2011 18/02

bhk-logo

Заява Беларускага Гэльсынскага камітэту

БГК: “Арганізацыя разсьледваньня справаў, іхнага судовага разгляду не пакідае месца для рэальнай абароны ад неабгрунтаваных абвінавачваньняў. Пасьля ўступленьня ў законную сілу прысуду Васілю Парфянкову ўсе наступныя справы будуць прытрымлівацца гэтага «абвінаваўчага лекала». (далей – правапіс першакрыніцы)

17 лютага 2011 года пад старшынствам суддзі суда Фрунзенскага раёна Мінска Вольгі Комар адбылося судовае разбіральніцтва па крымінальнай справе па абвінавачванні Васіля Парфянкова ў злачынстве, прадугледжаным ч. 2. арт. 293 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь (удзел у масавых беспарадках). Гэта першая крымінальная справа ў шэрагу маючых адбыцца судовых слуханняў па падзеях, якія адбыліся на плошчы Незалежнасці ў Мінску 19 снежня 2010 года.

Прысудам суда Васіль Парфянкоў прызнаны вінаватым як удзельнік масавых беспарадкаў, якія суправаджаліся знішчэннем маёмасці, і прысуджаны да 4 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму.

Суд палічыў даказанай яго віну ў тым, што ён па папярэдняй змове групай неўстаноўленых асоб непасрэдна ўдзельнічаў у знішчэнні маёмасці і выключыў ягоны ўдзел ва ўзброеным супраціве прадстаўнікам улады.

Прысудам усталяваны маёмасны ўрон у 14 млн. рублёў, ці каля € 3,5 тыс. (пабітае шкло Дома ўрада і пашкоджанні зялёных насаджэнняў на плошчы Незалежнасці), які павінен пакрыць асуджаны В. Парфянкоў.

У якасці доказаў судом даследаваліся паказанні абвінавачанага, які фактычна не прызнаў сваю віну ў інкрымінаваных дзеяннях, паказанні двух сведкаў, адзін з якіх пацвердзіў паказанні Парфянкова, а другі адмовіўся даваць паказанні са спасылкай на арт. 27 Канстытуцыі, прадстаўлены следствам кароткі відэаматэрыял падзей на плошчы Незалежнасці, а таксама пісьмовыя матэрыялы. На відэа відаць, што чалавек, падобны на Парфянкова, штурхае драўляныя загароды, якімі забарыкадзіраваныя ўжо пабітыя дзверы Дома ўрада.

На думку экспертаў РПГА «Беларускі Хельсінкскі Камітэт” даследаванне гэтых дадзеных не даказала не толькі віну Парфянкова, але і саму злачынную падзею – масавыя беспарадкі, г.зн. дзеянні натоўпу, што бясчынствуе, якія суправаджаюцца гвалтам над асобамі, пагромамі, падпаламі, знішчэннем маёмасці, узброеным супрацівам прадстаўнікам улады. Па сэнсе арт.293КК менавіта такія дзеянні ўтвараюць дадзены склад злачынства.

Верагодна, менавіта адсутнасць доказаў падахвочвае органы крымінальнага пераследу вылучаць справы ў асобную вытворчасць у дачыненні да розных удзельнікаў акцыі і фрагментарна разглядаць гэтыя падзеі. Дадзеныя дзеянні здзейсненыя насуперак патрабаванням арт.165 КПК (вылучэнне крымінальнай справы), і гэта істотна адбілася на ўсебаковасці, паўнаце і аб’ектыўнасці даследавання абставін крымінальнай справы ў судовым пасяджэнні.

Варта памятаць, што ў адпаведнасці з ч.1 арт. 106 КПК Рэспублікі Беларусь пасля ўступлення ў законную сілу прысуд па гэтай крымінальнай справе будзе з’яўляцца абавязковым для органа, які вядзе крымінальны працэс, пры вытворчасці па крымінальнай справе ў дачыненні як устаноўленых абставінаў, так і іх юрыдычнай ацэнкі. Гэта значыць дзейнічае так званы прынцып прэюдыцыі – абавязковасці для ўсіх судоў, якія разглядаюць справу, прыняць без праверкі і доказаў факты і іх прававую ацэнку, раней прызнаныя судовым рашэннем, што ўступіла ў законную сілу.

Такая арганізацыя расследвання спраў, іх судовага разгляду не пакідае месца для рэальнай абароны ад неабгрунтаваных абвінавачванняў. Пасля ўступлення ў законную сілу прысуда Васілю Парфянкову ўсе наступныя справы будуць прытрымлівацца гэтага «абвінаваўчага лякала».

Акрамя таго, умяшальніцтва вышэйшых службовых асобаў дзяржавы ў расследаванне дадзенай крымінальнай справы, кампанія па дэзінфармацыі грамадства аб падзеях на пл.Незалежнасці ў дзяржаўных медыя дазваляе сцвярджаць аб палітычнай матываванасці неабгрунтаванага прысуду.

БХК яшчэ раз заклікае беларускія ўлады вызваліць усіх асоб, якiя ўтрымлiваюцца пад вартай па абвінавачванні ў масавых беспарадках 19 снежня 2010 года і забяспечыць павагу правоў чалавека, гарантаваных беларускім заканадаўствам і міжнароднымі абавязацельствамі Беларусі.

*
*
(Паведамленьне, рас.)


БХК: Приговор Василию Парфенкову – сознательное закрепление фактов для дел в отношении остальных участников Площади

БХК: “Организация расследования дел, их судебного разрешения не оставляет места для реальной защиты от необоснованных обвинений. После вступления в законную силу приговора Василию Парфенкову все последующие дела будут следовать этому «обвинительному лекалу».

Заявление Белорусского Хельсинкского комитета

17 февраля 2011 года под председательством судьи суда Фрунзенского района Минска Ольги Комар состоялось судебное разбирательство по уголовному делу по обвинению Василия Парфенкова в преступлении, предусмотренном ч.2. ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь (участие в массовых беспорядках). Это первое уголовное дело в ряду предстоящих судебных слушаний по событиям, произошедшим на площади Независимости в Минске 19 декабря 2010 года.

Приговором суда Василий Парфенков признан виновным как участник массовых беспорядков, сопровождающихся уничтожением имущества, и приговорён к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд посчитал доказанной его вину в том, что он по предварительному сговору группой неустановленных лиц непосредственно участвовал в уничтожении имущества и исключил его участие в вооруженном сопротивлении представителям власти.

Приговором установлен имущественный ущерб в 14 млн. рублей, т.е. около €3,5 тыс. (разбитые стекла Дома правительства и повреждения зеленых насаждений на площади Независимости), которые должен возместить осужденный В. Парфенков.

В качестве доказательств судом исследовались показания обвиняемого, фактически не признавшего свою вину в инкриминируемых деяниях, показания двух свидетелей, один из которых подтвердил показания Парфенкова, а второй отказался давать показания со ссылкой на ст. 27 Конституции, представленный следствием короткий видеоматериал событий на площади Независимости, а также письменные материалы. На видео видно, что человек, похожий на Парфенкова, толкает деревянные заграждения, которыми забаррикадированы уже разбитые двери Дома правительства.

По мнению экспертов РПОО «Белорусского Хельсинкского Комитета», исследование этих данных не доказало не только вину Парфенкова, но и само преступное событие – массовые беспорядки, т.е. действия бесчинствующей толпы, сопровождавшиеся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением представителям власти. По смыслу ст.293УК именно такие действия образуют данный состав преступления.

Вероятно, именно отсутствие доказательственной базы побуждает органы уголовного преследования выделять дела в отдельное производство в отношении разных участников акции и фрагментарно рассматривать эти события. Данные действия совершены вопреки требованиям ст.165 УПК (выделение уголовного дела), и это существенно отразилось на всесторонности, полноте и объективности исследования обстоятельств уголовного дела в судебном заседании.

Следует помнить, что в соответствии с ч.1 ст. 106 УПК Республики Беларусь вступивший в законную силу приговор по данному уголовному делу является обязательным для органа, ведущего уголовный процесс, при производстве по уголовному делу в отношении как установленных обстоятельств, так и их юридической оценки. То есть действует так называемый принцип преюдиции – обязательности для всех судов, рассматривающих дело, принять без проверки и доказательств факты и их правовую оценку, ранее признанные вступившим в законную силу судебным решением.

Такая организация расследования дел, их судебного разрешения не оставляет места для реальной защиты от необоснованных обвинений. После вступления в законную силу приговора Василию Парфенкову все последующие дела будут следовать этому «обвинительному лекалу».

Кроме того, вмешательство высших должностных лиц государства в расследование данного уголовного дела, кампания по дезинформации общества о событиях на пл.Независимости в государственных медиа позволяет утверждать о политической мотивированности необоснованного приговора.

БХК ещё раз призывает белорусские власти освободить всех лиц, содержащихся под стражей по обвинению в массовых беспорядках по событиям 19 декабря 2010 года и обеспечить уважение прав человека, гарантированных белорусским законодательством и международными обязательствами Беларуси.

Паводле spring96.org
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*