Не забірай жыцьцё!
2011 21/02
missija-znak1

Міжнародная назіральная місыя заяўляе аб сваім намеры правесьці грамадзкі маніторынг судовых працэсаў над удзельнікамі акцыі 19 сьнежня 2010 году.

Міжнародная назіральная місыя 21 лютага выступіла з заявай, у якой «настойліва рэкамэндуе уладам Рэспублікі Беларусь, у прыватнасьці, Вярхоўнаму Суду Рэспублікі Беларусь, асобным судам агульнай юрысдыкцыі й адміністрацыям судоў» забясьпечыць свабодны доступ назіральнікаў маніторынгавых груп Місыі ў памяшканьні судоў і непасрэдна ў залы судовых паседжаньняў падчас правядзеньня слуханьняў па крымінальных справах у дачыненьні да названых асобаў. (далей – правапіс першакрыніцы)

Місія таксама рэкамендуе праводзіць усе судовыя паседжанні па ўказаных справах у адкрытым рэжыме, з допускам ў залы судовых пасяджэнняў міжнародных назіральнікаў, прадстаўнікоў прэсы, праваабарончых арганізацый і грамадскасці. Місія заклікае забяспечыць неабходныя ўмовы для прадстаўнікоў шырокай грамадскасці, якія пажадалі прысутнічаць на названых судовых працэсах, у прыватнасці, праводзіць слуханні па названых справах у залах судовых пасяджэнняў з дастатковай для прысутнасці назіральнікаў умяшчальнасцю.

Міжнародная назіральная місія таксама патрабуе публічна агучваць рашэнні па названых справах у дачыненні да ўсіх абвінавачаных, уключаючы публікацыю гэтых рашэнняў у СМІ, і гарантаваць выкананне ўсіх працэсуальных нормаў падчас судовых слуханняў па названых справах у адпаведнасці нацыянальным заканадаўствам і міжнароднымі абавязальніцтвамі Рэспублікі Беларусь у гэтай галіне.

«Місія спадзяецца, што дзяржава Рэспубліка Беларусь гатовая прадэманстраваць сусветнай супольнасці сваю прыхільнасць дэмакратычным каштоўнасцям і няўхільнае выкананне сваіх абавязацельстваў па правах чалавека ў межах ратыфікаваных міжнародных пагадненняў, гарантуючы правядзенне судовых працэсаў над удзельнікамі падзей пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 года, у строгай адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі выканання права на справядлівае судовае разбіральніцтва, і забяспечыўшы магчымасць правядзення грамадскага маніторынгу названых судовых паседжанняў», – гаворыцца ў заяве, падпісанай прадстаўніком Місіі ў Беларусі Канстанцінам Барановым і кіраўніком Місіі Андрэем Юравым.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Международная наблюдательная миссия требует открытых процессов

Международная наблюдательная миссия заявляет о своем намерении провести общественный мониторинг судебных процессов над участниками акции 19 декабря 2010 года.

Международная наблюдательная миссия 21 февраля выступила с заявлением, в котором «настоятельно рекомендует властям Республики Беларусь, в частности, Верховному Суду Республики Беларусь, отдельным судам общей юрисдикции и администрациям судов» обеспечить свободный доступ наблюдателей мониторинговых групп Миссии в помещения судов и непосредственно в залы судебных заседаний во время проведения слушаний по уголовным делам в отношении названных лиц.

Миссия также рекомендует проводить все судебные заседания по указанным делам в открытом режиме, с допуском в залы судебных заседаний международных наблюдателей, представителей прессы, правозащитных организаций и общественности. Миссия призывает обеспечить необходимые условия для представителей широкой общественности, пожелавших присутствовать на указанных судебных процессах, в частности, проводить слушания по названным делам в залах судебных заседаний с достаточной для присутствия наблюдателей вместимостью.

Международная наблюдательная миссия также требует публично оглашать решения по указанным делам в отношении всех обвиняемых, включая публикацию этих решений в СМИ, и гарантировать соблюдение всех процессуальных норм во время судебных слушаний по указанным делам в соответствии национальным законодательством и международными обязательствами Республики Беларусь в этой сфере.

«Миссия надеется, что государство Республика Беларусь готово продемонстрировать мировому сообществу свою приверженность демократическим ценностям и неукоснительное соблюдение своих обязательств по правам человека в рамках ратифицированных международных соглашений, гарантируя проведение судебных процессов над участниками событий после президентских выборов 19 декабря 2010 года, в строгом соответствии с международными стандартами соблюдения права на справедливое судебное разбирательство, и обеспечив возможность проведения общественного мониторинга указанных судебных заседаний», – говорится в заявлении, подписанном представителем Миссии в Беларуси Константином Барановым и руководителем Миссии Андреем Юровым.

Паводле charter97.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*