2008 23/05

Так працуе “правільная” сытэма …Незалежныя прафсаюзы змагаюцца з кантрактнай сыстэмаю ня толькі на заканадаўчым узроўні, але й у кожным пэўным выпадку, калі працаўнік становіцца сапраўды ахвяраю гэтай рабскай сыстэмы.

Прававы інспэктар Гомельскага адзьдзялення Беларускага прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасьці (РЭП) Леанід Судаленка дапамог падрыхтаваць судовы пазоў настаўніцы гімназыі № 46 гораду Гомелю Сьвятлане Паляковай. Наймальнік прапанаваў ёй перайсьці з пасады настаўніка гісторыі на ніжнеаплачваемую пасаду выхавальніка. Калі Сьвятлана не пагодзіцца, яе абяцалі звольніць. Такое права дае наймальніку дэкрэт прэзыдэнта Лукашэнкі № 29 “Аб дадатковых мерах па ўдасканаленьні працоўных адносінаў, умацаваньні працоўнае й выканальніцкае дысцыпліны”.

Сьвятлана Палякова расцэньвае дзеяньні наймальніку як дыскрымінацыю ў сфэры працоўных адносінаў. Яна працуе настаўнікам гісторыі ў гэтае школе з 1997 года. За ўвесь гэты час ня мела аніякіх нараканьняў.

Улічваючы, што займаемая Паляковай пасада настаўніка гісторыі не скарачаецца, можна выказаць здагадку, што на ейнае месца будзе запрошаны іншы супрацоўнік. У той жа час наймальнік ня змог аргумэнтаваць свае дзеяньні нічым іншым, як толькі спаслацца на дэкрэт № 29, паводле якога ён мае права проста звольніць чалавека па заканчэньні тэрміну кантракту. Зыходзячы з гэтага Сьвятлана Палякова робіць выснову, што наймальнік жадае пазбавіцца ад яе, у першую чаргу, як ад чалавека, а не як ад спэцыяліста.

– Я лічу, што дзеяньні наймальніку маюць яскрава выяўлены дыскрымінацыйны характар, паколькі адзінай патаемнай падставаю, па якой той адмаўляецца падоўжыць працоўныя адносіны, зьяўляюцца мае палітычныя погляды й перакананьні – я зьяўляюся сябрам Аб’яднанае грамадзянскае партыі й прымаю актыўны ўдзел у ейнае дзейнасьці, – тлумачыць настаўніца.

Яна таксама лічыць, што падставаю для такога рашэньня наймальніка былі й палітычныя погляды ды перакананьні ейнага мужа – Палякова Васіля Паўлавіча, які, зьяўляючыся старшынём Гомельскай абласной арганізацыі Аб’яднанай грамадзянскай партыі, актыўна ўдзельнічае ў палітычным і грамадзкім жыцьці краіны. Васіль Палякаў больш 10 гадоў прапрацаваў у сыстэме адукацыі, быў добрасумленным працаўніком, ня меў парушэньняў працоўнае й выканаўчае дысцыпліны. Аднак у 2006 годзе таксама быў звольнены з працы без тлумачэньня нагоды па завяршэньні тэрміну дзеяньня тэрміновага працоўнага кантракту.

– Гаворка йдзе аб дыскрымінацыі ў стаўленьні цэлай сямьі, – камэнтуе сытуацыю Леанід Судаленка. – Вядома, мы зробім усё магчымае, каб паспрабаваць абараніць правы Сьвятланы Паляковай у судзе. Яна разам зь ейным мужам – сябры нашага прафсаюзу. Але ў апошні час надзей на правасудзьдзе становіцца ўсё менш і менш. Нават у тых выпадках, калі супрацоўніка пазбаўляюць ягонага падставовага права – права на працу. Можна бязконцу доўга весьці дыскусыю аб свабодзе зьняволеньня тэрміновага працоўнага кантракту, аднак, ці наўрад хтосьці стане адмаўляць, што ва ўмовах масавага ўжытку кантрактаў у краіне практычна немагчыма знайсьці працу па безтэрміновае працоўнай дамове, асабліва настаўнікам.

*
*

(Паведамленьне, рас.)

Семью учителей уволили за политические взгляды

Независимые профсоюзы борются с контрактной системой не только на законодательном уровне, но и в каждом конкретном случае, когда работник становится действительно жертвой этой рабской системы.

Правовой инспектор Гомельского отделения Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Леонид Судаленко помог подготовить судебный иск учительнице гимназии № 46 города Гомеля Светлане Поляковой.

Наниматель предложил ей перейти с должности учителя истории на нижеоплачиваемую должность воспитателя. Если Светлана не согласится, её обещали уволить. Такое право дает нанимателю декрет президента Лукашенко № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины».
Светлана Полякова расценивает действия нанимателя как дискриминацию в сфере трудовых отношений. Она работает учителем истории в этой школе с 1997 года. За все это время не имела никаких нареканий.

Учитывая, что занимаемая Поляковой должность учителя истории не сокращается, можно предположить, что на её место будет приглашен другой работник. В то же время наниматель не смог аргументировать свои действия ничем иным, как только сослаться на декрет № 29, согласно которому он имеет право просто уволить человека по истечении срока контракта. Исходя из этого Светлана Полякова делает вывод, что наниматель хочет избавиться от неё, в первую очередь, как от человека, а не как от специалиста.

– Я считаю, что действия нанимателя имеют ярко выраженный дискриминационный характер, поскольку единственной скрытой причиной, по которой тот отказывается продлить трудовые отношения, являются мои политические взгляды и убеждения – я являюсь членом Объединенной гражданской партии и принимаю активное участие в ее деятельности, – объясняет учительница.

Она также считает, что основанием для такого решения нанимателя были и политические взгляды и убеждения её супруга – Полякова Василия Павловича, который, являясь председателем Гомельской областной организации Объединенной гражданской партии, активно участвует в политической и общественной жизни страны. Василий Поляков более 10 лет проработал в системе образования, был добросовестным работником, не имел нарушений трудовой и исполнительной дисциплины. Однако в 2006 году также был уволен с работы без объяснения причин по окончании срока действия срочного трудового контракта.

– Речь идет о дискриминации в отношении целой семьи, – комментирует ситуацию Леонид Судаленко. – Конечно, мы предпримем все возможное, чтобы попытаться защитить права Светланы Поляковой в суде. Она и её муж – члены нашего профсоюза. Но в последнее время надежд на правосудие становится все меньше и меньше. Даже в тех случаях, когда работника лишают его основополагающего права – права на труд. Можно бесконечно долго вести дискуссию о свободе заключения срочного трудового контракта, однако, вряд ли кто-то станет отрицать, что в условиях массового применения контрактов в стране практически невозможно найти работу по бессрочному трудовому договору, особенно учителям.

Крыніца: by.prava-by.info

Паводле odsgomel.info

Алесь Лета,
Licviny-INFA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*