2011 19/02
aan_dla_dapracovak_ok

У працэсе падачы індывідуальнага паведамленьня важным момантам зьяўляецца ўпэўненасьць у тым, што дакумэнты дасягнулі адрасату й не згубіліся недзе па дарозе …


Прыкладам праблемаў, якія ўзьнікаюць з-за недахопу падобнай інфармацыі можна прывесьці выпадак з індывідуальным зваротам у КПЧ ААН А.Лапіцкага і С.Лапіцкай з Жодзіна. Пачаткова пакет дакумэнтаў адпраўляўся праз прадстаўніцтва ААН у Менску ў 2008 годзе. Але аніякага адказу з КПЧ ААН не паступіла – за ўвесь час не паступіла аніводнага паведамленьня аб прыёме, рэгістрацыі ці разглядзе паведамленьня. Праз пэўны час шлях дадзеных дакумэнтаў не магчыма было адшукаць нават непасрэдна праз прадстаўнікоў у КПЧ ААН у Жэнэве.

У сувязі з гэтым, індывідуальнае паведамленьне было дапрацаванае. Яно адпраўлялася паўторна ўжо з улікам абмену досьведам паміж зацікаўленымі ўдзельнікамі інфаабмену на by.prava-by.info і непасрэдна ўчасе наўпростых камунікацыяў паміж праваабаронцамі, юрыстамі, экспэртамі права. Дадзены інтэрнэт-рэсурс працуе ў працяг падтрымкі адукацыйна-практычнай праграмы “Дэ факта імплемэнтацыя міжнародных абавязацельстваў у галіне правоў і свабодаў у Рэспубліцы Беларусь”, скіраваны на прасоўваньне адпаведных зьменаў у беларускае заканадаўства й судавытворчую практыку для набліжэньня праўнай сытуацыі ў краіне да дакладнага й поўнага выкананьня агульнапрызнаных міжнародных стандартаў права, замацаваных у Канстытуцыі ды ў Міжнародным Пакце аб грамадзянскіх і палітычных правах (МПГіПП).

Далей на прыкладзе дадзенага канкрэтнага выпадку пры дапамозе ўжо паўторнай адсылцы індывідуальнага паведамленьня ў КПЧ ААН, мы маем магчымасьць па іншаму, даволі падрабязна й мэтанакіравана прасачыць шлях дакумэнтаў да моманту іхнае дастаўцы ў рэгістратуру Кіраваньня Вярхоўнага камісару па правах чалавеку ў Жэнэве.

Тэкст паведамленьня даступны для зарэгістраваных удзельнікаў by.prava-by.info у адпаведных разьдзелах форумаў партала: сталага стацыянарнага, http://by.prava-by.info/sf-forum і новага спэцыялізаванага, адукацыйна-практычнага, http://by.prava-by.info/forum (гл. “скрыню для дакумэнтаў”)

Зварот датычыцца парушэньня Рэспублікай Беларусь арт. арт. 21; 19 МПГіПП. Ён паўторна падазены 08.02.2011 па факце забароны мясцовымі ўладамі мірнага мітынгу ў горадзе Жодзіна ў 2006 годзе.

P/S

Знаёмства з арыгіналамі актуальных індывідуальных паведамленьняў, абмеркаваньні й парады па іх учасе верагоднай калектыўнай дапрацоўкі для наступнага перакладу й падачы ў КПЧ ААН адпрацаваных зваротаў з адпаведнымі дадаткамі – маюць працяг на форумах http://by.prava-by.info/sf-forum i http://by.prava-by.info/forum. Дадзеныя камунікацыйныя пляцоўкі зьяўляюцца адкрытыя для свабоднага (без прэмадэрацыі) камэнтаваньня зарэгістраванымі ўдзельнікамі Беларускага Праўнага Парталу.

Усе, у тым ліку незарэгістраваныя наведвальнікі рэсурсу, таксама маюць магчымасьць свабоднага знаёмства з адаптаванымі для публічнага прагляду вэрсыямі дакумэнтаў (гл. разьдзелы ў аглаўленьні:  Дапрацоўка зваротаў у КПЧ ААН, …  па зваротах у КПЧ ААН). Абмеркаваньне ў гэтым выпадку можа зьдзяйсьняцца толькі ў рэжыме прэмадэрацыі (перадпрагляду і зацьверджаньня рэдакцыяй) і ў выглядзе камэнтаў да адзанчаных матэрыялаў,  выстаўляемых у фармаце, які ўлічвае аўтарскія патрабаваньні канфідэнцыйнасьці ў адносінах да адпаведнай дакумэнтацыі.

*

*
(Паведамленьне, рас.)

Подача индивидуальных сообщений в КПЧ ООН – практические советы, примеры …

В процессе подачи индивидуального сообщения важным моментом является уверенность в том, что документы достигли адресата и не пропали где-то по дороге …

Примером проблем, которые возникают из-за недостатка подобной информации можно привести случай с индивидуальным обращением в КПЧ ООН А.Лапицкого и С.Лапицкой из Жодино.

Первоначально пакет документов отправлялся через представительство ООН в Минске в 2008 году. Но никакого ответа из КПЧ ООН не поступило – за всё время не поступило ни одного сообщения о приёме, регистрации или рассмотрении сообщения. Через определенное время путь данных документов не возможно было отыскать даже непосредственно через представителей в КПЧ ООН в Женеве.

В связи с этим, индивидуальное сообщение было доработано. Оно отправлялось повторно уже с учётом обмена опытом между заинтересованными участниками инфообмена на by.prava-by.info и непосредственно вовремя прямых коммуникаций между правозащитниками, юристами, экспертами права. Данный интернет-ресурс работает в продолжение поддержки образовательно-практической программы “Де факто имплементациия международных обязательств в сфере прав и свобод в Республике Беларусь”, направленный на продвижение соответствующих изменений в беларуское законодательство и судопроизводственную практику для приближения правовой ситуации в стране к точному и полному соблюдению общепризнанных международных стандартов права, закрепленных в Конституции и в Международном Пакте о гражданских и политических правах (МПГІПП).

Далее на примере данного конкретного случая, при помощи уже повторной отсылки индивидуального сообщения в КПЧ ООН, у нас есть возможность по другому, довольно подробно и целенаправленно проследить путь документов до момента их доставки в регистратуру Управления Верховного комиссара по правам человека в Женеве.

Текст сообщения с прилагаемыми документами доступен для зарегистрированных участников by.prava-by.info в соответствующих разделах форумов портала: постоянного стационарного, http://by.prava-by.info/sf-forum и нового специализированного, образовательно-практического, http://by.prava-by.info/forum (см. “ящик для документов”)

Обращение касается нарушения Республикой Беларусь ст. ст. 21; 19 МПГиПП. Оно повторно подано по факту запрета местнымі властями мирного митинга в городе Жодино в 2006 году.

P/S

Знакомство с оригиналами актуальных индивидуальных сообщений, обсуждения и советы по им вовремя соответствующей коллективной доработки для последующего перевода и подачи в КПЧ ООН отработанных обращений с необходимыми дополнениями – имеют своё продолжение на форумах http://by.prava-by.info/sf-forum i http://by.prava-by.info/forum. Данные коммуникационные площадки являются открытыми для свободного (без премодерации) комментирования зарегистрированными участниками Беларуского Правового Портала.

Незарегистрированные посетители ресурса также имеют возможность свободного знакомства с адаптированными для публичного просмотра версиями документов (гл. разделы в оглавлении: Дапрацоўка зваротаў у КПЧ ААН, …  па зваротах у КПЧ ААН) . Обсуждение в этом случае может осуществляться толко в режиме премодерации (предварительного просмотра и утверждения редакцией) и в виде комментариев к указанным материалов, выставляемых в формате, который учитывает авторские требования конфиденциальности в отношении соответствующей документации.

Алесь Вольны,

Беларускі Праўны Партал,

by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*