Не забірай жыцьцё!
2011 25/02
Віктар Карняенка, Гомель

Віктар Карняенка, Гомель

Прапануем азнаёміцца зь меркаваньнямі Камітэту ААН па Правах Чалавеку адносна справы “Карняенка супраць Беларусі” (“Грамадзянскія Ініцыятывы”, Гомель, 2004-2006)

Варта асабліва заўважыць, што прапануемае да ўвагі чытачоў меркаваньне экспэртаў КПЧ ААН ад 2006 году адносна парушэньня дзяржаваю права на асацыяцыі ўчасе ліквідацыі НДА “Грамадзянскія ініцыятывы” у горадзе Гомель – дагэтуль не знайшло належнай рэакцыі з боку ўладаў Беларусі. У індывідуальным паведамленьні заяўніка ў КПЧ ААН Віктара Карняенкі (“Грамадзянскія Ініцыятывы”, г.Гомель) ставіліся пытаньні па сутнасьці адносна:

– роўнасьці перад законам,

– забароны дыскрымінацыі,

– права на свабоду асацыяцыяў,

– права на вызначэньне правоў і абавязкаў у судовай справе кампэтэнтным, незалежным і бесстароннім судом. Гэта адпавядае арт.14, п.1; арт. 26; арт.22, п.п.1 і 2 Міжнароднага Пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах (МПГіПП). Паведамленьне падавалася ў адпаведнасьці з арт. 1 і арт.2 Факультатыўнага пратаколу да МПГіПП.

На нашу думку, сытуацыя з сыстэматычным невыкананьнем Рэспублікай Беларусь палажэньняў Міжнароднага Пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах (далей МПГіПП альбо Пакт) і сьвядомым ігнараваньнем пры гэтым меркаваньняў КПЧ ААН, выказваемым па фактах падобных парушэньняў, патрабуе адпаведных камэнтаў і актыўнай пазыцыі з боку праваабарончай і грамадзянскай супольнасьці Беларусі.

Акрамя таго, дадзеную канкрэтную дэструктыўную пазыцыю афіцыйнага Менску можна й варта аспрэчваць праз усемагчымыя міжнародныя мэханізмы абароны права, у тым ліку і праз сам Камітэт.

Бо абсалютна непрыймальна, калі беларускія ўлады працягваюць лічыць неабавязковымі для сябе палажэньні падпісанай Рэспублікай Беларусь міжнароднай дамовы (МПГіПП) і на практыцы пасьлядоўна адмаўляюць у рэалізацыі грамадзянамі Беларусі шырокага спэктру грамадзка-палітычных правоў и свабодаў, зафіксаваных у ёй, а таксама канстытуцыйна замацаваных і гарантаваных Асноўным законам для выкарыстаньня на ўласнай нацыянальнай тэрыторыі.

Аляксей Лапіцкі, Жодзіна

Аляксей Лапіцкі, Жодзіна

Аляксей Лапіцкі: Сапраўды, ня гледзячы на відавочнае парушэньне правоў і ўласных міжнародных абавязкаў у галіне Правоў Чалавеку, дзейсныя ў Беларусі ўлады сёньня працягваюць настойліва й асэнсавана ігнараваць адпаведныя, вызначаныя Факультатыўным пратаколам да МПГіПП мэханізмы кантролю за дакладным і абавязковым выкананьнем агульнапрызнаных стандартаў права для ўласных грамадзянаў.

У такой сытуацыі можна казаць аб пэўным, негалосна ўведзеным рэжымам у Беларусі, мараторыі на выкарыстаньне грамадзка-палітычных правоў і свабодаў.

У выніку, беларускае грамадзтва існуе ў сытуацыі, калі канстатаваныя й абвешчаныя Асноўным Законам краіны й міжнароднымі дамовамі абавязкі ўладаў не выконваюцца.

У краіне адсутнічаюць як праўныя мэханізмы, гэтак і палітычная воля па захаваньні й абавязковым выкананьні Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь адносна гарантыяў выкарыстаньня грамадзянамі Беларусі іхных неад’емных канстытуцыйных правоў і свабодаў. І гэты стан з правамі грамадзянаў у краіне можна канстатаваць як неправамерны й цалкам антыканстытуцыйны.

Насамрэч, сыстэмнае й паўсюднае перавышэньне ўладных службовых паўнамоцтваў, адмова ад выкананьня абавязкаў па гарантыях зьдзяйсьненьня на практыцы асноўных палажэньняў Канстытуцыі ва ўмовах поўнай апатыі й бязьдзеяньня праваахоўна-судовай сытэмы краіны, цалкам падпарадкаванай і залежнай ад кіруючай вэртыкалі ўлады, ёсьць наўпростай падменаю канстытуцыйнага ладу ў краіне на антыканстытуцыйны.

P/S

У спэцыялізаваным разьдзеле ТУТ, а таксама на форуме парталу можна дадаткова азнаёміцца з поўным тэкстам адзначанага дакумэнту Камітэта ААН па Правах Чалавеку па справе “Карняенка супраць Беларусі”, а таксама выказаць думкі й меркаваньні, адносіны да праблематыцы (як і ў камэнтах да адзначаных матэрыялаў).

Як вядома, мэханізм індывідуальнага паведамленьня ў КПЧ ААН адносна мяркуемых парушэньняў дзяржаваю грамадзянскіх правоў і свабодаў, замацаваных у Пакце, працуе ў адпаведнасьці з правіламі Факультатыўнага пратаколу да МПГіПП.

Дадзены мэханізм пакліканы забясьпечыць кантроль за выкананьнем адзначанай міжнароднай дамовы адносна стану з Правамі Чалавеку ва ўсіх краінах-удзельніцах гэтага пагадненьня. Абавязковасьць выкананьня высноваў КПЧ ААН дзяржавамі-удзельніцамі чарговы раз пацьверджаная ў Агульным камэнтары №33 Камітэту ААН па правах чалавеку, які прыняты на 94-ай сэсіі 13-31 кастрычніка 2008 году ў Жэнэве.

*

*

(Паведамленьне, рас.)

Справа “Корнеенко против Беларуси” – рано ставіть точки над “і” … (документ КПЧ ООН, форум)

Предлагаем ознакомиться с соображениями Комитета ООН по Правам Человека относительно дела “Корнеенко против Беларуси” (“Грамадзянскія Ініцыятывы”, Гомель, 2004-2006) Стоит особо заметить, что предлагаемые вниманию читателей мнение экспертов КПЧ ООН от 2006 года относительно нарушения государством права на ассоциации во время ликвидации НГО “Гражданские инициативы” в городе Гомель – до сих пор не нашло надлежащей реакции со стороны властей Беларуси.

В индивидуальном сообщении лидера “Гражданских Инициатив” Виктора Корнеенко в КПЧ ООН заявителем ставились вопросы по существу относительно:

– равенства перед законом,

– запрета дискриминации,

– права на свободу ассоциаций,

– права на определение прав и обязанностей в судебном деле компетентным, независимым и беспристрастным судом. Это соответствует ст.14, п.1; ст. 26; ст.22, п.п.1 и 2 Международного Пакта о гражданских и политических правах (МПГиПП). Сообщение подавалось в соответствии с ст. 1 и ст.2 Факультативного протокола к МПГиПП.

По нашему мнению, ситуация с систематическим неисполнением Республикой Беларусь положений Международного Пакта о гражданских и политических правах (далее МПГиПП либо Пакт) и сознательным игнорированием при этом соображений КПЧ ООН, высказываемых по фактам подобных нарушений, требует соответствующих комментариев и активной позиции со стороны правозащитного и гражданского сообщества Беларуси.

Кроме того, данную конкретную деструктивную позицию официального Минска можно и необходимо оспаривать через всевозможные международные механизмы защиты права, в том числе и через сам Комитет.

Ведь абсолютно неприемлемо, когда беларуские власти продолжают считать необязательными для себя положения подписанного Республикой Беларусь международного договора (МПГиПП) и на практике последовательно отказывают в реализации гражданами Беларуси широкого спектра гражданско-политических прав и свобод, зафиксированных в нём, а также конституционно закрепленных и гарантированных Основным законам для использования на собственной национальной территории.

Алексей Лапицкий:

Действительно, не смотря на очевидное нарушение прав и собственных международных обязанностей в сфере Прав Человека, действующие в Беларуси власти сегодня продолжают настойчиво и осмысленно игнорировать соответствующие, установленные Факультативным протоколом к МПГиПП механизмы контроля за точным и обязательным выполнением общепризнанных стандартов права для собственных граждан.

В такой ситуации можно говорить об определенном, негласно официально введённом режимом в Беларуси, моратории на использование гражданско-политических прав и свабод.

В результате, беларуское общество существует в ситуации, когда констатированные и озвученные Основным Законом страны и международными соглашениями обязанности властей не исполняются.

В стране отсутствуют, как правовые механизмы, так и политическая воля по сохранению и обязательному соблюдению Конституции Республики Беларусь относительно гарантий использования гражданами Беларуси их неотъемлемых конституционных прав и свобод. И это состояние с правами граждан в стране можно констатировать как неправомерное и полностью антиконституционное.

На самом деле, системное и повсеместное превышение властных служебных полномочий, отказ от исполнения обязанностей по гарантиям практического исполнения основных положений Конституции в условиях полной апатии и бездействия правоохранительно-судебной системы, всецело подчиненной и зависимой от управляющей вертикали власти – является прямой подменой конституционного строя в стране на антиконституционный.

P/S

В специализированном разделе ЗДЕСЬ, а также на форуме портала можно дополнительно ознакомиться с полным текстом указанного документа Комитета ООН по Правам Человека по делу “Корнеенко против Беларуси”, а также высказать мнения, своё отношение к проблематике (как и в комментариях к указанным материалам).

Как известно, механизм индивидуального сообщения в КПЧ ООН относительно предполагаемых нарушений государством гражданских прав и свобод, закрепленных в Пакте, работает в соответствии с правилами Факультативного протокола к МПГиПП.

Данный механизм призван обеспечить контроль за исполнением указанного международного соглашения относительно положения с Правами Человека во всех странах-участницах этого соглашения. Обязательность исполнения выводов КПЧ ООН государствами-участниками очередной раз подтверждена в Обшем комментарии №33 Комитета ООН по правам человека, который принят на 94-ой сессии 13-31 октября 2008 года в Женеве.

Алесь Вольны,

Беларускі Праўны Партал,

by.prava-by.info

6 thoughts on “Справа “Карняенка супраць Беларусі” – рана ставіць кропкі над “і” … (дакумэнт КПЧ ААН, форум)”

 1. Ales` says:

  Улада ў Беларусі антыканстытуцыйна, яна цалкам ігнаруе цэлы спэктар важнейшых канстытуцыйных правоў і свабодаў грамадзянаў і асноўнае права – на свабодны й асэнсаваны выбар. У такіх умовах, у сытуацыі бязьдзеяньня праваахоўна-судовай сыстэмы й поўнай службовай безадказнасьці, адбываецца кардынальная падмена каштоўнасьцяў, правоў і абавязкаў, ды й навогул, у выніку – канстытуцыйнага ладу ў краіне.

 2. Людмила says:

  Дорогие коллеги, спасибо огромное за Вашу работу!

  Только что прочла, что Алесь арестован на 5 суток – Держитесь, Алесь! Мы все с Вами, Вы сильный и мужественный человек.
  По поводу Вашей работы с отказами исполнять решения Комитета.
  Это очень-очень важно, дать оценку тому, что решения Комитета не выполняются правительством и попробовать провести серию правовых действий по этому поводу в стране.
  Я знаю, что Борис Звозков, Леонид Судаленко, Карней подавали жалобы по этому поводу.
  Кто мог бы направить мне жалобы и ответы.
  И ещё: Кто собирается проводить какие-то действия по поводу неисполнения решений Комитета? Если это закрытая информация – свяжитесь со мной, пожалуйста, по скайпу (liudmilu) или емайлу. Информация нужна срочно.
  Спасибо!
  Л

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*