2011 09/03
Міжнародная Назіральная Місыя

Дапаможцу прадстаўніка Міжнароднай назіральнай місыі Камітэту міжнароднага кантролю за сытуацыяй з правамі чалавеку ў Беларусі, сябру «Фундацыі Рэгіянальных Ініцыятываў», грамадзяніну Украіны Максіму Кіцюку было адмоўлена ў перасячэньні беларускай мяжы.

Інцыдэнт адбыўся 9 сакавіка 2011 года ў 3:20, падчас перасячэньня мяжы на цягніку “Кіеў – Менск”.
Як паведаміў калега Кіцюка Антон Галабародзька, па словах супрацоўніка Гомельскага пагранічнага атраду, з якім зьвязаліся па тэлефоне, адмова была аргумэнтаваная тым, што Максіму забаронены ўезд у Рэспубліку Беларусь. Паводле інфармацыі з той жа крыніцы, у 9:10 цягніком “Санкт-Пецярбург – Кіеў” Максім Кіцюк быў адпраўлены назад ва Ўкраіну.

На дадзены момант удалося зьвязацца з самім Максімам, зь ягоных словаў з цягніка яго зьнялі Беларускія памежнікі: пры праверцы дакумэнтаў высьветлілася, што яго прозьвішча лічыцца ў базе дадзеных Пагранічнай службы з пазнакай «Уезд забаронены». Пасьля зьняцьця з цягніку памежнікі накіравалі запыт у Менск, інфармацыя аб статусе “Уезд забаронены» пацьвердзілася.
Ноч Максім правёў у камэры. Магчымасці паведаміць аб сваім становішчы ў Кіцюка не было, бо супрацоўнікі погранатраду забралі ў яго мабільныя тэлефоны й не рэагавалі на просьбы аб неабходнасьці паінфармаваць Амбасаду Ўкраіны ў Беларусі аб становішчы грамадзяніна Ўкраіны. У яго быў праведзены асабісты дадгляд і агляд рэчаў. Раніцай на цягніку “Санкт-Пецярбург – Кіеў” быў адпраўлены ва Ўкраіну, да станцыі Горнастаеўка, з штампам “дэпартаваны” на квітку.

Міжнародная наглядальная Місыя, зьвяртае ўвагу, што Максім Кіцюк ехаў у Менск з мэтай ажыцьцяўленьня праваабарончай дзейнасьці, накіраванай на маніторынг выкананьня Беларусьсю сваіх асноўных міжнародных абавязальніцтваў у сфэры забесьпячэньня фундамэнтальных правоў і свабодаў чалавеку. Пры гэтым, Беларусь, як краіна-ўдзельніца АБСЭ, павінна садзейнічаць кантролю, у тым ліку й праваабарончаму, за выкананьнем гэтых абавязальніцтваў.

P/S
Міжнародная назіральная місія створана прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый краін прасторы АБСЕ і міжнародных грамадзянскіх сетак і арганізацый. Дзейнічае па даручэнні Камітэта міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі, які аб’ядноўвае прадстаўнікоў праваабарончых арганізацый краін прасторы АБСЕ і міжнародных грамадзянскіх сетак і арганізацый. Ажыццяўляе маніторынг агульнай сітуацыі з захаваннем фундаментальных правоў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама пытанняў абароны праваабаронцаў і забеспячэння іх прафесійнай дзейнасці. Падкрэслівае, што правы чалавека з’яўляюцца прадметам прамой і законнай заклапочанасці міжнароднага грамадзянскай супольнасці і заклікае ўлады Беларусі следаваць узятым на сябе міжнародным абавязальніцтвам у сферы правоў чалавека, а дзяржавы-ўдзельніцы АБСЕ, прытрымліваючыся прынцыпаў АБСЕ, – кантраляваць выкананне гэтых абавязацельстваў.

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Участнику Международной наблюдательной миссии запрещён въезд в Беларусь

Помощнику представителя Международной наблюдательной миссии Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси, члену «Фонда Региональных Инициатив», гражданину Украины Максиму Кицюку было отказано в пересечении белорусской границы.

Инцидент произошел 9 марта 2011 года в 3:20, во время пересечения границы на поезде “Киев – Минск”.
Как сообщил коллега Кицюка Антон Голобородько, по словам сотрудника Гомельского пограничного отряда, с которым связались по телефону, отказ был аргументирован тем, что Максиму запрещен въезд в Республику Беларусь. По информации из того же источника, в 9:10 на поезде “Санкт-Петербург – Киев” Максим Кицюк был отправлен обратно в Украину.

На данный момент удалось связаться с самим Максимом, по его словам с поезда его сняли Беларуси пограничники: при проверке документов выяснилось, что его фамилия числится в базе данных Пограничной службы с пометкой «Въезд запрещен». После снятия с поезда пограничники направили запрос в Минск, информация о статусе “Въезд запрещен» подтвердилась.

Ночь Максим провел в камере. Возможности сообщить о своем положении у Кицюка не было, т.к. сотрудники погранотряда изъяли у него мобильные телефоны и не реагировали на просьбы о необходимости проинформировать Посольство Украины в Беларуси о положении гражданина Украины. У него был проведен личный досмотр и досмотр вещей. Утром Кицюк на поезде был отправлен в Украину, до станции Горностаевка, со штампом депортирован на билете.

Международная наблюдательная Миссия, обращает внимание, что Максим Кицюк ехал в Минск с целью осуществления правозащитной деятельности, направленной на мониторинг соблюдения Беларусью своих основных международных обязательств в сфере обеспечения фундаментальных прав и свобод человека. При этом, Беларусь, как страна-участница ОБСЕ, должна содействовать контролю, в том числе и правозащитному, за выполнением этих обязательств.

P/S

Международная наблюдательная миссия создана представителями неправительственных организаций стран пространстве ОБСЕ и международных гражданских сетей и организаций. Действует по поручению Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси, который объединяет представителей правозащитных организаций стран пространстве ОБСЕ и международных гражданских сетей и организаций. Осуществляет мониторинг общей ситуации с соблюдением фундаментальных прав человека в Республике Беларусь, а также вопросов защиты правозащитников и обеспечения их профессиональной деятельности. Подчеркивает, что права человека являются предметом прямой и законной озабоченности международного гражданского общества и призывает власти Беларуси следовать взятым на себя международным обязательствам в сфере прав человека, а государства-участники ОБСЕ, придерживаясь принципов ОБСЕ, – контролировать выполнение этих обязательств.

Паводле hrwatch-by.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*