2011 21/02
l_premijanapr3

Сумесная ініцыятыва Праваабарончага цэнтру “Вясна” і Беларускага Гэльсынскага Камітэту вызначаная пераможцай у намінацыі “Кампанія году” прэміі Асамблеі НДА “Чэмпіёны грамадзянскай супольнасьці – 2010”. Як пажартаваў прадстаўнік “Вясны” Валянцін Стэфановіч на цырымоніі ўручэньня прэміі, цікаўнасьць пракуратуры да кампаніі назіральнікаў паказвае, што ініцыятыва насамрэч зьяўляецца прыкметнай і заўважнай. (далей – правапіс першкрыніцы)

“Гэта толькі пачатак, нашая праца будзе працягвацца далей”, – адзначылі пераможцы падчас атрымання ўзнагароды.

На прэзідэнцкіх выбарах-2010 у межах кампаніі “Праваабаронцы за свабодныя выбары” 80 доўгатэрміновых назіральнікаў у розных рэгіёнах Беларусі ажыццяўлялі назіранне за ўсімі аспектамі выбарчага працэсу з першага дня выбарчай кампаніі. Падчас датэрміновага галасавання і ў асноўны дзень галасавання назіранне ажыццяўлялі 600 кароткатэрміновых назіральнікаў, якія знаходзіліся на 300 выбарчых участках па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Па выніках сваёй працы праваабаронцы канстатавалі, што “выбары не адпавядалі ключавым міжнародным стандартам дэмакратычных выбараў і што аб’яўленыя вынікі выбараў не з’яўляюцца адлюстраваннем волевыяўлення выбаршчыкаў. Пасля выбараў 19 снежня КДБ правёў ператрусы на офісах ПЦ “Вясна” і БХК, а таксама на прыватных кватэрах іх кіраўнікоў Алеся Бяляцкага і Алега Гулака. Як вядома, 16 лютага Генпракуратура Беларусі вынесла афіцыйнае папярэджанне Алесю Бяляцкаму за дзейнасць ад імя незарэгістраванай праваабарончай арганізацыі “Вясна”.

Цікава, што сярод 9 намінацыяў ініцыятары мерапрыемства вызначылі “Адмову году”, датычную дзейнасці ўладных структураў. Дыплом у гэтай намінацыі, як запэўніў кіраўнік Грамадскага аб’яднання “Берасцейская вясна” Уладзімір Вялічкін, будзе перададзены старшыні аблвыканкама Канстанціну Сумару. Справа ў тым, што колькасьць адмоваў у рэгістрацыі “Берасцейскай вясне” набліжаецца да дзесяці. “Калі падарунак спадару Сумару не спадабаецца, то прымацуем дыплом на дошку гонару каля будынку аблвыканкаму”, – паабяцаў Уладзімір Вялічкін.

“Прэмія “Чэмпіёны грамадзянскай супольнасці – 2010” не толькі вызначае самых лепшых і эфэктыўных сярод грамадзянскіх аб’яднанняў, але таксама дэманструе салідарнасць з разнастайнымі аб’яднаннямі ды ініцыятывамі, – адзначыў напрыканцы цырымоніі кіраўнік Выканаўчага бюро Асамблеі НДА Сяргей Лісічонак. – Прэмія з’яўляецца знакам павагі да актывістаў НДА і тых ідэалаў адкрытасці і ўзаемадапамогі, якія яны папулярызуюць у сваёй працы”.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Совместная инициатива Правозащитного центра “Весна” и Беларуского Хельсинкского Комитета определена победителем в номинации “Компания года” премии Ассамблеи НДА “Чемпионы гражданской супольнасьці – 2010”. Как пошутил представитель “Весны” Валентин Стэфанович на церемонии вручения премии, интерес прокуратуры к компании наблюдателей показывает, что инициатива на самом деле является примчательной и заметной.

“Это только начало, наша работа будет продолжаться дальше”, – отметили победители во время получения награды.

На президентских выборах-2010 в границах компании “Правозащитники за свободные выборы” 80 долгосрочных наблюдателей в разных регионах Беларуси осуществляли наблюдение за всеми аспектами избирательного процесса с первого дня избирательной компании. Во время досрочного голосования и в основной день голосования наблюдение осуществляли 600 краткосрочных наблюдателей, которые находились на 300 избирательных участках по всей территории Беларуси. По итогам своей работы правозащитники констатировали, что “выборы не соответствовали ключевым международным стандартам демократичных выборов и что объявленные итоги выборов не являются отображением волеизъявления избирателей. После выборов 19 декабря КГБ провел обыски на офисах ПЦ “Весна” и БХК, а также на частных квартирах их руководителей Алеся Беляцкого и Олега Гулака. Как известно, 16 февраля Генпрокуратура Беларуси вынесла официальное предупреждение Алесю Беляцкому за деятельность от имени незарегистрированной правозащитной организации “Весна”.

Интересно, что средь 9 номинаций инициаторы мероприятия определили “Отказ года”, относительно деятельности властных структур. Диплом в этой номинации, как заверил руководитель Общественного объединения “Брестская весна” Владимир Величкин, будет передан председателю облисполкома Константину Сумару. Дело в том, что число отказов в регистрации “Брестской весне” приближается к десяти. “Если подарок господину Сумару не понравится, то прикрепим диплом на доску почёта около строения облисполкома”, – пообещал Владимир Величкин.

“Премия “Чемпионы гражданского сообщества – 2010” не только определяет самых лучших и эффективных среди общественных объединений, но также демонстрирует солидарность с разнообразными объединениями и инициативами, – отметил напоследок церемонии руководитель Исполнительного бюро Ассамблеи НДА Сергей Лисичёнок. – Премия является знаком уважения в отношении активистов НДА и тех идеалов открытости и взаимопомощи, которые они популяризируют в своей работе”.

Паводле spring96.org,

Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,

Беларускі Праўны Партал,

by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*