2011 16/02
Раман Кісьляк, Берасьце

Раман Кісьляк, Берасьце

Камітэт па Правах Чалавеку ААН зьмяніў свае Правілы працэдураў аднасна прадстаўленьня й разгляду скаргаў у сувязі з парушэньнямі правоў чалавеку адпаведна міжнародных дамоваў, падпісаных краінамі ўдзельніцамі Міжнароднага Пакту аб правах чалавеку (МПГіПП).

Найбольш актуальнымі для нас падстаўляюцца зьмены ў “працэдуру вызначэньня прыймальнасьці”, якая дзенічае адносна падаваемых у КПЧ ААН індывідуальных паведамленьняў.

Сапраўды, як адзначае юрыст і праваабаронца зь Бярэсьця, Раман Кісьляк, Камітэт па правах чалавеку зьмяніў Правілы дадзенай працэдуры.

Экспэрт адзначае, што перш за ўсё для нас уяўляе цікавасьць пункт с) Правіла 96.


У ім непасрэдна адзначаецца:

Правіла 96

З мэтай дасягненьня рашэньня аб прыймальнасьці паведамленьня Камітэт альбо працоўная група, заснаваная паводле пункту 1 правіла 95 сучасных правілаў, пераконваецца ў тым: […]

с) што паведамленьне не ўяўляе сабою злоўжываньне правам на прадстаўленьне паведамленьняў. Злоўжываньне правам на прадстаўленьне паведамленьняў, з прынцыпу, не зьяўляецца падставаю для прыняцьця рашэньня аб непрыймальнасьці ratione temporis па меркаваньнях затрымкі з прадстаўленьнем. Разам з тым паведамленьне можа зьяўляцца злоўжываньнем правам на прадстаўленьне паведамленьняў, калі яно прадстаўлена праз пяць год пасьля вычарпаньня нутраных сродкаў праўнай абароны аўтарам паведамленьня альбо, у адпаведных выпадках, праз тры гады пасьля завяршэньня іншай працэдуры міжнароднага разгляду альбо ўрэгуляваньня, калі толькі не йснуе падставаў, якія апраўдваюць затрымку з улікам усіх акалічнасьцяў паведамленьня;

Сучаснае правіла ў ягоным зьмененым выглядзе будзе распаўсюджвацца на паведамленьні, атрыманыя Камітэтам пасьля 1 студзеня 2012 году”.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ПРОЦЕДУРЫ КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ООН

Комитет по Правам Человеке ООН изменил свои Правила процедур относительно предоставления и рассмотрения жалоб в связи с пнарушениями прав человека согласно международных договоров, подписанных странами участницами Международного Пакта о правах человека (МПГиПП).

Наиболее актуальной для нас подставляются изменения в “процедуре установления приемлемости”, которая действует относительно подаваемых в КПЧ ООН индивидуальных сообщений.

На самом деле, как сообщает юрист и правозащитник из Бреста, Роман Кисляк, Комитет по правам чалавека изменил Правила этой процедуры.

Эксперт отмечает, что в первую очередь для нас представляет интерес пункт с) Правила 96.

В нём непосредственно отмечается:

«Правило 96

С целью достижения решения о приемлемости сообщения Комитет или рабочая группа, учреждаемая согласно пункту 1 правила 95 настоящих правил, удостоверяется в том: […]

с) что сообщение не представляет собой злоупотребление правом на представление сообщений. Злоупотребление правом на представление сообщений, в принципе, не является основанием для принятия решения о неприемлемости ratione temporis по соображениям задержки с представлением. Вместе с тем сообщение может являться злоупотреблением правом на представление сообщений, когда оно представлено через пять лет после исчерпания внутренних средств правовой защиты автором сообщения или, в соответствующих случаях, через три года после завершения другой процедуры международного разбирательства или урегулирования, если только не существует причин, оправдывающих задержку с учетом всех обстоятельств сообщения;

Настоящее правило в его измененном виде будет распространяться на сообщения, полученные Комитетом после 1 января 2012 года».

Паводле праўнай разсылкі,
Падрыхтаваў, Алесь Вольны,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*