2011 11/03
missija-znak1

Міжнародная назіральная місыя падрыхтавала аналітычную даведку аб становішчы праваабаронцаў і праваабарончых арганізацыяў у Рэспубліцы Беларусь за пэрыяд з 12 студзеня па 8 сакавіка 2011 году.

Гэтая аналітычная даведка зьяўляецца працягам працы, прадстаўленай у Аналітычнай даведцы № 01/01 «Перашкода ў дзейнасьці праваабарончых арганізацыяў і ініцыятываў у Рэспубліцы Беларусь за пэрыяд сьнежань 2010 – студзень 2011г.», апублікаванай раней. (далей – правапіс першакрыніцы)

У гэтым дакуменце Місія Камітэта міжнароднага кантролю за выкананнем правоў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь прадстаўляе аналіз сітуацыі і сістэматызаваную падборку фактаў ўмяшання ў дзейнасць праваабарончых арганізацый у Рэспубліцы Беларусь за перыяд з 12 студзеня па 8 сакавіка 2011 г., складзеную з улікам Дэкларацыі ААН аб праве і абавязкі асобных асоб, груп і органаў грамадства заахвочваць і абараняць агульнапрызнаныя правы чалавека і асноўныя свабоды («Дэкларацыя ААН аб праваабаронцах») і палажэнняў Кіраўніцтва Еўрапейскага Саюза па праблеме абаронцаў правоў чалавека – «Забеспячэнне абароны». Матэрыялы агляду сабраныя з адкрытых крыніцаў інфармацыі, паведамленняў ад праваабаронцаў і праваабарончых арганізацый Беларусі, а таксама заснаваныя на дадзеных, прадастаўленых перш за ўсё Цэнтрам прававой трансфармацыі.

Нягледзячы на ​​тое, што колькасць выпадкаў ціску на праваабарончыя арганізацыі знізілася ў параўнанні з першым перыядам назірання, дзеяньні ўладаў у дачыненьні да праваабаронцаў па-ранейшаму носяць характар, які пагражае асабістай бяспецы праваабаронцаў і перашкаджае рабоце праваабарончых арганізацый.

Новымі пагрозамі грамадзянскай супольнасці Беларусі можна лічыць вынясенне папярэджанняў праваабарончым арганізацыям і іх кіраўнікам, якія могуць прывесці як да закрыцьця зарэгістраваных арганізацый (выпадак з Беларускім Хельсінскім Камітэтам), так і да крымінальнай пераследу іх актывістаў (выпадак з Алесем Бяляцкім). Можна сказаць, што падобныя дзеянні ўладаў Рэспублікі Беларусь сведчаць аб іх нежаданьні прытрымлівацца шматлікіх рэкамендацый па прывядзенню нацыянальнага заканадаўства ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі свабоды асацыяцый.

Важна адзначыць пільную ўвагу міжнароднай супольнасці да сітуацыі з ціскам на праваабаронцаў і ўмяшанне ў ажыццяўленне імі сваёй дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь.
Пры гэтым відавочна, што міжнароднай супольнасці і міжурадавым інстытутам варта перагледзець свае падыходы да палітыкі пабудовы ўзаемаадносінаў з грамадзянскай супольнасцю Беларусі і выпрацаваць сумесна з ім новую стратэгію працы.

У сувязі з тым, што сітуацыя, па сутнасці, мала змянілася, агульныя рэкамендацыі Міжнароднай назіральнай місіі, накіраваныя на паляпшэнне і стабілізацыю сітуацыі з гарантаванне свабоды дзейнасці праваабарончых арганізацыяў у Рэспубліцы Беларусь, застаюцца актуальнымі.

Аналітычная даведка

Файл

*
*
(Паведамленьне, рас.)

Международная наблюдательная миссия фиксирует факты преследования правозащитников

Международная наблюдательная миссия подготовила аналитическую справку о положении правозащитников и правозащитных организаций в Республике Беларусь за период с 12 января по 8 марта 2011 г.

Эта аналитическая справка является продолжением работы, представленной в Аналитической справке №1-1 «Препятствование в деятельности правозащитных организаций и инициатив в Республике Беларусь за период декабрь 2010 – январь 2011», опубликованной ранее.

В этом документе Миссия Комитета международного контроля за соблюдением прав человека в Республике Беларусь представляет анализ ситуации и систематизированную подборку фактов вмешательства в деятельность правозащитных организаций в Республике Беларусь за период с 12 января по 8 марта 2011 г., составленную с учетом Декларации ООН о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы («Декларация ООН о правозащитниках») и положений Руководства Европейского Союза по проблеме защитников прав человека – «Обеспечение защиты». Материалы обзора собраны из открытых источников информации, сообщений от правозащитников и правозащитных организаций Беларуси, а также основаны на данных, предоставленных прежде всего Центром Правовой Трансформации.

Несмотря на то, что количество случаев давления на правозащитные организации снизилось по сравнению с первым периодом наблюдения, действия властей в отношении правозащитников по-прежнему носят характер, угрожающий личной безопасности правозащитников и препятствующий работе правозащитных организаций.

Новыми угрозами гражданскому обществу Беларуси можно считать вынесение предупреждений правозащитным организациям и их руководителям, которые могут привести как к закрытию зарегистрированных организаций (случай с Белорусским Хельсинкским Комитетом), так и к уголовному преследованию их активистов (случай с Алесем Беляцким). Можно сказать, что подобные действия властей Республики Беларусь свидетельствуют об их нежелании следовать многочисленным рекомендациям по приведению национального законодательства в соответствие с международными стандартами свободы ассоциаций.

Важно отметить пристальное внимание международного сообщества к ситуации с давлением на правозащитников и вмешательство в осуществление ими своей деятельности в Республике Беларусь.

При этом очевидно, что международному сообществу и межправительственным институтам стоит пересмотреть свои подходы к политике построения взаимоотношений с гражданским обществом Беларуси и выработать совместно с ним новую стратегию работы.

В связи с тем, что ситуация, по сути, мало изменилась, общие рекомендации Международной наблюдательной миссии, направленные на улучшение и стабилизацию ситуации с гарантированием свободы деятельности правозащитных организаций в Республике Беларусь, остаются актуальными.

Аналитическая справка

Файл

Паводле spring96.org,
Падрыхтаваў Алесь ЛЕТА,
Беларускі Праўны Партал,
by.prava-by.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*