту міжнароднага кантролю за сытуацыяй з правамі чалавеку ў Беларусі 29 студзеня падрыхтавала аналітычную нататку, у якой прааналізавала стан адвакатуры ў Беларусі пасьля падзеяў 19 сьнежня. (далей – правапіс першакрыніцы)

Дакумент прадстаўлены пад назвай «Факты ціску на адвакатаў, перашкоды ім у ажыццяўленні прафесійнай дзейнасці ставяць пад сумнеў захаванне права на справядлівы суд у Рэспубліцы Беларусь». Прадметам увагі Міжнароднай місіі сталі тое, у якой ступені грамадзяне і жыхары краіны маюць магчымасць рэалізаваць сваё права быць абароненымі пасля затрымання, падчас следства і суду. Іншы аспект гэтай праблемы, які таксама адлюстроўвае дакумент місіі, — ступень свабоды адвакатаў у выкананні імі прафесійных абавязкаў. Правабаронцы вывучылі дадзены бок беларускай рэчаіснасці, як гаворыцца ў іх прэс-рэлізе, “у святле падзей у Рэспубліцы Беларусь за перыяд снежань 2010 — студзень 2011г.”, уключна да 20 студзеня. Уся інфармацыі бралася сябрамі місіі выключна з адкрытых крыніц, у тым ліку СМІ, афіцыйных сайтаў дзяржаўных органаў, паведамленняў беларускіх і міжнародных грамадскіх арганізацый.

Місія адзначыла, што беларускім адвакатам не забяспечаны свабодны доступ да сваіх падабаронных, у прыватнасці, да тых, хто утрымліваецца ў следчым ізалятары КДБ. Пры гэтым органы ўлады, не прадпрымаючы дзейсных захадаў для выпраўлення сітуацыі, парушаюць гарантыі, дадзеныя дзеючым Крымінальна-працэсуальным кодэксам. У прыватнасці, яго артыкул 48 гарантуе адвакатам бесперашкодныя зносіны з іх падабароннымі сам-насам і канфідэнцыйна без абмежавання колькасці і працягласці гутарак. Акрамя таго, аказаўся парушаным шэраг міжнародных абавязацельстваў, узятых на сябе дзяржавай у сферы забеспячэння права на абарону і незалежнасці адвакацкай дзейнасці. Прынамсі, сітуацыя не адпавядае п. 3 арт. 14 Міжнароднага Пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах і «Стандартам незалежнасці юрыдычнай прафессіі».

Місія падкрэслівае, што ў цяперашняй сітуацыі беларускія ўлады павінны забяспечыць усім падазраваным працэсуальныя гарантыі і задаволіць цікавасць грамадства да стану затрыманых па справе аб падзеях 19 снежня. Дзеля гэтага правабаронцы рэкамендуюць забяспечыць доступ да затрыманых незалежных назіральнікаў, каб тыя маглі ацаніць ступень гуманнасці абыходжання з імі і павагі да іх чалавечай годнасці. Аналітычная запіска ўтрымлівае і шэраг іншых рэкамендацый для ўладаў Беларусі, а таксама прафесійных таварыстваў юрыстаў, міжнародных арганізацый і міждзяржаўных утварэнняў.

Тэкст аналітычнай запіскі — у прыкладзеным ніжэй файле.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Давление на адвокатов – в центре внимания Международной наблюдательной миссии

9 января Международная наблюдательная миссия Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси подготовила аналитическую записку, в которой проанализировала состояние адвокатуры в Беларуси после событий 19 декабря.

Документ представлен под названием «Факты давления на адвокатов, препятствия им в осуществлении профессиональной деятельности ставят под сомнение соблюдение права на справедливый суд в Республике Беларусь». Предметом внимания Международной миссии стало то, в какой степени граждане и жители страны имеют возможность реализовать свое право быть защищенными после задержания, во время следствия и суда. Другой аспект этой проблемы, отраженный в документе миссии, – степень свободы адвокатов в выполнении ими профессиональных обязанностей. Правозащитники изучили данную сторону белорусской действительности, как говорится в их пресс-релизе, “в свете событий в Республике Беларусь за период декабрь 2010 – январь 2011г.”, включительно до 20 января. Вся информации бралась исключительно из открытых источников, в том числе СМИ, официальных сайтов государственных органов, сообщений белорусских и международных общественных организаций.

Миссия отметила, что белорусским адвокатам не обеспечен свободный доступ к своим подзащитным, в частности, к тем, кто содержится в следственном изоляторе КГБ. При этом органы власти, не предпринимая действенных мер для исправления ситуации, нарушают гарантии, данные действующим Уголовно-процессуальным кодексом. В частности, его статья 48 гарантирует адвокатам беспрепятственное общение с их подзащитными наедине и конфиденциально без ограничения количества и продолжительности разговоров. Кроме того, оказался нарушенным ряд международных обязательств, взятых на себя государством в сфере обеспечения права на защиту и независимости адвокатской деятельности. По крайней мере, ситуация никак не соответствует п. 3 ст. 14 Международного Пакта о гражданских и политических правах и «Стандарту независимости юридической профессии».

Миссия подчеркивает, что в нынешней ситуации белорусские власти должны обеспечить всем подозреваемым процессуальные гарантии и удовлетворить интерес общества к состоянию задержанных по делу о событиях 19 декабря. Ради этого правозащитники рекомендуют обеспечить доступ к задержанным независимых наблюдателей, чтобы те могли оценить степень гуманности обращения с ними и уважения к их человеческому достоинству. Аналитическая записка содержит и ряд других рекомендаций для властей Беларуси, а также профессиональных сообществ юристов, международных организаций и межгосударственных образований.

Международная миссия направила свои выводы миссиям Евросоюза, Европейской комиссии, представителям правительства председательствующей в ОБСЕ Литвы, специальному докладчику ООН по вопросам независимости судей и юристов, профессиональным сообществам адвокатов и юристов стран ОБСЕ; международным структурам, работающим в сфере защиты прав человека, и национальным правозащитным институтам.

Тескт аналитической записки — в приложенном ниже файле.

Файлы

Паводле sppring96.org
Падрыхтавў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*